Hlavné menu

Rodičia

Sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov sa poskytuje rodičovi tohto dieťaťa . Spočíva v zabezpečení formalizovanej starostlivosti o dieťa v čase prípravy rodiča na povolanie, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce. Ide napr. o štúdium, či inú prípravu na profesionálnu kariéru, ako sú vzdelávacie kurzy, školenia. Môže ísť tiež o prácu z domu, o absolvovanie prijímacích pohovorov, aj o akékoľvek aktivity spojené so vstupom, návratom, zotrvaním alebo prípravou rodiča na trh práce, pričom právna forma vykonávania takejto aktivizujúcej činnosti nie je vymedzená.

Rodič nemusí zo zákona formalizovane dokladovať zariadeniu, resp. poskytovateľovi sociálnej služby, potrebu zosúlaďovania rodinného a pracovného života napr. potvrdením zamestnávateľa o existujúcom pracovnoprávnom vzťahu alebo uzatvorenou pracovnou zmluvou. Vznik tejto potreby sa spravidla prezumuje samotným záujmom rodiča využívať túto sociálnu službu, ktorý prejaví svojim vstupom do zmluvného vzťahu s konkrétnym poskytovateľom tejto sociálnej služby. Zákon však nevylučuje, že zariadenie, resp. poskytovateľ tejto sociálnej služby, si preukazovanie vzniku potreby zosúlaďovania rodinného a pracovného života stanoví ako podmienku na poskytovanie služby, resp. ako kritérium na prioritizáciu rodičov, ktorým bude táto služba poskytovaná. V prípade kontroly poskytovania sociálnej služby však bude musieť jej poskytovateľ preukázať, že ju poskytuje cieľovej skupine, ktorú zákon predpokladá, teda rodičom, ktorí majú potrebu zosúlaďovania rodinného a pracovného života.

V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré poskytujú službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, sa poskytuje starostlivosť o deti do troch rokov, najdlhšie do konca kalendárneho roka v ktorom dieťa dovŕši tri roky . Tejto právnej skutočnosti musí rodič prispôsobiť svoje konanie pokiaľ ide o kontinuitu poskytovanej starostlivosti o dieťa v predškolských zariadeniach, resp. iných zariadeniach, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti.

V prípade rodičov detí, ktorým prevádzkovateľ „detských jaslí“ poskytoval starostlivosť o dieťa do nadobudnutia účinnosti novely zákona o sociálnych službách, podmienka veku sa u týchto detí považuje podľa prechodných ustanovení tohto zákona za splnenú do uplynutia platnosti zmluvy uzatvorenej za iných právnych podmienok, a to až do 31. decembra 2018. Tzn., že ak sú v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov deti, ktoré pred 1.marcom 2017 dovŕšili vek tri roky, môžu v tomto zariadení zostať do konca platnosti uzatvorenej zmluvy, najneskôr do 31.decembra 2018 (§110z ods.3 zákona o sociálnych službách).

Rodič, ktorý sa rozhodne využívať sociálnu službu na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, môže požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie príspevku na starostlivosť o dieťa .

Registrovaní opatrovatelia detí a registrované zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa budú vedení v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk