Hlavné menu

Obchodovanie s ľuďmi a nelegálne zamestnávanie

Obchodovanie s ľuďmi

Ak existuje dôvodné podozrenie, že ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, máte možnosť dostať potrebnú podporu a pomoc v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.

Pre viac informácií kontaktujte Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

alebo

bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, ktorú technicky podporuje spoločnosť Slovak Telekom, a. s.

Nelegálne zamestnávanie

Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, a podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania a pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie.

Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo hostiteľský subjekt neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania udelí ústredie, resp. úrad právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu od výšky 2000 eur do výšky 200 000 eur, ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5000 eur.

Kontrolné orgány sú povinné uložiť zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania pokutu v sume od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, v sume najmenej 5 000 eur.

V roku 2016 došlo prostredníctvom novely zákona č. 82/2005 Z. z. k zakotveniu nového inštitútu napomáhajúcemu boju s nelegálnym zamestnávaním. Týmto inštitútom je zakotvenie zákazu pre prijímateľov služieb prijať prácu alebo službu, ktorú im na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, a to v prípade

  • ak ide o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo
  • ak ide o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce.

Porušenie tohto zákazu je zo strany kontrolných orgánov sankcionované pokutou v rovnakej výške ako je tomu pri nelegálnom zamestnávaní, t. j. v sume od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o dve a viac fyzických osôb súčasne, najmenej v sume 5 000 eur.

Okrem pokút pôsobia preventívno-represívne aj nasledovné sankčné nástroje, ktoré sa uplatnia v prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania:

Inšpektoráty práce sú podľa zákona o inšpekcii práce povinné vydať na požiadanie na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov) potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do siedmich pracovných dní od požiadania. Uvedené slúži napríklad pre poskytnutie dotácií z výdavkov štátneho rozpočtu, pomoci a podpory z fondov Európskej únie, resp. účasti na verejnom obstarávaní, nakoľko tieto sú podmienené neporušením zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Ďalej je potrebné poukázať na fakt, že fyzické osoby a právnické osoby, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania sú vedené v centrálnom verejne prístupnom zozname, ktorý vedie Národný inšpektorát práce v zmysle zákona o inšpekcii práce.

Ďalším sankčným nástrojom pôsobiacim proti porušovaniu zákazu nelegálneho zamestnávania je aj zaradenie opakovaného porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania medzi osobitne závažné porušenia zákona na účely zrušenia živnostenského oprávnenia.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk