Hlavné menu

Posilnenie výkonu administratívnych štruktúr požadovaných pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ

Slovenská republika realizovala v rokoch 2003-2004 z prostriedkov programu PHARE Európskych spoločenstiev projekt z názvom "Posilnenie výkonu administratívnych štruktúr požadovaných pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ". Projekt realizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou radou sociálneho poistenia Švédska.

Hlavým zámerom projektu bolo pripraviť Slovensko na efektívne a správne vykonávanie agendy koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci EÚ (uplatňovanie nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72) zdokonalením manažmentu a ľudských zdrojov. Projekt sa týkal najmä Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho územných úradov, pričom šlo o oblasť starobných dôchodkov, peňažných nemocenských dávok, dávok v invalidite a invalidných dôchodkov, pozostalostných dávok, dávok v nezamestnanosti, rodinných dávok a osobitných nepríspevkových dávok.

Stručným obsahom projektu bolo:

  • odborné posúdenie stupňa pripravenosti existujúcich štruktúr (MPSVR, Sociálnej poisťovne a ÚPSVR) na implementáciu acquis v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia,
  • návrh pracovných postupov na doplnenie medzier a odstránenie prípadných nedostatkov v tejto oblasti,
  • vyškolenie zamestnancov na uplatňovanie legislatívy v tejto oblasti v plnom rozsahu,
  • príprava informačnej stratégie pre migrujúcich pracovníkov,
  • zdokonalenie informačnej siete medzi všetkými zúčastnenými inštitúciami na národnej a regionálnej úrovni.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk