Hlavné menu

IS SOS - Vypĺňanie štatistických výkazov P06

Pre sociálne služby: zariadenie pre seniorov, denný stacionár, domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, špecializované zariadenie, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie podporovaného bývania, opatrovateľská služba.

Pre sociálne služby: denné centrum, nízkoprahové denné centrum, práčovňa, stredisko osobnej hygieny, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, nocľaháreň.

Pre sociálne služby: zariadenie núdzového bývania, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, domov na polceste, integračné centrum, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, útulok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk