Hlavné menu

Upozornenie pre poskytovateľov pobytovej sociálnej služby

Umiestnenie prijímateľa sociálnej služby v izolačnej miestnosti zariadenia sociálnej služby z dôvodu preventívnych opatrení v čase pandemickej situácie súvisiacej s COVID 19 sa nepovažuje za obmedzenie v zmysle § 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
V takýchto prípadoch poskytovateľ nepostupuje podľa § 10 zákona o sociálnych službách, t. j. uvedený postup nezapisuje do registra netelesných a telesných obmedzení a „Zápis o použití prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby“ nezasiela ministerstvu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk