Hlavné menu

Dokumenty a udalosti

V prípade nejasností v slovenskom preklade
je smerodajná anglická verzia dokumentu.

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

Dohovor o právach dieťaťa (CRC)

Všeobecné komentáre

Výbor OSN pre práva dieťaťa pripravuje tzv. všeobecné komentáre s cieľom objasniť normatívny obsah špecifických práv ustanovených Dohovorom o právach dieťaťa (alebo tém súvisiacich s dohovorom), ako aj s cieľom poskytnúť praktické usmernenia k opatreniam prijímaným v záujme ich implementácie. Všeobecné komentáre predstavujú autoritatívny výklad o tom, čo sa očakáva od zmluvných štátov pri plnení záväzkov obsiahnutých v Dohovore o právach dieťaťa.


Východisková správa

Druhá periodická správa

Konsolidovaná tretia, štvrtá a piata periodická správa

Špecifické usmernenia k forme a obsahu periodickej správy o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (OPAC)

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (OPSC)

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (OPCP)

Slovenská republika ratifikovala Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení ako deviata krajina v poradí. V nadväznosti na ukončenie ratifikačného procesu dňa 3. decembra 2013 nadobudol Opčný protokol pre Slovenskú republiku platnosť 14. apríla 2014. Opčný protokol je prvou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach, pri príprave ktorej Slovensko zohralo úlohu lídra i koordinátora procesu prípravy. Opčný protokol prináša so sebou ďalšie posilnenie záruk ochrany práv dieťaťa. Zakladá mechanizmus oznámení (sťažností), vďaka ktorému sa bude možné v prípadoch porušenia práv vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa alebo jeho substantívnych opčných protokolov o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii obrátiť na Výbor pre práva dieťaťa. Sťažnosť nesmie smerovať k prešetreniu veci (skutočnosti), ktorá nastala pred dňom nadobudnutia platnosti protokolu, predmetom konania preto môže byť len porušenie práv dieťaťa zo strany Slovenskej republiky, ktoré nastalo po 14. apríli 2014. Opčný protokol zavádza aj dve dobrovoľné procedúry, a to mechanizmus medzištátnych oznámení a vyšetrovaciu procedúru. Slovenská republika pri ratifikácii obe procedúry akceptovala. Opčný protokol by mal prispieť ku dôkladnejšej implementácii medzinárodných štandardov v oblasti práv dieťaťa v jednotlivých regiónoch sveta.


Deň venovaný všeobecnej diskusii Výboru OSN pre práva dieťaťa na tému:

Svetová správa o násilí na deťoch

Parížske princípy

  • Princípy týkajúce sa postavenia národných inštitúcií pre podporu a ochranu ľudských práv, rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 48/134 z 20. decembra 1993 - slovenské znenie / anglické znenie

RADA EURÓPY

Program Budovanie Európy pre deti a s deťmi

Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy

Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy

Participácia detí a mládeže v Slovenskej republike (2012)

Zákaz telesných trestov detí - otázky a odpovede (jún 2008)

Propagačné materiály

EURÓPSKA ÚNIA

Európska komisia

Európsky parlament

Webstránka o Európskej únii určená deťom a mladým ľuďom

Európsky portál pre mládež

EUROSTAT

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím

ZÁKON z 25. júna 2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná stratégia na ochranu detí pred násilím

gestorom stratégie je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2014 a návrh na jeho aktualizáciu

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2017

materiál bol v pripojenom znení prerokovaný vo Výbore pre deti a mládež a v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, nebol zaradený na rokovanie vlády SR .

Národný akčný plán pre deti na roky 2009-2012

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Podrobne k procesu prípravy

Správy o činnosti Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny

Národný seminár „Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ“

Odborný seminár k implementácii Odporúčania Európskej komisie Investície do detí: Východisko z bludného kruhu znevýhodnenia , 22. januára 2016 - prezentácie a závery

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk