Hlavné menu

Spracovanie prehľadu národnej pracovnej legislatívy

Twinningový projekt MK/2006/IB/SO/01 „Spracovanie prehľadu národnej pracovnej legislatívy (Review of the national labour legislation)" realizovaný v období od 12. 5. 2008 do 30. 9. 2009 v slovensko-macedónskej spolupráci pomohol prijímajúcej strane, Macedónsku, zlepšiť kapacitu krajiny pri posilnení trhu práce a zosúladení národnej pracovnej legislatívy, pravidiel a procedúr v oblasti pracovného práva, antidiskriminácie a rovnakého zaobchádzania ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so smernicami EÚ (kapitola 19) s cieľom lepšie sa pripraviť na prijatie za člena EÚ.

Projekt realizovalo MPSVR SR spoločne s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok a Ministerstvom práce a sociálnej politiky Macedónska a financovala ho Európska komisia v rámci programu CARDS. Všetky aktivity uskutočnené od začiatku projektu smerovali k hlavnému cieľu stanovenému v twinningovej zmluve: zaistiť pripravenosť prijímajúcej strany splniť požiadavky a záväzky vyplývajúce z acquis communitaire (kap. 19).

Úlohy projektu boli splnené vo všetkých piatich komponentoch v súlade s časovým rozvrhom, ako aj stanovenými konkrétnymi výsledkami a výstupmi zabezpečujúcimi trvalé pokračovanie jeho vplyvov. Twinning poskytol macedónskemu ministerstvu a všetkým zúčastneným stranám bohaté know-how, komplexnú dokumentáciu a informačný materiál a konkrétnu predvstupovú skúsenosť a znalosti z prístupového procesu Slovenska v sociálnej oblasti tak, aby bola objasnená komplexnosť sociálneho acquis a zlepšená kapacita prijímajúcej krajiny.

V priebehu záverečnej konferencie 14. septembra 2009 v Skopje obaja rezortní ministri Viera Tomanová a Xhelal Bajrami ako aj Erwan Foueré, vedúci Delegácie Európskej komisie v krajine so sídlom v Skopje, pozitívne hodnotili realizáciu projektu s hlbokým uznaním a ocenením.

Záverečná správa projektu(.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk