Hlavné menu

Európsky orgán práce (ELA)

ELA pomáha zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ o mobilite pracovnej sily a koordinácii sociálneho zabezpečenia presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom a uľahčuje občanom a podnikom využívať výhody vnútorného trhu.

Európsky organ práce bol zriadený 31. júla 2019 nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1149 a jeho sídlom je Bratislava . Ide o prvú agentúru EÚ so sídlom v SR. Očakáva sa, že ELA dosiahne svoju plnú prevádzkovú kapacitu do roku 2024.

ELA prispieva k dobre fungujúcemu európskemu trh práce plnením týchto úloh:

  • uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám a koordinuje sieť EURES ;
  • uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v záujme jednotného, efektívneho a účinného uplatňovania a presadzovania príslušných právnych predpisov Únie;
  • koordinuje a podporuje zosúladené a spoločné inšpekcie ;
  • vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v otázkach cezhraničnej mobility pracovnej sily;
  • podporuje členské štáty budovaním kapacít na účinné uplatňovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie;
  • podporuje členské štáty pri riešení problému nedeklarovanej práce a
  • vykonáva mediáciu pri sporoch medzi členskými štátmi týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie.

Európsky organ práce

Rights for All Seasons - Informačná kampaň o sezónnej práci

Sezónni pracovníci sú dôležitou súčasťou európskeho trhu práce a sú na nich odkázané viaceré odvetvia. Pracujú predovšetkým v poľnohospodárstve pri zbere ovocia a zeleniny alebo pestovaní kvetov, v cestovnom ruchu ako zamestnanci v lyžiarskych a prímorských strediskách a pod. Hoci sú v krajine svojho zamestnania len krátku dobu, potrebujú byť dostatočne informovaní o právach a o predpisoch, ktoré im zaručujú ochranu a bezpečnosť. Aj preto Európsky orgán práce (ELA) spustil kampaň na zvyšovanie povedomia „Práva na každú sezónu“ , ktorá upozorňuje na potrebu podporovať spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky pre sezónnych pracovníkov zamestnaných v krajinách EÚ. Kampaň bude vedená Európskym orgánom práce spolu s Európskou komisiou, Európskou platformou pre boj proti nelegálnej práci, sieťou EURES, krajinami EÚ a sociálnymi partnermi a bude prebiehať od júna do októbra 2021 .

Odhaduje sa, že každý rok až 850 000 občanov EÚ vykonáva sezónne práce mimo svojej krajiny pôvodu. Mobilní sezónni pracovníci majú pri práci v inej krajine EÚ rovnaké práva na spravodlivé pracovné podmienky, s rovnakými pracovnými a sociálnymi právami ako miestni pracovníci. Vzhľadom na dočasný charakter ich práce však môžu byť zraniteľnejší voči neistým pracovným a životným podmienkam, podvodom a zneužívaniu. Pandémia COVID-19 zhoršila podmienky sezónnych pracovníkov a vystavila ich zvýšeným zdravotným rizikám.

Na riešenie týchto výziev v praxi a na zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok sezónnych pracovníkov uskutočňuje Európsky orgán práce nový akčný plán spolu s Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a sociálnymi partnermi. V rámci tejto integrovanej akcie je cieľom komunikačnej kampane „Práva na každú sezónu“ zvýšiť povedomie mobilných sezónnych pracovníkov a ich zamestnávateľov o ich právach, povinnostiach a dostupných poradenských službách.

V dňoch 20.–24. septembra sa v rámci kampane organizuje „týždeň akcie“ (Week of Action). V tomto období bude v celej Európe organizovaných množstvo aktivít na zvyšovanie povedomia o právach sezónnych pracovníkov a povinnostiach ich zamestnávateľov.

Kampaň ELA – práva na každú sezónu

Oficiálne video kampane

Interaktívna mapa práv a povinností sezónnych pracovníkov a zamestnávateľov v členských štátoch EÚ

SR sa pod vedením MPSVR SR aktívne zapája do kampane prostredníctvom online a off-line prevenčno-osvetovej činnosti v oblasti zvyšovania povedomia mobilných sezónnych pracovníkov a ich zamestnávateľov v oblastiach pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, či nelegálnej práce. Zároveň bude kampaň podporená zo strany Národného inšpektorátu práce prostredníctvom kontrol a prevenčných inšpekcií v sektoroch s častým využívaním sezónnej práce a zo strany EURES Slovensko prostredníctvom cieleného poskytovania informácií pracovníkom cestujúcim do zahraničia a ich zamestnávateľom v odvetviach najviac vystavených sezónnej práci.

Facebook: Sezónne práce Slovensko/Seasonal work Slovakia

Národný inšpektorát práce (informácie o kampani)

Sieť EURES ponúka databázu overených voľných pracovných miest v rámci celej Európy, vrátane možnosti vycestovať do krajín Európy aj na sezónne práce . Poskytuje tiež informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, ako aj profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine a informácie o finančnej podpore pracovnej mobility . Služby siete EURES sú na Slovensku dostupné na všetkých 46 úradoch práce, kde pôsobia EURES poradcovia a kontaktné osoby .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk