Hlavné menu

Evidencie obcí a vyšších územných celkov

  • Výkazy o poskytovaní finančnej podpory neverejným poskytovateľom sociálnej služby (O01/V01)

    Výkaz sa poskytuje raz ročne, do konca februára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Vzhľadom na to, že v tomto období nebol za rok 2021 umožnený prístup do IS SoS, je potrebné tieto údaje poskytnúť do IS do 31. 8. 2022 - termín bol predĺžený z dôvodu nedostupnosti prihlasovacích údajov do IS SoS pre všetkých respondentov.

metodický postup pre obce a VÚC k vedeniu evidencie finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - O01, V01

  • Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (O05/V05)

    Hlásenia sa týkajú fyzickej osoby, ktorá podala na obec/VÚC v súlade s § 8 ods. 1 zákona o sociálnych službách žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti fyzickej osoby alebo zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom. Údaje o žiadateľoch, ktorý podali žiadosť do 31.12. 2021 a nebola po tomto dátume vybavená je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022 - termín bol predĺžený z dôvodu nedostupnosti prihlasovacích údajov do IS SoS pre všetkých respondentov.
  1. metodický postup pre obce a VÚC k vedeniu evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - O05, V05
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk