Hlavné menu

Opatrovateľ detí

Opatrovateľ detí môže poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičom detí do troch rokov, resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, v domácom prostredí dieťaťa, v domácom prostredí opatrovateľa detí alebo v účelovo vytvorenom vhodnom priestore zamestnávateľa rodiča , pričom jeden opatrovateľ môže poskytovať starostlivosť najviac trom deťom do troch resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. V prípade, že opatrovateľ poskytuje starostlivosť jednej súrodeneckej skupine napr. o počte 4 detí, môže túto starostlivosť poskytovať aj takémuto počtu detí.

Opatrovateľ detí musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a preukázať právny vzťah k priestorom , v ktorých sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Účel, na ktorý sa tieto priestory užívajú, musí preukázať v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Opatrovateľ detí nemusí spĺňať materiálne, hygienické a priestorové podmienky pri opatrovaní detí v domácom prostredí , ktoré nepodlieha pôsobnosti vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež .

Opatrovateľom detí, ktorý poskytuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičovi dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, môže byť fyzická osoba ktorá má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania, ktorého odborné zameranie obsahuje v súlade s obsahom vzdelávania a profilom absolventa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona. Ide napríklad o študijné odbory vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre  materské školy a  vychovávateľstvo alebo študijný odbor zdravotnícky asistent ustanovené vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej príslušnosti k odborom vzdelávania.

Opatrovateľom detí môže byť aj fyzická osoba, ktorá má ukončený stupeň vzdelania, ktorým je úplné stredné všeobecné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré nemá odborné zameranie na oblasť starostlivosti o dieťa napr. gymnázium a absolvovala ďalšie vzdelávanie v podobe najmenej 220 hodinového akreditovaného kurzu opatrovania detí do troch rokov alebo do šiestich rokov za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov pri rešpektovaní osobitných požiadaviek na odbornú starostlivosť o deti týchto vekových kategórii.

Opatrovateľ, ktorý poskytoval starostlivosť o dieťa, ktorá zodpovedá službe na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života k 1. marcu 2017, musí do 31. decembra 2017 požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku (§110z ods. 1 zákona o sociálnych službách).

Registrácia na vyššom územnom celku sa nevyžaduje, ak poskytuje fyzická osoba starostlivosť o deti ako sústavnú činnosť za odplatu iným cieľovým skupinám rodičov ako ich vymedzuje zákon o sociálnych službách alebo deťom starším ako tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom. Zákon o sociálnych službách nie je prekážkou v podnikaní týchto osôb a táto fyzická osoba môže napr. sprevádzať deti na krúžky atď.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk