Hlavné menu

Evidencie poskytovateľov sociálnych služieb

Oznam: Upozorňujeme subjekty, ktoré sa ešte neprihlásili do „IS sociálnych služieb – zberová časť“, že prihlasovacie údaje boli zasielané v priebehu mesiacov apríl a máj 2022 výlučne do elektronických schránok, ktoré majú subjekty zriadené na stránke slovensko.sk, nie do emailových schránok! Preto je potrebné na stránke slovensko.sk skontrolovať uvedenú schránku, resp. sa do schránky prihlásiť. Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky

Dňa 4. 11. 2022 bola nasadená nová verzia zberového modulu IS SoS, ktorou sa umožňuje respondentom:

  • Zmeniť (odstrániť) príznak „Samoplatca“ u prijímateľa, ktorý bol nesprávne ako samoplatca zaevidovaný . Za samoplatcu sa považuje len prijímateľ, ktorý platí úhradu vo výške nákladov sociálnej služby a na náklady jemu poskytovanej sociálnej služby sa neprispieva z verejných zdrojov (MPSVR, samospráva); t.j. nejde o prijímateľa ktorý platí celú sumu stanovenej úhrady (po zohľadnení príjmov z verejných zdrojov), ale sumu všetkých nákladov na službu. Žiadame poskytovateľov, ktorí takto neprávne prijímateľov evidovali, aby formuláre P03 týchto prijímateľov opravili.
  • Oprava-editovanie zaslaného štatistického výkazu P06 a P07 vytvorením evidencie zaslaných výkazov, ktoré je možné cez ikonu ceruzky na konci riadka editovať
  • Zobrazovať detail zaslaného formulára každej evidencie cez ikonu lupy na konci riadka príslušnej evidencie bez možnosti jeho editácie (na tento účel sa naďalej používa ikona ceruzky)
  • Priradiť k prijímateľovi sociálnej služby osobitne druh zdravotného znevýhodnenia - Poruchy správania

Hlásenia o prijímateľoch sociálnych služieb a ich obmedzeniach (P02, P03)

Hlásenia sa poskytujú len o prijímateľoch sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a to priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom (P03) a do 8 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia obmedzenia prijímateľa sociálnej služby (P02). Údaje o prijímateľoch, ktorým sa sociálna služba poskytovala k 31.12.2021 a poskytovala sa aj po tomto dátume je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022.

Zmluvné údaje prijímateľa (Údaje 1), ktorému sa SoS poskytovala pred 1.1.2022 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022. (je možné - nie povinné, uviesť zmluvné údaje platné aj pred 1.1.2022.) T. j ak sa SoS začala poskytovať napr. 1.1.2010 platnosť Údajov 1 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022.

metodická príručka pre poskytovateľov sociálnych služieb k spôsobu vypĺňania jednotlivých údajov v evidenciách prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb - P02, P03 a P04 - aktualizácia k 1.6.22

Hlásenia o zamestnancoch (P04)

Hlásenia sa poskytujú o zamestnancoch poskytovateľov všetkých druhov sociálnych služieb. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pracovnoprávnom vzťahu a od zmeny týchto údajov. Údaje o zamestnancoch, s ktorými ma poskytovateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah k 31.12.2021 a tento vzťah po tomto dátume trval je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022 .

Údaje o úväzku(-koch) zamestnancov s pracovným vzťahom pred 1.1.2022 je možné uviesť s platnosťou k 1.1.2022, (je možné - nie povinné, uviesť úväzky platné aj pred 1.1.2022.) T. j ak sa bol pracovný vzťah uzatvorený napr. 1.1.2010 platnosť Údajov 1 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022. Platí však, že základný rozsah pracovného vzťahu k 1.1.2010 (napr. 37,5 hodiny) sa musí rovnať súčtu rozsahu úväzkov v každom čase (t.j. 37,5 hodiny aj k 1.1.2022). Ak sa rozsah pracovného vzťahu v čase zmenil, je potrebné hlásenie ukončiť (aj napriek tomu, že nejde o koniec pracovného vzťahu) a zaevidovať nové hlásenie s dátumom zmeny a novým rozsahom. Ak bol rozsah menení pred dátumom 1.1.2022, postačuje zaevidovať zamestnanca s rozsahom platným k 1.1.2022, s údajom (dátumom) začiatku/zmeny pracovného vzťahu podľa toho, kedy zmena nastala (nie dátumom "pôvodného-prvého" začiatku pracovného vzťahu).

metodická príručka pre poskytovateľov sociálnych služieb k spôsobu vypĺňania jednotlivých údajov v evidenciách prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb - P02, P03 a P04 - aktualizácia k 1.6.22

Evidencia žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (P05)

Hlásenia sa týkajú fyzickej osoby, ktorá v zmysle § 74 ods. 3 podala žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti fyzickej osoby alebo zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom. Údaje o žiadateľoch, ktorí podali žiadosť do 31.12.2021 a nebola po tomto dátume vybavená je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022.

metodický postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k vedeniu evidencie žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - P05

  • Štatistické výkazy o poskytovaní sociálnych služieb (P06, P07)

k 27.2.24 sa zverejnili štatistické výkazy o poskytovanej sociálnej službe za rok 2023, ktoré je potrebné vyplniť a odoslať do 30.4.2024 . Prevádzkové a finančné údaje sa vypĺňajú v dvoch typoch výkazov podľa druhu poskytovanej sociálnej služby :

  • (P06 a P07) pre vybrané druhy sociálnej služby pre každú sociálnu službu zapísanú do registra – ID , t.j. podľa druhu, miesta poskytovania a formy poskytovanej sociálnej služby alebo
  • (P16 a P17) pre vybrané druhy sociálnej služby bez ohľadu na formu za každý kraj, v ktorom je poskytovaná (teda aj za viac poskytovaných sociálnych služieb jedného druhu .

Všetky informácie sú dostupné v aktualizovanej Metodickej príručke k vypĺňaniu prevádzkových a finančných údajov o sociálnej službe v IS SoS

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk