Hlavné menu

Poskytovanie finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách

Finančné príspevky, ktoré poskytuje MPSVR SR na poskytovanie sociálnej služby:

 • Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa poskytuje podľa formy sociálnej služby, štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb v konkrétnom zariadení sociálnych služieb a je účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v tomto konkrétnom zariadení. Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 246/2021 Z. z. sa ustanovuje výška finančného príspevku v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2022 nasledovne:

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby/mesiac/miesto

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby/mesiac/miesto obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa

II. stupeň

125 eur

83 eur

III. stupeň

280 eur

187 eur

IV. stupeň

374 eur

249 eur

V. stupeň

530 eur

353 eur

VI. stupeň

654 eur

436 eur

 • Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 a § 78aa zákona o sociálnych službách sa poskytuje podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb a je účelovo určený na spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov.

Druh sociálnej služby

Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac

Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok

nocľaháreň

120 eur

1 440 eur

útulok

150 eur

1 800 eur

domov na pol ceste

150 eur

1 800 eur

zariadenie núdzového bývania

150 eur

1 800 eur

Komu môže MPSVR SR poskytovať finančný príspevok na spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby:

 • Obci, ktorá poskytuje sociálne služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb alebo obci, ktoré zriadila alebo založila vybrané druhy zariadení sociálnych služieb - nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár
 • Neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, nocľaháreň

Podmienky poskytovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa zákona o sociálnych službách:

 • Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa zákona o sociálnych službách na príslušný rozpočtový rok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti .
 • Obec a neverejný poskytovateľ vybraných druhov sociálnych služieb predkladá písomnú žiadosť spolu s povinnými prílohami podľa § 78b Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v termíne od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka.


S oneskorením podania žiadosti v zákonom stanovenej lehote je spojený jednoznačný následok zániku práva poskytovateľa sociálnej služby na finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok, ak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo závažných dôvodov nerozhodne podľa § 78c ods. 8 zákona o sociálnych službách o odpustení zmeškania termínu na podanie tejto písomnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

K žiadosti obec alebo neverejný poskytovateľ predkladá:

 • Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb, nie starší ako 3 mesiace. Takýto výpis z registra, ktorým sa preukazuje aj kapacita zariadenia, vydáva príslušný vyšší územný celok.
 • Písomné vyjadrenie príslušnej obce alebo vyššieho územného celku o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa zákona o sociálnych službách s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb v súlade s ustanovením § 78b ods. 2 písm. c) a d) zákona o sociálnych službách. Písomné vyjadrenie obce o súlade predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb je potrebné priložiť aj k žiadosti obce, ktorá žiada o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ministerstva pre zariadenie, ktoré zriadila alebo založila.
 • Zoznam prijímateľov sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska a rodného čísla ku dňu podania žiadosti.

Upozornenie : Ak konkrétny žiadateľ poskytuje na príslušnom mieste súčasne sociálnu službu vo viacerých druhoch zariadení (účelné a vhodné spojenie zariadení na príslušnom mieste) a viacerými formami sociálnej služby v zariadení (pobytová celoročná forma/pobytová týždenná forma/ambulantná forma), je nevyhnutné žiadosť a údaje v požadovanej štruktúre (zoznam prijímateľov, zoznam zamestnancov) uvádzať za tieto účelne a vhodne spojené zariadenia na príslušnom mieste osobitne pre počet miest v každom druhu zariadenia a v každej forme sociálnej služby v tomto zariadení. !NOVÉ: poskytovatelia, ktorí majú registrovanú pobytovú týždennú formu poskytovania SS a zároveň pobytovú celoročnú formu poskytovania SS sú povinní za každú z týchto foriem poskytovanej SS podať písomnú žiadosť o poskytnutie FP osobitne . Finančný príspevok sa vypláca štvrťročne (nie jednorazovo na celý kalendárny rok) na počet kalendárnych dní v danom štvrťroku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby a na počet pracovných dní pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby.

 • Ministerstvo uzatvára s obcou a neverejným poskytovateľom zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby.
 • Okrem podstatných náležitostí zmluvy, ktoré sú upravené v ustanovení § 78d ods. 2 zákona o sociálnych službách, sú obsahom zmluvy aj podmienky vrátenia príspevku alebo jeho pomernej časti, ak poskytovateľ pobytovej sociálnej služby mal neobsadené miesto z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a poskytovateľ ambulantnej sociálnej služby mal neobsadené miesto z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby počas 20 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní .
 • Finančný príspevok pre obec a neverejného poskytovateľa nie je možné poskytnúť na miesto v zariadení, ak:

- sa takýto druh podpory (príspevok alebo dávka) vypláca prijímateľovi na toto miesto v zariadení príslušnou inštitúciou iného štátu . Cieľom je zabrániť duplicite poberania takejto podpory na rovnaký účel z verejných zdrojov, t. j. na zabezpečenie finančnej podpory pri odkázanosti klienta na pomoc inej osoby (napr. cudzincom pri poberaní „ Pflegegeld “ z Rakúska alebo „příspevku na péči“ z Českej republiky);
- je miesto v zariadení sociálnych služieb obsadené prijímateľom, ktorý platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby (ide o tzv. „samoplatcov“)

 • V prípade, že finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby nebude z rôznych dôvodov poskytnutý ministerstvom, fakultatívne ho môže poskytnúť aj obec alebo vyšší územný celok .

 

 •  Pri podávaní žiadostí o finančný príspevok na rozpočtový rok 2022 obec a neverejný poskytovateľ pri určovaní štruktúry prijímateľov

  · do časti A. uvedie aktuálnu štruktúru prijímateľov na miestach, podľa stupňa ich odkázanosti, s ktorými má ku dňu podania žiadosti o FP uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s minimálnym dohodnutým časom poskytovania tejto služby tri mesiace.
   
  · do časti B., uvedie miesta, ktoré nie sú miestami podľa časti A., teda v čase podania žiadosti o finančný príspevok nie je uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Ide o miesta, na ktorých sa poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy s minimálnym dohodnutým časom poskytovania tejto služby tri mesiace v období predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti o FP. Ďalej do časti B. uvedie miesta, ktoré nie sú miestami podľa predošlej vety (ani miestami podľa časti A.), ale ku dňu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (k 12.03.2020) sa na týchto miestach poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy. Tieto miesta sa považujú za miesta s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby s trvaním nároku na FP.
 • · do časti C. uvedie počet miest, ktoré nie sú miestami podľa časti A. a B., pričom stupeň odkázanosti uvedie najnižší, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby

  V uvádzaní štruktúry prijímateľov podľa stupňa odkázanosti sa môže kombinovať časť A. , B. a C. žiadosti v súlade s § 78a ods. 6 zákona o sociálnych službách, ak má poskytovateľ miesta, ktoré sú aktuálne obsadené, mieste ktoré sú aktuálne (aj kvôli „korona kríze“ neobsadené, ale v minulosti boli obsadené) a miesta, ktoré nie sú a neboli obsadené ani v minulosti. (Žiadosti Tu)
 • obec a neverejný poskytovateľ doručuje ministerstvu písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa zákona o sociálnych službách na rok 2022 v termíne od 1. júla 2021 do 31. augusta 2021. S oneskorením podania žiadosti v zákonom stanovenej lehote je spojený jednoznačný následok zániku práva poskytovateľa sociálnej služby na finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok, ak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo závažných dôvodov nerozhodne podľa § 78c ods. 8 zákona o sociálnych službách o odpustení zmeškania termínu na podanie tejto písomnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
 • adresa pre zasielanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
oddelenie financovania sociálnych služieb
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

 • písomnú žiadosť je potrebné zaslať ministerstvu s podpisom štatutárneho zástupcu obce/mesta alebo neverejného poskytovateľa, ako žiadateľa o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa, a s odtlačkom pečiatky žiadateľa
 • je potrebné použiť správny vzor žiadosti
 • žiadosť je potrebné vyplniť podľa vzoru, vzor nemeniť, nevypúšťať riadky
 • finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie sa žiada samostatne za každý druh zariadenia, formu (pobytová celoročná, pobytová týždenná a ambulantná) a miesto poskytovanej sociálnej služby. Ak poskytovateľ prevádzkuje viacero druhov a foriem sociálnej služby v zariadení, podáva žiadosť za každý druh a formu poskytovanej sociálnej služby v zariadení osobitne. ! NOVÉ: poskytovatelia, ktorí majú registrovanú pobytovú týždennú formu a zároveň pobytovú celoročnú formu sociálnej služby, podávajú žiadosť o poskytnutie FP za každú formu poskytovania tejto sociálnej služby osobitne.
 • finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa žiada na celú kapacitu zariadenia zapísanú v registri poskytovateľov sociálnych služieb
 • finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa žiada na 12 mesiacov; žiadateľ, ktorý neposkytuje sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie nepretržite v priebehu celého roku (ide napríklad o sociálnu službu v nocľahárni poskytovanú len počas šiestich mesiacov v roku), je povinný požiadať o finančný príspevok na celý rok a následne, po uzatvorení zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, písomne požiadať o pozastavenie financovania sociálnej služby na napr. 2. a 3. štvrťrok. (Dôvodom takéhoto postupu je ustanovenie § 78d ods. 3, podľa ktorého sa finančný príspevok vypláca štvrťročne (nie jednorazovo na celý kalendárny rok) na počet kalendárnych dní v danom štvrťroku, a teda v prípade, ak požadovaná a následne zazmluvnená suma bude zodpovedať len šiestim mesiacom poskytovania sociálnej služby, žiadateľ by bol podľa podmienok zmluvy o poskytnutí finančného príspevku povinný štvrťročne zúčtovať neobsadené miesta v zariadení). 
 • finančný príspevok nie je možné poskytnúť na vyšší počet miest, ako je uvedené vo výpise z registra
 • finančný príspevok nie je možné poskytnúť počas roka, napr. ak dôjde k zvýšeniu kapacity zariadenia
 • akékoľvek zmeny, ktoré budú zapísané v registri poskytovateľov sociálnej služby (zmena kapacity, zmena štatutára, zmena sídla, atď.) po podaní písomnej žiadosti a pred uzatvorením zmluvy je žiadateľ o finančný príspevok povinný písomne oznámiť ministerstvu a zároveň predložiť aktuálny výpis z registra poskytovateľov
 • ak poskytovateľ finančný príspevok nevyužije na stanovený účel, bude povinný finančné prostriedky vrátiť v rámci zúčtovania

 

Tlačivá na rok 2022 sú už aktualizované:

Verejný poskytovateľ sociálnej služby

 • Pobytová sociálna služba s odkázanosťou - § 71 ods. 6

          - žiadosť vo formáte .xlsx
          - žiadosť vo formáte .ods

          - žiadosť vo formáte .doc
          - žiadosť vo formáte .pdf

poznámka: Každá z hore uvedených žiadostí je priložená v dvoch formátoch (.xlsx a .ods). Obidva formáty sú editovateľné, otvoriť sa dajú v závislosti od operačného systému vášho PC. Žiadosť - služby krízovej intervencie je vo formáte doc a pdf, editovateľný je formát doc.

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby

 • Pobytová sociálna služba s odkázanosťou - § 78a

          - žiadosť vo formáte .xlsx
          - žiadosť vo formáte .ods

 • Ambulantná sociálna služba s odkázanosťou - § 78a

          - žiadosť vo formáte .xlsx
          - žiadosť vo formáte .ods

 • Nocľaháreň - § 78aa

          - žiadosť vo formáte .doc
          - žiadosť vo formáte .pdf

poznámka: Každá z hore uvedených žiadostí je priložená v dvoch formátoch (.xlsx a .ods). Obidva formáty sú editovateľné, otvoriť sa dajú v závislosti od operačného systému vášho PC. Žiadosť - nocľaháreň je vo formáte .doc a .pdf, editovateľný je formát .doc. 

Upozornenie: Na zmeny v štruktúre prijímateľov sociálnej služby po dni podania tejto písomnej žiadosti, resp. v priebehu rozpočtového roku, na ktorý je finančný príspevok určený, sa nebude prihliadať.

Ako správne určiť štruktúru prijímateľov 

 • počet prijímateľov sa uvádza ku dňu podania žiadosti - za deň podania sa na účely určenia štruktúry prijímateľov považuje konkrétny deň vypĺňania žiadosti žiadateľom v rámci časového obdobia možného vypĺňania žiadosti od 1. júla 2021 do 31. augusta 2021;
 • súčet  počtu prijímateľov na miestach uvedených v časti A, B a C nesmie byť vyšší ako počet miest v zariadení zapísaný v registri ku dňu podania žiadosti;
  žiadateľ môže žiadať finančný príspevok na:
 • A. miesta, na ktorých sa poskytuje sociálna služba ku dňu podania žiadosti, to znamená, že poskytovateľ má aktuálne uzatvorenú  písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby  s prijímateľom s minimálnym dohodnutým časom poskytovania sociálnej služby tri mesiace –požiadavka tohto minimálneho dohodnutého času poskytovania sociálnej služby sa nevzťahuje na rehabilitačné stredisko a zariadenie opatrovateľskej služby (žiadateľ u týchto dvoch druhov zariadení uvedie v členení podľa stupňa odkázanosti počty „zazmluvnených“ klientov ku dňu podania žiadosti );
 • B. ďalšie miesta, ktoré nie sú „zazmluvnenými“ miestami podľa časti A., teda na miesta, na ktorých sa ku dňu podania žiadosti  aktuálne sociálna služba neposkytuje (nie je uzatvorená  písomná zmluva alebo zmluva nespĺňa požiadavku minimálneho dohodnutého času poskytovania sociálnej služby uvedenú v časti A, a nejde o rehabilitačné stredisko a zariadenie opatrovateľskej služby), ale tieto ďalšie miesta spĺňajú podmienku, že

 1.  v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred mesiacom, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť sa na týchto miestach sociálna služba poskytovala na základe uzatvorenej písomnej zmluvy s dohodnutým časom jej poskytovania minimálne po dobu 3 mesiacov - požiadavka tohto minimálneho dohodnutého času poskytovania sociálnej služby  sa nevzťahuje na rehabilitačné stredisko a zariadenie opatrovateľskej služby. Ak sa na konkrétnom mieste v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred mesiacom, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť postupne poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy viacerým prijímateľom, a pritom u viacerých prijímateľov bola splnená požiadavka minimálneho dohodnutého času poskytovania sociálnej služby tri mesiace, žiadateľ uvedie pre toto konkrétne miesto  priznaný stupeň odkázanosti  toho klienta, ktorému sa na tomto mieste poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní  sociálnej služby s najdlhším dohodnutým  časom poskytovania tejto sociálnej služby,

 2. nie sú miestami podľa bodu 1 (ani miestami podľa časti A), ale ku dňu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (k 12.03.2020 ) sa na týchto miestach poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Tieto miesta sa považujú za miesta s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby s trvaním nároku na FP v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID- 19  (ďalej len „krízová situácia“) a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude ukončená krízová situácia (§ 1, § 3 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z. , ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z.) Žiadateľ pre toto konkrétne miesto (podľa bodu 2) uvedie priznaný stupeň odkázanosti klienta, ktorému sa na tomto mieste poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní  sociálnej služby  k 12. 03.2020.

 • C. ďalšie miesta, ktoré nie sú miestami podľa časti A ani miestami podľa časti B, najviac v počte miest v zariadení zapísaných v registri po odpočítaní počtu miest uvedených v časti  A a v časti B, na ktorých  žiadateľ predpokladá, že v roku 2022  bude poskytovať  sociálnu službu. Žiadateľ  pre každé toto  miesto podľa časti C. uvedie stupeň odkázanosti najnižší, ktorý je ustanovený v zákone ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v príslušnom druhu zariadenia (ak ide o poskytovanie sociálnej služby  v domove sociálnych služieb za tento najnižší stupeň odkázanosti sa považuje stupeň odkázanosti V.)

Špecifiká zaraďovania miest podľa stupňa odkázanosti :

 • prijímatelia v zariadeniach pre seniorov umiestnení z iných vážnych dôvodov sa považujú za prijímateľov sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV,
 • prijímateľ, ktorý nemá priznaný stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, alebo má priznaný nižší stupeň odkázanosti, ako je ustanovená podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení, sa považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby (ide napríklad o prijímateľov sociálnej služby v bývalých domovoch – penziónoch pre dôchodcov (zariadeniach pre seniorov).
 • ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený. Štruktúra prijímateľov sa teda určí na základe podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený.
 • príklady určenia štruktúry prijímateľov v ambulantnej forme sociálnej služby

 

 

 

Upozornenie: Prílohy podľa § 78b ods. 2 písm. a) a b) (originál alebo úradne overenú kópiu) prikladá žiadateľ o finančný príspevok za každé miesto poskytovania sociálnej služby s právnou subjektivitou v jednom vyhotovení (t. j. ak poskytovateľ sociálnej služby podáva viacero žiadostí o finančný príspevok, to znamená že poskytuje viacero druhov a foriem sociálnej služby, prílohy podľa § 78b ods. 2 písm. a) a b) doloží len raz ku každému pridelenému identifikačnému číslu organizácie – jedno IČO = jedna sada dokumentov). Uvedené sa nevzťahuje na zoznam prijímateľov a zoznam zamestnancov.

Poznámka: Zoznam prijímateľov a zoznam zamestnancov si každý žiadateľ vytvorí podľa nižšie uvedenej štruktúry (napr. vo formáte .doc alebo .xlxs)

 • Zoznam prijímateľov

Žiadateľ doloží zoznam prijímateľov sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým sa:

a) ku dňu podania žiadosti poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na dobu najmenej 3 mesiace (doba najmenej 3 mesiacov neplatí pre rehabilitačné strediská a zariadenia opatrovateľskej služby),

b) na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovaná sociálna služba s najdlhším dohodnutým časom poskytovania tejto sociálnej služby, najmenej však 3 mesiace za obdobie 12 mesiacov pred podaním žiadosti, ak nejde o obsadené miesta ku dňu podania žiadosti (doba najmenej 3 mesiacov neplatí pre rehabilitačné strediská a zariadenia opatrovateľskej služby).

c) ku dňu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (k 12.03.2020) poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na dobu najmenej 3 mesiace (doba najmenej 3 mesiacov neplatí pre rehabilitačné strediská a zariadenia opatrovateľskej služby), ak nejde o obsadené miesta ku dňu podania žiadosti ani o miesta, na ktorých sa za obdobie 12 mesiacov pred podaním žiadosti poskytovala sociálna služba

Ak ku dňu podania žiadosti nemá poskytovateľ sociálnej služby v zariadení žiadneho prijímateľa sociálnej služby, obsahom prílohy k žiadosti o FP bude uvedenie tejto skutočnosti.

 • Zoznam zamestnancov

Žiadateľ doloží zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska a rodného čísla ku dňu podania žiadosti.

Ak ku dňu podania žiadosti nemá poskytovateľ sociálnej služby v zariadení žiadneho zamestnanca, obsahom prílohy k žiadosti o finančný príspevok bude uvedenie tejto skutočnosti a doloženie personálnej matice, ktorej obsahom budú názvy pracovných činností a počet zamestnancov príslušný pre jednotlivé pracovné činnosti.

 • Písomné vyjadrenie príslušnej obce alebo vyššieho územného celku o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb

 

V záujme urýchliť proces schvaľovania žiadostí o finančné príspevky na poskytovanie sociálne služby je potrebné, aby žiadosti boli predkladané kvalitné, komplexné a v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom o sociálnych službách.

Pre informáciu predkladáme najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri podávaní písomných žiadostí o finančné príspevky, ktorým je potrebné sa v ďalšom období vyhnúť (žiadosť je potrebné predložiť MPSVR SR v termíne od 1. júla 2020 do 31. augusta 2020):

 • na žiadosti chýbala pečiatka príslušnej obce/neverejného poskytovateľa,
 • žiadosť bola vyplnená neúplne alebo nesprávne (napr. chýbal druh sociálnej služby alebo bol uvedený v rozpore s realitou)
 • chýbal výpis z registra poskytovateľov vydaný príslušným vyšším územným celkom (výpis z registra iného orgánu nie je možné akceptovať) alebo výpis z registra bol starší ako 3 mesiace
 • žiadosť bola zaslaná na nesprávnu inštitúciu (napr. MF SR),
 • chýbalo písomné vyjadrenie príslušnej obce alebo vyššieho územného celku o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa zákona o sociálnych službách s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk