Hlavné menu

Kto zabezpečuje koordináciu v SR

Príslušný orgán

Kompetentná inštitúcia - príslušný úrad je spravidla ministerstvo alebo iný rovnocenný úrad zodpovedný za systémy sociálneho zabezpečenia na celom území alebo časti územia daného štátu.

Na Slovensku je to:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Ministerstvo zdravotníctva SR

Prístupový bod

Prístupový bod je subjekt, ktorý plní funkciu elektronického kontaktného bodu, automatického smerovania na základe adresy a inteligentného smerovania na základe softvéru, ktorý umožňuje automatické kontrolovanie a smerovanie a/alebo zásah ľudského činiteľa.

V rámci SR plní úlohu prístupového bodu: Sociálna poisťovňa

Styčný orgán

Pre jednoduchšie uplatňovanie nariadení v praxi môžu kompetentné inštitúcie určiť styčné orgány - inštitúcie, ktoré priamo medzi sebou komunikujú a priamo sa obracajú na iné styčné orgány v príslušných členských štátoch EÚ/EHP a Švajčiarska.

Styčné orgány v rámci svojej vecnej príslušnosti zabezpečujú uplatňovanie nariadení, vysvetľujú a informujú žiadateľov, resp. poberateľov dávok sociálneho zabezpečenia o ich právach a povinnostiach.

Styčné orgány v SR pre jednotlivé druhy dávok sú:
  • Sociálna poisťovňa

Nemocenské peňažné dávky

Dávky v materstve rovnocenné dávky v otcovstve

Dávky v invalidite

Dávky v starobe

Pozostalostné dávky

Pracovné úrazy a choroby z povolania

Dávka v nezamestnanosti

  • Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Rodinné dávky

Podpora pri úmrtí

  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Vecné dávky zdravotnej starostlivosti

Inštitúcie miesta bydliska a inštitúcie miesta pobytu

Príslušná inštitúcia podľa miesta bydliska (pobytu) je podľa terminológie koordinačných predpisov inštitúcia, ktorej prináleží vykonávanie vnútroštátnych právnych predpisov.

Príslušnou inštitúciou pre jednotlivé druhy dávok vo všeobecnosti v Slovenskej republike sú:

  • Sociálna poisťovňa - pobočky

Nemocenské peňažné dávky

Dávky v materstve rovnocenné dávky v otcovstve

Dávky v invalidite

Dávky v starobe

Pozostalostné dávky

Pracovné úrazy a choroby z povolania

Dávka v nezamestnanosti

  • úrady práce sociálnych vecí a rodiny

Rodinné dávky

Podpora pri úmrtí (príspevok na pohreb)

  • zdravotné poisťovne

Vecné dávky zdravotnej starostlivosti

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk