Hlavné menu

IS SOS - Vypĺňanie štatistických výkazov P16

Pre sociálne služby: jedáleň, komunitné centrum, požičiavanie pomôcok, prepravná služba, krízová pomoc poskytovaná telekomunikačnými technológiami, sprievodcovská služba a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie tlmočníckej služby, terénna sociálna služba, služba krízovej intervencie, sprostredkovanie osobnej asistencie.

Pre sociálne služby: pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, služba včasnej intervencie, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo základné, sociálne poradenstvo špecializované, podpora samostatného bývania, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk