Hlavné menu

Posilnenie ochrany zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa

Od decembra 2021 do mája 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úspešne realizovalo v spolupráci s vládou Republiky Severné Macedónsko twinningový projekt „Posilnenie ochrany zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa“, ktorý bol financovaný EÚ.

Partnerskými inštitúciami zo strany vlády Republiky Severné Macedónsko boli Ministerstvo práce a sociálnej politiky Republiky Severné Macedónsko.

Cieľmi projektu boli:

Posilniť práva pracovníkov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľov prostredníctvom vytvorenia záchrannej siete na primeranú ochranu nárokov z pracovnoprávnych vzťahov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľov v súlade s minimálnymi požiadavkami, ako sú definované v smernici 2008/94/ES a národným socioekonomickým kontextom.

Ciele projektu odrážajú súčasné výzvy a skutočné potreby Republiky Severné Macedónsko pri plnení záväzkov vyplývajúcich z dohody o stabilizácii a pridružení a posledných odporúčaní uvedených v správe o krajine 2020, kapitola 19.

Projekt priamo prispieva k transpozícii acquis, vytvára právny a inštitucionálny rámec pre garantovanie ochrany práv zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa a posilňuje inštitucionálne kapacity Ministerstva práce a sociálnej politiky (MPSV) a ďalších relevantných zainteresovaných strán.

Prínosmi projektu sú:

  • Vytvorenie inštitucionálneho rámca na zvolenom modeli garančnej inštitúcie/orgánu/fondu, ktorý je najvhodnejší pre podmienky krajiny vrátane finančných aspektov a nastavenie celkovej architektúry systému ochrany zamestnancov v prípade ich zamestnávateľa. platobnej neschopnosti, ktorá bude akceptovať existujúce časti systému sociálnej ochrany.
  • Zabezpečenie národného právneho rámca s cieľom zaručiť ochranu práv zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľov – všetko v súlade so zvoleným modelom inštitucionálneho rámca. To zahŕňa vypracovanie legislatívnych návrhov spolu s macedónskymi kolegami z MPSP a príslušnými zainteresovanými stranami (nové návrhy právnych predpisov, zmeny a doplnenia súčasných právnych predpisov vrátane tabuľky zhody a hodnotenia vplyvu regulácie, v prípade potreby príslušných podzákonných noriem atď.) na zabezpečenie ochrany zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa – všetko v súlade so smernicou 2008/94/ES.
  • Pripraviť predpoklady pre zriadenie záručného mechanizmu a jeho implementáciu do praktického života vrátane potrebných interných dokumentov a postupov.
  • V súlade s vyššie uvedeným zabezpečiť vybudovanie IKT systému na spracovanie údajov a úhrady pohľadávok. To znamená vývoj architektúry IKT systému, ale aj príprava systému do plnej prevádzky (vrátane naprogramovania a nasadenia celého systému a jeho interoperability s IT systémami iných inštitúcií).
  • Posilnenie inštitucionálneho rámca ochrany zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľov: budovanie kapacít, zdrojov a kompetencií pracovníkov príslušných severo-macedónskych inštitúcií.
  • Odovzdanie potrebného množstva informácií a skúseností s fungovaním podobného záručného mechanizmu.
  • Národná kampaň zameraná na práva zamestnancov v prípadoch platobnej neschopnosti zamestnávateľov špecificky zameraná na pracovníkov, zamestnávateľov, sociálnych partnerov, verejnosť, ale aj na každého občana Macedónska bez ohľadu na miesto bydliska (mesto / obec, geografickú polohu, vek a pohlavie).

Projekt mal 2 hlavné zložky:

  1. 1. Vytvorenie záručného mechanizmu na ochranu práv zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa v súlade s príslušnými smernicami EÚ. Teda išlo o vytvorenie právneho ako i inštitucionálneho rámca.

  2. 2. Posilnenie budovania kapacít príslušných inštitúcií na ochranu práv zamestnancov v prípadoch platobnej neschopnosti zamestnávateľov v súlade s príslušnými smernicami EÚ. Išlo teda o posilnenie znalostí zamestnancov, kompetencie a iné kapacity príslušných inštitúcií a iných zainteresovaných strán a o zvýšenie povedomia o ochrane práv zamestnancov v prípadoch platobnej neschopnosti zamestnávateľov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk