Hlavné menu

Videonávody

Textový prepis

Textový prepis

 

Textový prepis

Textový prepis

Textový prepis

Pre sociálne služby: zariadenie pre seniorov, denný stacionár, domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, špecializované zariadenie, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie podporovaného bývania, opatrovateľská služba.

 

 

Pre sociálne služby: denné centrum, nízkoprahové denné centrum, práčovňa, stredisko osobnej hygieny, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, nocľaháreň.

 

 

Pre sociálne služby: zariadenie núdzového bývania, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, domov na polceste, integračné centrum, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, útulok.

 

IS SOS - Vypĺňanie výkazu P09 NP POS

 

 

ÚPVS (slovensko.sk) – Vypĺňanie Žiadosti o príspevok v rámci NP POS

Pre sociálne služby:  jedáleň, komunitné centrum, požičiavanie pomôcok, prepravná služba, krízová pomoc poskytovaná telekomunikačnými technológiami, sprievodcovská služba a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie tlmočníckej služby, terénna sociálna služba, služba krízovej intervencie, sprostredkovanie osobnej asistencie.

 

Pre sociálne služby: pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, služba včasnej intervencie, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo základné, sociálne poradenstvo špecializované, podpora samostatného bývania, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa.

 

Textový prepis

Textový prepis

Ambulantná forma sociálnej služby – príklady určenia štruktúry prijímateľov sociálnej služby

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk