Hlavné menu

II. pilier - starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný . Príspevky sporiteľov sú investované v dôchodkových fondoch, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).

Starobné dôchodkové sporenie tvorí spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) základný systém dôchodkového zabezpečenia a spoločne majú zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a príjem pozostalým v prípade jeho úmrtia .

Po vstupe do II. piliera sa povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % rozdelia na dve časti tak, ako sa uvádza v časti príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Sporiteľ tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch základných fáz:

 • sporiacej fázy - v ktorej sa časť povinných odvodov sporiteľa odvádza na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto fáze starobného dôchodkového sporenia si okrem DSS môže sporiteľ slobodne vyberať aj dôchodkové fondy, v ktorých chce svoje príspevky zhodnocovať. Sporiteľ má v tejto fáze možnosť odvádzať si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
 • výplatnej fázy - v tejto fáze sa sporiteľovi zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok. Podľa zvolenej formy výplaty dôchodku z II. piliera, poberateľovi jeho dôchodok vypláca ním vybraná poisťovňa (doživotný a dočasný dôchodok) alebo DSS (programový výber).

Ďalšie informácie o sporiacej fáze :

Každej fyzickej osobe, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. prvý raz sa zamestnala) a ktorá zároveň nemá viac ako 40 rokov, vzniká automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení. Takáto osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek DSS do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa. Účasť v II. pilieri po automatickom vstupe nie je povinná, sporiteľ má možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vystúpiť a zároveň bude mať právo do II. piliera opäť raz dobrovoľne vstúpiť, najneskôr do veku 40 rokov.

Veková hranica pre vstup do II. piliera sa bude zvyšovať v nadväznosti na zvyšovanie dôchodkového veku.

Každá fyzická osoba, resp. sporiteľ, ktorej sa automatický vstup do II. piliera týka, dostane do 60 dní od vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zo Sociálnej poisťovne informáciu, obsahom ktorej budú práva a povinnosti súvisiace s účasťou na starobnom dôchodkovom sporení.

Automatický vstup sa netýka fyzických osôb, ktorým už vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023, tie môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne, a to najneskôr do dovŕšenia 40 rokov veku, ak uzatvoria zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS. Pre túto kategóriu osôb sa po vstupe II. pilier stáva povinný a už z neho nie je možné vystúpiť.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinné a dobrovoľné.

Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná postúpiť ich sporiteľovej DSS, ktorá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch. Celková výška odvodov na starobné zabezpečenie, to znamená do I. aj II. piliera, je 18% z vymeriavacieho základu. 

 

2023 a 2024

2025 a 2026

Od roku 2027

Sadzba povinných príspevkov do II. piliera

5,5 %

5,75 %

6 %

Sadzba poistného na starobné poistenie (I. pilier)

12,5 %

12,25 %

12 %

Celková výška odvodov

18 %

18 %

18 %

 

 

 

 

 

 

 

Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená. Daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných príspevkov skončila v roku 2016.

 

Dôchodkové správcovské spoločnosti povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (peňažné a dlhopisové investície) a jeden indexový negarantovaný dôchodkový fond (investovanie založené na kopírovaní referenčnej hodnoty finančného indexu, ktorého podkladovým aktívom sú akcie).

V týchto dôchodkových fondoch je investovaný majetok sporiteľa aj v rámci predvolenej investičnej stratégie, ktorá spočíva v tom, že v prvej časti sporenia bude majetok sporiteľa alokovaný výlučne do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý síce je rizikovejší, ale má potenciál priniesť sporiteľovi v dlhodobom horizonte vyšší očakávaný výnos. V ustanovenom veku (50 rokov) sa začne časť majetku sporiteľa (4 p. b. každý rok) postupne presúvať do menej rizikového dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Napr. sporiteľ vo veku 50 rokov má 4 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 96 % v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Vo veku 51 rokov už bude tento pomer 8 % : 92 %.

Každý sporiteľ, na ktorého sa vzťahuje automatická účasť v II. pilieri, sa automaticky stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Všetci ostatní sporitelia majú možnosť byť sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii na základe svojho rozhodnutia. Predvolená investičná stratégia nie je povinná, je možné sa z nej vyviazať.

Sporitelia, ktorí si nechcú sporiť v predvolenej investičnej stratégii, majú možnosť si sporiť ľubovoľne, a to aj vo viacerých dôchodkových fondoch, ktoré spravuje DSS, ak sa na tom s DSS dohodnú, bez povinnosti sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Svoju investičnú stratégiu môžu sporitelia kedykoľvek bezplatne zmeniť. Od veku 50 rokov však musí byť dodržaný minimálny objem majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde aj u sporiteľa, ktorý sa vyviazal z predvolenej investičnej stratégie rovnako, ako je to pri sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii. Tento pomer si môže sporiteľ, ktorý si nesporí v predvolenej investičnej stratégii, po dohode s DSS znížiť na polovicu.

Rozloženie majetku v dôchodkových fondoch v závislosti od veku sporiteľa podľa predvolenej investičnej stratégie a pri znížení povinného pomeru majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde na polovicu:  

Vek

Pomer majetku v INDF v %

Povinný pomer majetku v DGDF v %

Vyviazanie na 1/2

Pomer majetku v inom DF ako v DGDF v %

Povinný pomer majetku v DGDF v %

do 49

100

0

100

0

50

96

4

98

2

51

92

8

96

4

52

88

12

94

6

53

84

16

92

8

54

80

20

90

10

55

76

24

88

12

56

72

28

86

14

57

68

32

84

16

58

64

36

82

18

59

60

40

80

20

60

56

44

78

22

61

52

48

76

24

62

48

52

74

26

63

44

56

72

28

64

40

60

70

30

DSS môžu vytvárať aj dôchodkové fondy so špecifickými investičnými stratégiami.

Pri rozhodovaní o voľbe konkrétnych dôchodkových fondov by sporiteľ mal brať do úvahy, že starobné dôchodkové sporenie je spojené s  dlhodobým investovaním, čomu by mal prispôsobiť aj svoju vlastnú investičnú stratégiu. Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie sporenia môže byť krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív u mladších sporiteľov, ako sú napríklad rôzne druhy akcií, v budúcnosti vyvážená podstatne vyšším výnosom. Naopak, pre starších sporiteľov je vhodné zvažovať konzervatívnejšie investície do nástrojov ako dlhopisy prípadne nástroje peňažného trhu, ktoré sú síce spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším rizikom straty, ktoré by v období tesne pred dôchodkom mohlo mať negatívny vplyv na výšku dôchodku sporiteľa. 

Ak chce sporiteľ nastaviť svoju investičnú stratégiu čo najefektívnejšie, je vhodné, aby zvážil investičné stratégie jednotlivých dôchodkových fondov, ktoré nájde v ich štatúte. Štatút dôchodkového fondu poskytuje informácie o zameraní a cieľoch investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v konkrétnom dôchodkovom fonde. Okrem iného sa tam nachádzajú aj informácie o tom, aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika. Ďalšie informácie o dôchodkovom fonde pre potenciálneho aj existujúceho sporiteľa poskytuje dokument Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde, v ktorom je uvedené stručné a zrozumiteľné vysvetlenie investičných cieľov dôchodkového fondu a ľahko porovnateľné informácie o jeho rizikovosti, garanciách, predpokladanom zhodnotení majetku a tiež o jeho nákladovosti.

Od 1. januára 2023 sa vypúšťa podmienka predloženia akceptačného listu pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Sporiteľ môže prestúpiť z DSS do inej DSS najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom. V prípade uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení môže sporiteľ prestúpiť do inej DSS až po uplynutí jedného roka. Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej DSS odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

Ďalšie informácie o výplatnej fáze :

Výška dôchodkovej dávky z II . piliera závisí od:

 • zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • dĺžky sporenia,
 • veku odchodu do dôchodku,
 • miery zhodnotenia týchto príspevkov a
 • od zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.


Z druhého piliera sa vypláca:

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký, sirotský),


Formy výplaty dôchodku z druhého piliera:

 • doživotný dôchodok,
 • dočasný dôchodok,
 • programový výber.


Okrem toho, ak dovŕšite dôchodkový vek, ale nebude Vám vyplácaný dôchodok z DSS, môžete si nechať priebežne vyplácať výnosy z investovania majetku v dôchodkovom fonde. Táto dávka však nie je považovaná za dôchodok. Ak sa rozhodnete pre poberanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku z DSS, vyplácanie tejto dávky bude pozastavené.

Od 1. januára 2023 sa zavádza tzv. individuálna garancia. DSS sporiteľovi garantuje, že suma vyplatených dôchodkov formou programového výberu a suma jednorazového poistného prevedeného do životnej poisťovne nebude nižšia, ako suma jeho povinných príspevkov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku a starobného dôchodku

Sporiteľovi sa môže začať vyplácať predčasný starobný dôchodok ak:

 • poberá predčasný starobný dôchodok z I. piliera vo výške 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 
 • súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a II. piliera je minimálne vo výške 1,6-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Starobný dôchodok z II. piliera sa môže začať vyplácať sporiteľovi najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek.

Podmienky vyplácania dôchodku formou programového výberu a dočasného dôchodku

Podmienkou pre vyplácanie dôchodku formou programového výberu alebo dočasného dôchodku je, že súčet súm doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, výsluhových dôchodkov a dôchodkov z cudziny je vyšší ako referenčná suma.

Referenčná suma je priemerný mesačný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne a je každoročne určovaná a zverejňovaná Sociálnou poisťovňou.

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Referenčná suma 432,40 € 444,10 € 464,60 € 491,70 € 508,90 € 521,30 €

 

O starobný dôchodok je možné požiadať v Sociálnej poisťovni alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.  V prípade, že je sporiteľ poberateľom predčasného starobného dôchodku z I. piliera, môže o predčasný starobný dôchodok z II. piliera požiadať tak isto v Sociálnej poisťovni alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že ešte nie je poberateľom predčasného starobného dôchodku z I. piliera, môže o predčasný starobný dôchodok z II. piliera požiadať len v Sociálnej poisťovni. 

Po požiadaní o dôchodok sporiteľ dostane všetky ponuky na dôchodok z II. piliera v rovnakom čase v jednom dokumente listinnou formou alebo elektronicky. Ponuky budú zohľadňovať vek sporiteľa a výšku nasporenej sumy na jeho osobnom dôchodkovom účte. Sporiteľ bude mať 30 kalendárnych dní na to, aby si jednu z ponúk vybral a uzatvoril s poisťovňou, ktorú si sám vyberie, zmluvu o poistení dôchodku (prípadne dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou). Ak si v tejto lehote žiadny z predložených dôchodkov nevyberie,o dôchodok môže bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

Sociálna poisťovňa zriadi a spravuje Centrálny informačný ponukový systém (CIPS), ktorý slúži na sprostredkovanie ponúk dôchodkov pre sporiteľov. Tento systém zabezpečuje transparentnosť sprostredkovania ponúk dôchodkov a znižuje administratívnu záťaž sporiteľa, ktorý dostane všetky ponuky na jednom mieste v rovnakom čase. Do tohto systému Sociálna poisťovňa, poisťovne a dôchodkové správcovské spoločnosti vkladajú údaje potrebné na určenie splnenia podmienok na výplatu dôchodku, na predloženie ponuky dôchodku a na bezpečný a efektívny prístup k dôchodku. Vďaka tomu si sporiteľ bude môcť rýchlo porovnať ponuky jednotlivých poisťovní bez toho, aby každú z nich osobne navštívil. Zavedenie CIPS umožnilo zakázať sprostredkovateľskú činnosť pri vyplácaní dôchodkov, čím sa zamedzuje vzniku jedného z najväčších nákladov vstupujúcich do ceny dôchodku. Rovnako pozitívny vplyv na výšku vyplácaných dôchodkov má aj stimulácia konkurenčného prostredia vyvolaná zavedením CIPS. Znížila sa tiež informačná asymetria medzi sporiteľom a subjektmi vyplácajúcimi dôchodky z II. piliera.

CIPS plní aj funkciu databázy údajov o dôchodkových príjmoch sporiteľov napr. pre posudzovanie nároku na dávku v hmotnej núdzi. Využitie tohto systému prostredníctvom Sociálnej poisťovne alebo dôchodkovej správcovskej spoločnosti je povinné a bezplatné pre každého sporiteľa žiadajúceho o dôchodok z II. piliera. Frekvencia vstupu nie je časovo podmienená. Sporiteľ ako výstup z tohto systému dostane ponukový list (poštou alebo elektronicky), v ktorom nájde všetky záväzné ponuky dôchodkov (vo všetkých jeho variantoch), ktoré mu za jeho nasporenú sumu dokážu poisťovne a DSS ponúknuť. Platnosť týchto ponúk je 30 kalendárnych dní od ich vyhotovenia.

1. januára 2025 nadobudne účinnosť nová výplatná fáza v II. pilieri, ktorá má zabezpečiť predovšetkým postupné a dlhodobé čerpanie úspor. Dôchodok z II. piliera bude v štandardnom režime sporiteľovi vyplácať najskôr dôchodková správcovská spoločnosť z polovice jeho nasporenej sumy formou programového výberu a následne, po jej dočerpaní, mu bude z druhej polovice nasporenej sumy vyplácať doživotný dôchodok životná poisťovňa. Z tohto dôvodu niektorí sporitelia zvažujú podanie žiadosti o dôchodok z II. piliera v roku 2023 alebo 2024.

Za akých podmienok je možné vyplatenie dôchodku z II. piliera ešte podľa starej výplatnej fázy?

Podmienky súčasnej výplatnej fázy sa budú vzťahovať na dôchodky vyplácané na základe žiadosti o dôchodok z II. piliera podanej najneskôr 31. decembra 2024.

Znamená to, že rozhodujúci je dátum podania žiadosti o dôchodok. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z II. piliera najneskôr 31. decembra 2024 a následne na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo zmluvu o poistení dôchodku, budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy účinnej do 31. decembra 2024. Uvedené platí aj v prípade, že sa ponuka dôchodkov sporiteľovi vystaví až začiatkom roka 2025.

Celá nasporená suma Vám môže byť vyplatená v jednej splátke, ak budú splnené tieto podmienky:

 •     dovŕšili ste dôchodkový vek alebo ste splnili podmienky nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení (získali ste aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú Vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a súčet súm Vášho predčasného starobného dôchodku z I. piliera a II. piliera je minimálne vo výške 1,6-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu), 

 •     súčet súm Vašich dôchodkových dávok z I. piliera (predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský alebo vdovecký dôchodok), výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku, obdobných dôchodkov z cudziny a doživotného dôchodku z II. piliera je vyšší ako platná referenčná suma (na rok 2023 je to 521,30 €; referenčná suma platná pre rok 2024 a 2025 ešte nie je známa),

 •      požiadate o dôchodok z II. piliera najneskôr 31. decembra 2024 vo Vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo v  Sociálnej poisťovni; ak sporiteľovi ešte nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, môže o predčasný starobný dôchodok z II. piliera požiadať len v Sociálnej poisťovni,

 •    na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvoríte dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ponuka dôchodkov z II. piliera bude platná 30 kalendárnych dní, čo bude zároveň aj lehota na kontaktovanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a uzatvorenie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, v ktorej si dohodnete konkrétne podmienky.

Zároveň upozorňujeme, že je vhodné v dostatočnom časovom predstihu začať komunikovať s pobočkou Sociálnej poisťovne, v ktorej budete podávať žiadosť o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. V záujme urýchlenia procesu priznávania dôchodku si môžete vopred overiť, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky obdobia Vášho dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy. Využiť na to môžete aj výpis z individuálneho účtu poistenca alebo elektronický účet poistenca, ak ho máte aktivovaný, a môžete požiadať aj o informatívny výpočet Vášho dôchodku. Termín na podanie žiadosti o dôchodok si môžete rezervovať vopred, pričom je vhodné včas si pripraviť všetky potrebné doklady. Odporúčame Vám tiež navštíviť webovú stránku Sociálnej poisťovne, kde sú uvedené praktické informácie týkajúce sa žiadosti o dôchodok (www.socpoist.sk/navigacia/6-dochodok).

Každej fyzickej osobe, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. prvý raz sa zamestnala) a ktorá zároveň nemá viac ako 40 rokov, vzniká automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení. Takáto osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek DSS do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa. Účasť v II. pilieri po automatickom vstupe nie je povinná, sporiteľ má možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vystúpiť a zároveň bude mať právo do II. piliera opäť raz dobrovoľne vstúpiť, najneskôr do veku 40 rokov.

Veková hranica pre vstup do II. piliera sa bude zvyšovať v nadväznosti na zvyšovanie dôchodkového veku.

Každá fyzická osoba, resp. sporiteľ, ktorej sa automatický vstup do II. piliera týka, dostane do 60 dní od vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zo Sociálnej poisťovne informáciu, obsahom ktorej budú práva a povinnosti súvisiace s účasťou na starobnom dôchodkovom sporení.

Automatický vstup sa netýka fyzických osôb, ktorým už vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023, tie môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne, a to najneskôr do dovŕšenia 40 rokov veku, ak uzatvoria zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS. Pre túto kategóriu osôb sa po vstupe II. pilier stáva povinný a už z neho nie je možné vystúpiť.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinné a dobrovoľné.

Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná postúpiť ich sporiteľovej DSS, ktorá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch. Celková výška odvodov na starobné zabezpečenie, to znamená do I. aj II. piliera, je 18% z vymeriavacieho základu. 

 

2023 a 2024

2025 a 2026

Od roku 2027

Sadzba povinných príspevkov do II. piliera

5,5 %

5,75 %

6 %

Sadzba poistného na starobné poistenie (I. pilier)

12,5 %

12,25 %

12 %

Celková výška odvodov

18 %

18 %

18 %

 

 

 

 

 

 

 

Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená. Daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných príspevkov skončila v roku 2016.

 

Dôchodkové správcovské spoločnosti povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (peňažné a dlhopisové investície) a jeden indexový negarantovaný dôchodkový fond (investovanie založené na kopírovaní referenčnej hodnoty finančného indexu, ktorého podkladovým aktívom sú akcie).

V týchto dôchodkových fondoch je investovaný majetok sporiteľa aj v rámci predvolenej investičnej stratégie, ktorá spočíva v tom, že v prvej časti sporenia bude majetok sporiteľa alokovaný výlučne do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý síce je rizikovejší, ale má potenciál priniesť sporiteľovi v dlhodobom horizonte vyšší očakávaný výnos. V ustanovenom veku (50 rokov) sa začne časť majetku sporiteľa (4 p. b. každý rok) postupne presúvať do menej rizikového dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Napr. sporiteľ vo veku 50 rokov má 4 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 96 % v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Vo veku 51 rokov už bude tento pomer 8 % : 92 %.

Každý sporiteľ, na ktorého sa vzťahuje automatická účasť v II. pilieri, sa automaticky stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Všetci ostatní sporitelia majú možnosť byť sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii na základe svojho rozhodnutia. Predvolená investičná stratégia nie je povinná, je možné sa z nej vyviazať.

Sporitelia, ktorí si nechcú sporiť v predvolenej investičnej stratégii, majú možnosť si sporiť ľubovoľne, a to aj vo viacerých dôchodkových fondoch, ktoré spravuje DSS, ak sa na tom s DSS dohodnú, bez povinnosti sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Svoju investičnú stratégiu môžu sporitelia kedykoľvek bezplatne zmeniť. Od veku 50 rokov však musí byť dodržaný minimálny objem majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde aj u sporiteľa, ktorý sa vyviazal z predvolenej investičnej stratégie rovnako, ako je to pri sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii. Tento pomer si môže sporiteľ, ktorý si nesporí v predvolenej investičnej stratégii, po dohode s DSS znížiť na polovicu.

Rozloženie majetku v dôchodkových fondoch v závislosti od veku sporiteľa podľa predvolenej investičnej stratégie a pri znížení povinného pomeru majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde na polovicu:  

Vek

Pomer majetku v INDF v %

Povinný pomer majetku v DGDF v %

Vyviazanie na 1/2

Pomer majetku v inom DF ako v DGDF v %

Povinný pomer majetku v DGDF v %

do 49

100

0

100

0

50

96

4

98

2

51

92

8

96

4

52

88

12

94

6

53

84

16

92

8

54

80

20

90

10

55

76

24

88

12

56

72

28

86

14

57

68

32

84

16

58

64

36

82

18

59

60

40

80

20

60

56

44

78

22

61

52

48

76

24

62

48

52

74

26

63

44

56

72

28

64

40

60

70

30

DSS môžu vytvárať aj dôchodkové fondy so špecifickými investičnými stratégiami.

Pri rozhodovaní o voľbe konkrétnych dôchodkových fondov by sporiteľ mal brať do úvahy, že starobné dôchodkové sporenie je spojené s  dlhodobým investovaním, čomu by mal prispôsobiť aj svoju vlastnú investičnú stratégiu. Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie sporenia môže byť krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív u mladších sporiteľov, ako sú napríklad rôzne druhy akcií, v budúcnosti vyvážená podstatne vyšším výnosom. Naopak, pre starších sporiteľov je vhodné zvažovať konzervatívnejšie investície do nástrojov ako dlhopisy prípadne nástroje peňažného trhu, ktoré sú síce spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším rizikom straty, ktoré by v období tesne pred dôchodkom mohlo mať negatívny vplyv na výšku dôchodku sporiteľa. 

Ak chce sporiteľ nastaviť svoju investičnú stratégiu čo najefektívnejšie, je vhodné, aby zvážil investičné stratégie jednotlivých dôchodkových fondov, ktoré nájde v ich štatúte. Štatút dôchodkového fondu poskytuje informácie o zameraní a cieľoch investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v konkrétnom dôchodkovom fonde. Okrem iného sa tam nachádzajú aj informácie o tom, aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika. Ďalšie informácie o dôchodkovom fonde pre potenciálneho aj existujúceho sporiteľa poskytuje dokument Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde, v ktorom je uvedené stručné a zrozumiteľné vysvetlenie investičných cieľov dôchodkového fondu a ľahko porovnateľné informácie o jeho rizikovosti, garanciách, predpokladanom zhodnotení majetku a tiež o jeho nákladovosti.

Od 1. januára 2023 sa vypúšťa podmienka predloženia akceptačného listu pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Sporiteľ môže prestúpiť z DSS do inej DSS najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom. V prípade uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení môže sporiteľ prestúpiť do inej DSS až po uplynutí jedného roka. Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej DSS odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

S účinnosťou od 1. januára 2020 budú mať dôchodkové správcovské spoločnosti bezplatný prístup k aktuálnym údajom o mieste trvalého pobytu svojich sporiteľov na účely zasielania výpisu z osobných dôchodkových účtov a informácie o dôchodkoch. 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk