Hlavné menu

Vstup cudzincov na územie Slovenskej republiky

Slovenská republika je súčasťou schengenského priestoru, v ktorom platí voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

Ak cudzinec vstupuje na územie Slovenskej republiky z územia tretieho štátu, je pri vstupe do schengenského priestoru podrobený hraničnej a colnej kontrole . Pokiaľ však cudzinec vstupuje na územie Slovenskej republiky cez iný štát schengenského priestoru a na vstup na Slovensko nepotrebuje víza, prípadne mu boli udelené schengenské víza, alebo ak má na Slovensku povolený prechodný alebo trvalý pobyt, môže prekračovať vnútorne štátne hranice jednotlivých členských štátov Európskej únie bez toho, aby sa podrobil hraničnej a colnej kontrole a tiež môže na Slovensko vstúpiť bez potreby vybavovať tranzitné vízum.

Bez ohľadu na to, či cudzinec je príslušníkom krajiny, ktorá má so Slovenskou republikou bezvízový styk, alebo na vstup na územie Slovenskej republiky potrebuje vízum, je povinný do troch pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej republiky hlásiť cudzineckej polícii začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu . V prípade, že bude bývať v hoteli alebo inom ubytovacom zariadení, túto povinnosť má ubytovateľ.

Cudzinec, ktorý vstúpi na územie Slovenskej republiky sa môže na území Slovenska zdržiavať:

  • s udeleným platným vízom alebo v rámci bezvízového styku, alebo s platným povolením na pobyt udeleným iným členským štátom EÚ,
  • s udeleným prechodným pobytom,
  • s udeleným trvalým pobytom,
  • s udeleným tolerovaným pobytom.

Víza

Slovenská republika udeľuje cudzincom schengenské vízum alebo národné vízum.

Schengenské vízum

Schengenské vízum oprávňuje cudzinca na vstup na celé územie členských štátov schengenského priestoru. Za účelom jeho vydania cudzinec musí podať žiadosť . Vízum môže byť vydané na jeden vstup alebo na viac vstupov a maximálna dĺžka pobytu nesmie prekročiť 90 dní v jednom polroku (180 dní) odo dňa prvého vstupu. V niektorých prípadoch je potrebné priložiť k žiadosti o schengenské vízum formulár pozvania overený oddelením cudzineckej polície miestne príslušnej podľa miesta pobytu pozývajúcej osoby.

Podrobnejšie informácie o požiadavkách a procese podávania žiadostí sú uvedené na stránke https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy_en .

Národné vízum

Národné vízum môže byť udelené cudzincovi, ak je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky, ak je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne.

Tiež rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, uvedenému v osobitnom predpise, sa udelí národné vízum, ak neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok. Za účelom jeho vydania cudzinec musí podať ziadost_o_narodne_vizum_sk (2).pdf .

Národné vízum sa udeľuje:

  • na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok;
  • ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, udeľuje sa na 90 dní;
  • ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, udeľuje sa na nevyhnutný čas.

Bezplatné právne poradenstvo v tejto oblasti poskytuje Migračné informačné centrum a zodpovedným vecným gestorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk