Hlavné menu

Posilnenie administratívnych štruktúr pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia vo svetle rozsudkov Európskeho súdneho dvora

Od júna 2008 do mája 2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny úspešne realizovalo v spolupráci s nemeckými inštitúciami Twinning-Light projekt 'Posilnenie administratívnych štruktúr pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k rozsudkom Európskeho súdneho dvora', ktorý bol financovaný EÚ.
Partnerskými inštitúciami z nemeckej strany boli Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), Nemecký federálny fond dôchodkového zabezpečenia (Deutsche Rentenversicherung Bund - DRV Bund) a Asociácia pre politiku a výskum sociálneho zabezpečenia (Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung (GVG) e.V.).

Cieľmi projektu boli:
Vyvinúť funkčný systém pre aplikáciu precedentného práva Súdnho dvora EÚ v oblasti koordinácie systémoch sociálneho zabezpečenia, prehĺbiť a šíriť vedomosti týkajúce sa koordinácie precedentného práva Súdnho dvora EÚ odborníkom z príslušných orgánov a inštitúcií.
V rámci projektu sa zrealizovala séria 9 školiacich seminárov o Nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 (a novom Nariadení č. 883/04) a príslušných rozsudkov Súdnho dvora EÚ.

Výsledkom projektu bolo vytvorenie CD nosiča, ktorý obsahoval najdôležitejšie relevantné rozsudky, týkajúce sa jednotlivých oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré boli predmetom aj uskutočnených seminárov v rámci TWL projektu. CD bolo distribuované jednotlivým účastníkom ako aj ostatným pracovníkom, ktorí pracujú s agendou koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

Projekt výrazne prispel k vytvoreniu elektronickej databázy rozsudkov Súdneho dvora EÚ, ktorá je začlenená v rámci internetovskej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a ktorá je intenzívne využívaná zamestnancami ministerstva a zamestnancami príslušných úradov zodpovedných za aplikáciu koordinačných nariadení a rozsudkov Súdneho dvora EÚ. Databáza je logicky členená podľa ustanovení koordinačného nariadenia.

Teoretické poznatkami a praktické skúsenosti zo vzdelávacích seminárov, ako aj zo študijnej cesty organizovanými v rámci projektu sú využívané pri plnení úloh príslušných orgánov, styčných orgánov a príslušných inštitúcií. Pozitívom bolo preloženie mnohých dôležitých relevantných rozsudkov do slovenského jazyka a tým umožnenie ich jednoduchšej aplikácie a pochopenia. Rozsudky Súdneho dvora EÚ tvoria aj súčasť metodických pokynov jednotlivých úradov, ktoré sú v nadväznosti na ich vývoj pravidelne dopĺňané a aktualizované. Rozsudky sú intenzívne využívané aj pri rozhodovacej činnosti príslušných inštitúcií.

Databáza rozsudkov, skúsenosti a získané poznatky sú využívané priebežne v oblasti koordinácie napr. vecných dávok zdravotnej starostlivosti, rodinných dávok, posudzovaní centra záujmov migrujúcich pracovníkov a mnohých iných oblastiach.

Databáza je priebežne aktualizovaná, aby zabezpečila správne využitie judikatúry v praxi pri aplikácii koordinačných predpisov uplatňovaných v rámci voľného pohybu osôb v Európskej únii.

Prínos projektu bol aj vo vypracovaní porovnávacích tabuliek, ktoré poskytli zrozumiteľný prehľad o zmenách prijatých v nových koordinačných nariadeniach oproti pôvodným nariadeniam.

Využívanie produktov, výsledkov a skúseností nadobudnutých počas realizácie TWL projektu má za následok zlepšenie a zvýšenie efektívnosti práce, výrazným spôsobom prispeli k správnemu uplatňovaniu koordinačných predpisov v kontexte rozsudkov Súdneho dvora EÚ.

TWL projekt bol určený pre zamestnancov (metodikov) príslušných slovenských inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za priamu aplikáciu právnych predpisov Európskeho spoločenstva.

Záverečná správa projektu (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk