Hlavné menu

Evidencie poskytovateľov sociálnych služieb

Oznam: Upozorňujeme subjekty, ktoré sa ešte neprihlásili do „IS sociálnych služieb – zberová časť“, že prihlasovacie údaje boli zasielané v priebehu mesiacov apríl a máj 2022 výlučne do elektronických schránok, ktoré majú subjekty zriadené na stránke slovensko.sk, nie do emailových schránok! Preto je potrebné na stránke slovensko.sk skontrolovať uvedenú schránku, resp. sa do schránky prihlásiť. Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky

Dňa 4. 11. 2022 bola nasadená nová verzia zberového modulu IS SoS, ktorou sa umožňuje respondentom:

  • Zmeniť (odstrániť) príznak „Samoplatca“ u prijímateľa, ktorý bol nesprávne ako samoplatca zaevidovaný . Za samoplatcu sa považuje len prijímateľ, ktorý platí úhradu vo výške nákladov sociálnej služby a na náklady jemu poskytovanej sociálnej služby sa neprispieva z verejných zdrojov (MPSVR, samospráva); t.j. nejde o prijímateľa ktorý platí celú sumu stanovenej úhrady (po zohľadnení príjmov z verejných zdrojov), ale sumu všetkých nákladov na službu. Žiadame poskytovateľov, ktorí takto neprávne prijímateľov evidovali, aby formuláre P03 týchto prijímateľov opravili.
  • Oprava-editovanie zaslaného štatistického výkazu P06 a P07 vytvorením evidencie zaslaných výkazov, ktoré je možné cez ikonu ceruzky na konci riadka editovať
  • Zobrazovať detail zaslaného formulára každej evidencie cez ikonu lupy na konci riadka príslušnej evidencie bez možnosti jeho editácie (na tento účel sa naďalej používa ikona ceruzky)
  • Priradiť k prijímateľovi sociálnej služby osobitne druh zdravotného znevýhodnenia - Poruchy správania

Hlásenia o prijímateľoch sociálnych služieb a ich obmedzeniach (P02, P03)

Hlásenia sa poskytujú len o prijímateľoch sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a to priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom (P03) a do 8 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia obmedzenia prijímateľa sociálnej služby (P02). Údaje o prijímateľoch, ktorým sa sociálna služba poskytovala k 31.12.2021 a poskytovala sa aj po tomto dátume je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022.

Zmluvné údaje prijímateľa (Údaje 1), ktorému sa SoS poskytovala pred 1.1.2022 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022. (je možné - nie povinné, uviesť zmluvné údaje platné aj pred 1.1.2022.) T. j ak sa SoS začala poskytovať napr. 1.1.2010 platnosť Údajov 1 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022.

metodická príručka pre poskytovateľov sociálnych služieb k spôsobu vypĺňania jednotlivých údajov v evidenciách prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb - P02, P03 a P04 - aktualizácia k 1.6.22

Hlásenia o zamestnancoch (P04)

Hlásenia sa poskytujú o zamestnancoch poskytovateľov všetkých druhov sociálnych služieb. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pracovnoprávnom vzťahu a od zmeny týchto údajov. Údaje o zamestnancoch, s ktorými ma poskytovateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah k 31.12.2021 a tento vzťah po tomto dátume trval je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022 .

Údaje o úväzku(-koch) zamestnancov s pracovným vzťahom pred 1.1.2022 je možné uviesť s platnosťou k 1.1.2022, (je možné - nie povinné, uviesť úväzky platné aj pred 1.1.2022.) T. j ak sa bol pracovný vzťah uzatvorený napr. 1.1.2010 platnosť Údajov 1 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022. Platí však, že základný rozsah pracovného vzťahu k 1.1.2010 (napr. 37,5 hodiny) sa musí rovnať súčtu rozsahu úväzkov v každom čase (t.j. 37,5 hodiny aj k 1.1.2022). Ak sa rozsah pracovného vzťahu v čase zmenil, je potrebné hlásenie ukončiť (aj napriek tomu, že nejde o koniec pracovného vzťahu) a zaevidovať nové hlásenie s dátumom zmeny a novým rozsahom. Ak bol rozsah menení pred dátumom 1.1.2022, postačuje zaevidovať zamestnanca s rozsahom platným k 1.1.2022, s údajom (dátumom) začiatku/zmeny pracovného vzťahu podľa toho, kedy zmena nastala (nie dátumom "pôvodného-prvého" začiatku pracovného vzťahu).

metodická príručka pre poskytovateľov sociálnych služieb k spôsobu vypĺňania jednotlivých údajov v evidenciách prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb - P02, P03 a P04 - aktualizácia k 1.6.22

Evidencia žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (P05)

Hlásenia sa týkajú fyzickej osoby, ktorá v zmysle § 74 ods. 3 podala žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti fyzickej osoby alebo zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom. Údaje o žiadateľoch, ktorí podali žiadosť do 31.12.2021 a nebola po tomto dátume vybavená je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022.

metodický postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k vedeniu evidencie žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - P05

  • Štatistické výkazy o poskytovaní sociálnych služieb (P06, P07)

Ročné výkazy P06 prevádzkové údaje sa vypĺňajú do konca februára a finančné údaje (P07) do konca apríla za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Vzhľadom na to, že v tomto období nebol za rok 2021 umožnený prístup do IS SoS, je potrebné tieto údaje poskytnúť do IS do 31. 8. 2022; ( ide zväčša o totožné údaje, ktoré boli za rok 2021 poskytnuté v rámci štatistického zisťovania ŠÚ SR Soc 1-01, resp. V MPSVR 7-01, 10-01 a 11-01).

metodická príručka k vypĺňaniu ročných prevádzkových a finančných údajov o poskytovanej sociálnej službe – P06, P07 - aktualizácia k 9.6.22 - je potrebné v systéme vyplniť aktuálne za rok 2021 za každú sociálnu službu zapísanú v registri

Vo výkazoch P06 a P07 za rok 2021 poskytovatelia sociálnych služieb - Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života, Včasná intervencia, Sprievodcovská a predčitateľská služba, Tlmočnícka služba, Sprostredkovanie tlmočníckej služby, Sprostredkovanie osobnej asistencie, Pomoc pri výkone opatrovníckych práv, Jedáleň, Sociálna rehabilitácia, Sociálne poradenstvo základné a špecializované, ktorí sociálnu službu (na jednom mieste/území) poskytujú viacerými formami (ambulantná/terénna/iná) a prevádzkové a finančné údaje o poskytovaní sociálnej služby za rok 2021 neviedli v členení podľa formy jej poskytovania, vyplnia výkazy P06 a P07 len za tú formu druhu sociálnej služby, ktorej poskytovanie u konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby prevažuje, ak týmito údajmi za rok 2021 nedisponujú v požadovanej štruktúre za jednotlivé formy poskytovanej sociálnej služby.

Vo výkazoch P06 za rok 2021 poskytovatelia sociálnych služieb - Útulok, Podpora samostatného bývania, Služba včasnej intervencie, Sociálna rehabilitácia, Sociálne poradenstvo, ktorí v roku 2021 nezbierali údaje o prijímateľoch v štruktúre požadovanej vo výkaze (členenie podľa veku, spôsobilosti na právne úkony, typu liečby, druhu zdravotného znevýhodnenia a i.), uvedú pri týchto údajoch (členení prijímateľov) nulu, ak údajmi v požadovanej štruktúre pre daný druh sociálnej služby za rok 2021 nedisponujú. Za rok 2022 bude potrebné prijímateľov evidovať v požadovanej štruktúre.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk