Hlavné menu

Pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov definuje tri druhy pobytu, a to prechodný pobyt, trvalý pobyt a tolerovaný pobyt. Cudzinec musí podať žiadosť o udelenie jedného z druhov pobytu.

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak cudzinec chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak tento zákon neustanovuje inak. Cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt, môže počas prechodného pobytu študovať. Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny:

 • na účel podnikania,
 • na účel zamestnania,
 • na účel štúdia,
 • na účel osobitnej činnosti,
 • na účel výskumu a vývoja,
 • na účel zlúčenia rodiny,
 • na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.


Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie. Účel prechodného pobytu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenskej republiky.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený. Trvalý pobyt je:

 • trvalý pobyt na päť rokov,
 • trvalý pobyt na neobmedzený čas,
 • pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie.

Tolerovaný pobyt

Tolerovaný pobyt je udelený cudzincovi, ak:

 • v jeho prípade existuje prekážka administratívneho vyhostenia,
 • jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné,
 • je maloletou osobou nájdenou na území SR,
 • si to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok za podmienok stanovených zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov,
 • je obeťou obchodovania s ľuďmi, ak má najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.

Za tolerovaný pobyt sa považuje obdobie:

 • poskytovania ústavnej starostlivosti,
 • trvania karanténneho opatrenia,
 • posudzovania žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu, výkonu väzby alebo obdobie výkonu trestu odňatia slobody; to neplatí, ak sa štátny príslušník tretej krajiny oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky,
 • najviac 90 dní, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov, rozhodne, či bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi; túto lehotu možno na žiadosť osoby poverenej ministerstvom vnútra predĺžiť o 30 dní.

Policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny udelí alebo predĺži tolerovaný pobyt na dobu trvania dôvodov na jeho udelenie, najviac na 180 dní a je možné požiadať o jeho opätovné predĺženie. Tolerovaný pobyt oprávňuje na pobyt na území Slovenskej republiky a v niektorých prípadoch je možnosť pracovať. Neoprávňuje však na podnikanie ani na cesty do zahraničia.

Bezplatné právne poradenstvo v tejto oblasti poskytuje Migračné informačné centrum a zodpovedným vecným gestorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk