Hlavné menu

Povinnosti pri zamestnávaní cudzincov

Povinnosti zamestnávateľa

Ohlasovacia povinnosť

Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinný písomne nahlásiť úradu, resp. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (v prípade žiadosti o Modrú kartu) voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku:

 • najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o Modrú kartu,
 • najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta; najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania,
 • najmenej10 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania ak sa vyžaduje povolenie na zamestnanie; alebo najmenej 5 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania.

Zamestnávateľ je povinný

 • písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľ Modrej karty, túto povinnosť plní zamestnávateľ vo vzťahu k Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce,
 • poskytovať písomne údaje na formulári, ktorého vzor určí ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a odo dňa skončenia zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • doložiť povinné prílohy k formuláru, ktoré ustanovuje § 23b ods. 6 zákona o službách https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/

Povinnosť informujúcej organizácie, resp. zamestnávateľa zabezpečiť ubytovanie

Ktorých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať automaticky

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny (z krajiny mimo EU a EHP),

 • ktorý má udelený trvalý pobyt v SR (trvalým pobytom sa rozumie „trvalý pobyt na 5 rokov, „trvalý pobyt na neobmedzený čas, alebo „dlhodobý pobyt“),
 • ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny :
  1. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
  2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí ,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
 • ktorý je žiadateľom o udelenie azylu (po 9 mesiacoch od podania žiadosti o udelenie azylu),
 • ktorému bol udelený azyl ,
 • ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana ,
 • ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky a bude mu udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 • ktorý má udelené národné vízum a na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

Ďalšie kategórie zamestnancov sú upravené v § 23a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Občanov členského štátu EU a EHP môže zamestnávateľ zamestnať za rovnakých podmienok ako slovenského občana

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

Ktorých cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať bez nahlásenia voľného pracovného miesta

Zákonom č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, s účinnosťou od 1. januára 2019 sa zaviedla povinnosť pre zamestnávateľa nahlásiť voľné pracovné miesto na úrad, práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa nachádza, a to s cieľom jednoduchšej identifikácie zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na voľné pracovné miesta, ktoré sú nahlasované do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy. Za nesplnenie tejto povinnosti sa zaviedla pokuta do výšky 300 eur.

Ako postupovať pri zmene zamestnávateľa

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý už má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania u iného zamestnávateľa, je potrebné požiadať o zmenu zamestnávateľa a dodržať tieto kroky:

 • nový zamestnávateľ nahlási voľné pracovné miesto na príslušnom úrade práce v zákonom stanovenej lehote,
 • po uplynutí stanovenej doby štátny príslušník tretej krajiny oznámi príslušnej cudzineckej polície (podľa miesta jeho pobytu v SR) zámer zmeniť zamestnávateľa a predloží prísľub na zamestnanie alebo pracovnú zmluvu,
 • cudzinecká polícia vydá na základe stanoviska úradu práce dodatočné údaje o zamestnaní,
 • štátny príslušník tretej krajiny môže začať pracovať u nového zamestnávateľa.

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny

Zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny s pobytovým preukazom, kde je uvedené „zlúčenie rodiny – oprávnenie pracovať“, môže túto osobu zamestnať bez ďalších náležitostí len v prípade, že tento pobyt jej bol udelený pred viac ako 12 mesiacmi. Ak neuplynulo ešte 12 mesiacov od udelenie pobytu, tak štátny príslušník tretej krajiny alebo zamestnávateľ musí požiadať o udelenie povolenia na zamestnanie. Voľné pracovné miesto musí byť nahlásené na príslušnom úrade práce aspoň po dobu 10 pracovných dní. Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je

 • pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo doklad o požadovanom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia alebo doklad o požadovanom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,
 • kópia dokladu o pobyte preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny.

Povinnosti zamestnávateľa voči cudzineckej polícii

Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania (s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania), ak vydal prísľub na zamestnanie, a skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny.

 • pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom, ubytovanie najmenej na predpokladané obdobie vyslania,
 • pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti, a ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5%, a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto, má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť ubytovanie najmenej na obdobie zamestnania,
 • pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti a ktorý bude zamestnaný na základe povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania.

Príslušným úradom pre splnenie informačnej povinnosti je úrad, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu práce. Za porušenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny udelí ústredie a úrad právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu do výšky 100.000 eur. Podrobnejšie informácie o ďalších povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny upravuje zákon o službách zamestnanosti (§23b). Vzory formulárov, prostredníctvom ktorých si zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť sú dostupné na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk v časti služby zamestnanosti → zamestnávanie cudzincov.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk