Hlavné menu

Posilňovanie administratívnych štruktúr inšpekcie práce

Národný inšpektorát práce prostredníctvom MPSVR SR realizoval od septembra 2007 do augusta 2008 v spolupráci s rakúskymi odborníkmi projekt s názvom Posilňovanie administratívnych štruktúr inšpekcie práce, hlavným cieľom ktorého bola správna transpozícia zákonov v oblasti BOZP za účelom posilnenia výkonu inšpekcie práce na Slovensku. Partnerom bola rakúska Agentúra pre európsku integráciu a hospodársky rozvoj. Odberateľom projektu bol Národný inšpektorát práce so sídlom v Košiciach.

Projekt bol zameraný do dvoch oblastí:

  • implementácia európskej legislatívy v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií,
  • zhromažďovanie údajov o pracovných úrazoch a ich spracovanie.

Inšpektori práce sa zúčastnili na 2 seminároch, na ktorých nadobudli vedomosti a zručnosti pri používaní softvéru v súvislosti s výkonom inšpekcie práce pri prevencii závažných priemyselných havárií a iných výkonov spojených s kontrolou manipulácie s nebezpečnými chemickými faktormi. V rámci projektu bol zakúpený softvér s chemickou databázou pre osem inšpektorátov práce v jednotlivých krajoch, ako aj pre Národný inšpektorát práce. V Bratislave sa uskutočnil jeden seminár venovaný prevencii chorôb z povolania.

Na tému zhromažďovania údajov o pracovných úrazoch boli uskutočnené tri semináre, na ktorých sa inšpektori práce oboznámili s európskou metodikou ESAW, podľa ktorej EUROSTAT vykonáva zber a vyhodnotenie údajov o pracovných úrazoch. Odborníci z rakúskej úrazovej poisťovne AUVA vypracovali metodickú príručku pre inšpektorov práce s názvom: „ESAW European Statistics Accidents at Work". Osvojením si tejto metodiky budú môcť inšpektori na základe vyhodnotenia týchto štatistických údajov plánovať výkony do takých firiem, ktoré predstavujú veľkú pracovnú úrazovosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk