Hlavné menu

Bývanie cudzincov

Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030 je rámcový dokument, ktorý definuje víziu a ciele štátu v oblasti bývania zohľadňujúc súčasný a pravdepodobný budúci vývoj, identifikuje základné systémové problémy a navrhuje rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie.

V podmienkach SR je zodpovednosť za obstaranie vlastného bývania prenesená na občana. Základným poslaním štátu je vytvárať stabilné trhové prostredie umožňujúce bývať domácnostiam podľa ich príjmovej situácie. Z hľadiska podpory štátu patria cudzinci a migranti medzi znevýhodnené skupiny na trhu s bývaním a sú možnými žiadateľmi o pridelenie nájomného bytu určeného na sociálne bývanie, ktoré poskytujú obce a mestá (podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov). Taktiež zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov umožňuje za zákonom definovaných podmienok získať štátnym príslušníkom tretích krajín zvýhodnený úver na obstaranie bytu.

Zodpovedným vecným gestorom za oblasť bývania je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Podrobné informácie v oblasti bývania cudzincov sú dostupné na webovej stránke Migračného informačného centra IOM Bývanie - Migračné informačné centrum IOM .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk