Hlavné menu

Cezhraničná telepráca

Medzi členskými štátmi bola dohodnutá definícia cezhraničnej telepráce.

Cezhraničná telepráca je práca vykonávaná:

  • mimo prevádzkových priestorov zamestnávateľa alebo prevádzkarne, kde sa zvyčajne táto práca vykonáva,
  • v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa nachádza prevádzka zamestnávateľa alebo miesto podnikania a
  • pomocou informačných technológií, prostredníctvom ktorých ostáva fyzická osoba v spojení s pracovným prostredím zamestnávateľa alebo podniku, ako aj so zainteresovanými stranami/klientmi na plnenie svojich úloh uložených zamestnávateľom, alebo klientmi, v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Všetky podmienky musia byť kumulatívne splnené, v prípade zamestnania musí ísť o tú istú prácu, akú zamestnanec vykonáva v priestoroch zamestnávateľa a cezhraničná telepráca sa uskutočňuje na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom v súlade s vnútroštátnym právom.

Viac informácií môžete nájsť na stránke Sociálnej poisťovne TU v časti Vykonávanie cezhraničnej telepráce .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk