Hlavné menu

Rodičia

Sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov sa poskytuje rodičovi tohto dieťaťa . Ide o zabezpečenie formalizovanej starostlivosti o dieťa v čase prípravy rodiča na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce. Do zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je možné za zákonom stanovených podmienok prijať aj deti nepracujúcich rodičov. Právna úprava však viaže možnosť poskytovať starostlivosť o deti týmto rodičom len za predpokladu, že v zariadení sú voľné kapacity, ktoré nemožno obsadiť dieťaťom rodiča, ktorý spĺňa podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života.

Rodič, ktorý sa rozhodne využívať sociálnu službu na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, môže požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie príspevku na starostlivosť o dieťa .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk