Hlavné menu

NP BOKKÚ

Základné informácie o národnom projekte

Názov projektu: Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len "NP BOKKÚ")

Operačný program: Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“)

Prioritná os: 4 - Sociálne začlenenie

Realizácia: 09/2019 – 12/2022

Miesto realizácie projektu: Všetky samosprávne kraje SR

Prijímateľ projektu: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“)

Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

Vážení poskytovatelia,

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o možnosti začať obsadzovanie pozície KOMUNITNÝ PRACOVNÍK (KP) s účinnosťou od 27.04.2021.

Komunitný pracovník KC (ďalej komunitný pracovník KC) - je inovatívnym prvkom v činnosti KC ako profesionálneho nástroja na podporu rozvoja komunít. V rámci odbornej podpory pilotného zavádzania pracovnej pozície odborného pracovníka - komunitného pracovníka KC bude zabezpečené aj vzdelávanie v oblasti komunitnej práce.

Je dôležité, aby uchádzači spĺňali kvalifikačné a osobnostné predpoklady a aby v rámci schvaľovacieho procesu boli dodržané všetky náležitosti a postupy, ktoré vyplývajú z prílohy č. 4 Príručky pre zapojené subjekty do NP BOKKÚ.

Podľa Zmluvy o spolupráci je Poskytovateľ povinný obsadiť pracovnú pozíciu komunitný pracovník KC do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto informácie, t. j. najneskôr do 26.06.2021, pričom jeho výkon bude povinný pre naplnenie cieľov NP BOKKÚ.

Obsadzovanie pracovnej pozície je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

  • „Preklopenie zamestnanca na danú pracovnú pozíciu (KP). Uvedený spôsob je možné realizovať vtedy, ak zamestnanec spĺňa všetky stanovené kvalifikačné predpoklady. S týmto zamestnancom musí mať uzatvorený pracovný pomer min. 3 mesiace pred zverejnením informácie o povinnosti obsadiť pracovnú pozíciu komunitný pracovník na webovej stránke IA MPSVR SR resp. projektu NP BOKKÚ.
  • Výberové konanie - podľa štandardného postupu uvedeného v prílohe č. 4 Príručky;

Každý uchádzač na danú pracovnú pozíciu musí spĺňať minimálne nasledovné požiadavky na vzdelanie:

  1. 1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo
  2. 2. stredoškolské vzdelanie s maturitou a 1 rok praxe/skúsenosti v relevantnej oblasti.
  3. V prípade potreby poskytnutia informácií, prosíme Vás obrátiť sa na metodický tím NP BOKKÚ, kontakt:

 

Tím regionálnych metodikov-koordinátorov

mailové adresy sú: meno.priezvisko@ia.gov.sk

Mgr. Andrea Ďuránová – 0917 991 268

Mgr. Marián Fečo – 0949 015 071

PhDr. Radoslav Feri – 0917 991 216

Mgr. Tereza Gálová – 0915 916 176

Mgr. Jarmila Bubáková Hurtová – 0918 419 722

Mgr. Michaela Lopraisová – 0917 991 267

Mgr. Maroš Oláh – 0905 276 163

Mgr. Dávid Pancurák – 0917 991 269

Mgr. Lucia Šteflovičová – 0918 591 337

 

Metodický tím +421 2 20 431 417

Ing. Mária Látalová – 0917 991 262

Mgr. Jana Pomsárová – 0917 991 261

Mgr. Daniel Ščigulinský – 0917 991 241

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

Tím NP BOKKÚ

 

 

 

 

 

Dokumenty

Informácie získate na: npbokku@ia.gov.sk , +421 2 20 431 420

Tím regionálnych metodikov-koordinátorov

mailové adresy sú: meno.priezvisko@ia.gov.sk

Mgr. Andrea Ďuránová – 0917 991 268

Mgr. Marián Fečo – 0949 015 071

PhDr. Radoslav Feri – 0917 991 216

Mgr. Tereza Gálová – 0915 916 176

Mgr. Jarmila Bubáková Hurtová – 0918 419 722

Mgr. Michaela Lopraisová – 0917 991 267

Mgr. Maroš Oláh – 0905 276 163

Mgr. Dávid Pancurák – 0917 991 269

Mgr. Lucia Šteflovičová – 0918 591 337

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk