Hlavné menu

Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávanie cudzincov (štátny príslušník tretej krajiny a občan členského štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia a jeho rodinní príslušníci) s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky, upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Informácie ohľadom 1) zamestnávania cudzincov na Slovensku, 2) osôb, ktoré nepotrebujú povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, 3) jednotného povolenia na zamestnanie a pobyt, 4) povolenia na zamestnanie, 5) nahlasovania voľného pracovného miesta a situácie na trhu práce, 6) sezónneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín v SR je možné nájsť aj na stránke Migračného informačného centra IOM .

Informácie ohľadom zamestnávania cudzincov je možné nájsť aj na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny .

 

Povinnosti zamestnávateľa

Ohlasovacia povinnosť

Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinný písomne nahlásiť úradu, resp. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (v prípade žiadosti o Modrú kartu) voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku:

 • najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o Modrú kartu,
 • najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta; najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania,
 • najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ak sa vyžaduje povolenie na zamestnanie; alebo najmenej 5 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania.

Zamestnávateľ je povinný

 • písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľ Modrej karty, túto povinnosť plní zamestnávateľ vo vzťahu k Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce,
 • poskytovať písomne údaje na formulári, ktorého vzor určí ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a odo dňa skončenia zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • doložiť povinné prílohy k formuláru, ktoré ustanovuje § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/

Povinnosť informujúcej organizácie, resp. zamestnávateľa zabezpečiť ubytovanie

 

Ktorých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať automaticky

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny (z krajiny mimo EU a EHP),

 • ktorý má udelený trvalý pobyt v SR (trvalým pobytom sa rozumie „trvalý pobyt na 5 rokov, „trvalý pobyt na neobmedzený čas, alebo „dlhodobý pobyt“),
 • ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny:
  1. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
  2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
 • ktorý je žiadateľom o udelenie azylu (po 9 mesiacoch od podania žiadosti o udelenie azylu),
 • ktorému bol udelený azyl,
 • ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
 • ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky a bude mu udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 • ktorý má udelené národné vízum a na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

Ďalšie kategórie zamestnancov sú upravené v § 23a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Občanov členského štátu EU a EHP môže zamestnávateľ zamestnať za rovnakých podmienok ako slovenského občana

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

 

Ak ste štátny príslušník tretej krajiny s povolaním umelca, prípadne ste technický pomocný personál a prajete si pôsobiť na Slovensku, požiadavky, ktoré budete musieť spĺňať závisia od toho, či máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah so zamestnávateľom v Slovenskej republike (podľa § 3 zákona č. 5/2004 Z . z. o službách zamestnanosti):

 • Ak nemáte uzatvorený pracovnprávny vzťah so zamestnávateľom v Slovenskej republike, nemusíte žiadať o pracovné povolenie. Budete však pravdepodobne potrebovať iný typ povolenia na prechodný pobyt, tzv. “Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti” podľa zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov. Pre bližšie informácie o konkrétnom type pobytu, ktorý budete potrebovať, vám odporúčame kontaktovať Oddelenie cudzineckej polície alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
 • Ak máte uzatvorený pracovnprávny vzťah so zamestnávateľom v Slovenskej republike:
  • musíte požiadať o dokument s názvom „Prechodný pobyt na účel zamestnania“ na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Môžete o to požiadať buď na Veľvyslanectve SR v zahraničí alebo po príchode na Slovensko na Oddelení cudzineckej polície.

  • Ak váš pracovný pomer nepresiahne 30 dní v kalendárnom roku, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta z úradu práce nepotrebujete. Tieto informácie za vás vo vašom mene automaticky oznámi príslušný policajný útvar, kde podáte žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania.

  • Ak váš pracovnoprávny vzťah presiahne 30 dní v kalendárnom roku, musíte požiadať úrad práce o vydanie povrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk