Hlavné menu

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - OECD

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj spolupracuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri vytváraní štatistík a analýz týkajúcich sa oblastí pracovného trhu, sociálnej a rodinnej politiky, pracovnej migrácie a sociálneho zabezpečenia. Táto spolupráca prináša praktické riešenia problémov týkajúcich sa agendy ministerstva.

V rámci pravidelného hodnotenia ekonomík členských štátov MPSVR SR prijíma návštevy v rámci tzv. štrukturálnej misie OECD, kde najvyšší zástupcovia MPSVR SR rokujú so zástupcami OECD v oblastiach ako sú návrhy na zlepšenie politík zamestnanosti, znižovanie úrovne nezamestnanosti, prípravy pre trh práce.

Rozhodnutím č.3/2016 ministra hospodárstva SR bolo zriadené Národné kontaktné miesto pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti .

Národné kontaktné miesto (NKM) je zriaďované s cieľom implementovať Smernice OECD pre nadnárodné podniky a v rámci Slovenskej republiky sídli na Ministerstve hospodárstva SR:

Publikácie a štúdie vydávané OECD slúžia ako významný zdroj informácií o fungovaní jednotlivých členských štátov a pri príprave správe o hodnotení situácie trhu práce na Slovensku.

Informácie venované Slovenskej republike v rámci OECD

Oficiálna stránka organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk