Hlavné menu

Dokumenty

Vláda SR dňa 29. januára 2014 schválila uznesením vlády č. 45 Integračnú politiku Slovenskej republiky

Vláda SR dňa 5. septembra 2018 zrušila uznesením vlády č. 405 povinnosť príslušným rezortom predkladať ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny správu o plnení cieľov a opatrení vyplývajúcich z Integračnej politiky Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok, ako aj povinnosť predkladať na rokovanie vlády Súhrnnú správu o plnení cieľov a opatrení vyplývajúcich z Integračnej politiky Slovenskej republiky pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vláda SR dňa 8.septembra 2021 schválila uznesením vlády SR č. 496 Migračnú politiku Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Vláda SR dňa 10. októbra 2018 schválila uznesením vlády č. 473 Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike -- ( Strategy for the Labour Mobility of Foreigners in the Slovak Republic )

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk