Hlavné menu

Vecný rozsah koordinačných nariadení

Nariadenie sa vzťahuje na všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí sociálneho zabezpečenia:

  • nemocenské dávky (napr. nemocenské peňažné dávky, vecné dávky zdravotnej starostlivosti),
  • dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve (napr. materské),
  • dávky v invalidite (napr. invalidné dôchodky),
  • dávky v starobe (napr. starobné dôchodky),
  • pozostalostné dávky (napr. vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky),
  • dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania,
  • podpora pri úmrtí (príspevok na pohreb),
  • dávky v nezamestnanosti (dávka v nezamestnanosti),
  • preddôchodkové dávky (nejedná sa o predčasný dôchodok),
  • rodinné dávky (napr. prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a iné).
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk