Hlavné menu

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú

 • bežné úkony starostlivosti o dieťa,
 • stravovanie,
 • výchova.


V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti , ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku .

Poskytovateľ je povinný prevádzkovať sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa. Menší časový rozsah možno dohodnúť na základe individuálnych potrieb a požiadaviek rodiča v zmluve o poskytovaní sociálnej služby s konkrétnym poskytovateľom (§ 13 ods. 2 zákona o sociálnych službách).

Novela zákona o sociálnych službách sa vzťahuje len na tých doterajších prevádzkovateľov zariadení starostlivosti o deti, resp. služby starostlivosti o deti, ktorí

 • 1. túto činnosť vykonávali k 28. februáru 2017 a budú ju vykonávať aj po 28. februári 2017 ako sústavnú činnosť (nie jednorazovú), ktorá:
  • je formalizovanou činnosťou (nejde o starostlivosť o dieťa na základe rodinnoprávneho vzťahu, susedskej výpomoci, resp. neformalizovaných priateľských vzťahov),
  • sa vykonáva za odplatu (je ňou úhrada od  rodičov, resp. iných osôb, spolufinancovanie z verejných prostriedkov),
  • sa vykonáva v rozsahu poskytovania bežných úkonov starostlivosti o dieťa, jeho stravovania a výchovy dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak má nepriaznivý zdravotný stav,
  • sa poskytuje rodičovi dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak má nepriaznivý zdravotný stav, v čase prípravy rodiča na povolanie, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce a
  • nie je poskytovaním starostlivosti o dieťa v predškolskom zariadení - materskej škole.
 • 2. prevádzkovali zariadenia starostlivosti o deti, resp. služby starostlivosti o deti v rozsahu ich prevádzkovej činnosti, ktorá napĺňa podmienky v bode 1 (§ 2, § 12 ods. 1 písm. b) tretí a štvrtý bod, § 15 až 18, § 32a, § 32b, § 33, § 99 ods. 5, § 110z ods. 1 zákona o sociálnych službách).


Doterajšie tzv. „detské jasle" od 0-3 rokov veku sa považujú za zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a podliehajú regulácii pri poskytovaní a financovaní sociálnej služby a dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.

Na prevádzkovanie zariadenia, ktoré bolo zriadené pre deti vekovej kategórie napr. od 2-6 rokov (škôlka, rodinné centrum alebo materské centrum resp. pod iným označením) a poskytuje sa v ňom služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života pre rodičov detí vo veku do troch rokov v rozsahu poskytovanej starostlivosti o deti – bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova za odplatu - sa bude vzťahovať zákon o sociálnych službách v rozsahu prevádzkovania tohto zariadenia pre túto cieľovú skupinu rodičov a detí.

Prevádzkovatelia takýchto zariadení, ktoré poskytujú v rámci rozsahu prevádzkových činností aj službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, majú nasledovné možnosti:

 • začať poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a súbežne vykonávať inú činnosť podľa osobitných predpisov, ktorých výkon však nemôže predstavovať zánik plnenia priestorových, personálnych, materiálnych, finančných a hygienických podmienok na poskytovanie sociálnej služby,
 • špecializovať svoju činnosť na cieľovú skupinu detí nad 3 roky veku, pričom sa novela zákona o sociálnych službách na tieto zariadenia vzťahovať nebude alebo
 • požiadať o zápis do siete škôl a školských zariadení, na ktoré sa vzťahuje školský zákon.

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedeného príslušným vyšším územným celkom.

V rámci konania o zápis do tohto registra sa:

 • skúmajú a preukazujú priestorové, personálne, materiálne, finančné a hygienické podmienky na poskytovanie konkrétneho druhu sociálnej služby,
 • skúma, či služba, ktorá sa má poskytovať, je sociálnou službou podľa tohto zákona,
 • skúma, či sú splnené podmienky regulácie počtu detí a debarierizácie prevádzkovaného objektu ( § 64, § 65 ods. 6 písm. c) až f), §110 z  zákona o sociálnych službách). V jednom objekte je možné zo strany toho istého poskytovateľa v zásade poskytovať viaceré formy starostlivosti o deti viacerých vekových kategórií pre odlišné cieľové skupiny rodičov týchto detí.

Právna úprava zákona o sociálnych službách sa nevzťahuje na:

 • materské centrá, ktoré fungujú na báze svojpomoci a neposkytuje sa v nich služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života za odplatu,
 • detské kútiky (napr. v obchodných centrách),
 • poskytovanie starostlivosti o dieťa na báze susedských či priateľských vzťahov, či jednorazové poskytovanie starostlivosti o dieťa za odplatu, napr. keď idú rodičia do kina a majú deti mladšie ako tri roky veku .

Zákon o sociálnych službách nie je bariérou podnikania v oblastiach súvisiacich so zabezpečením starostlivosti o deti alebo voľnočasových aktivít pre deti, ktorú nie je možné považovať za sociálnu službu, pretože nie je poskytovaná cieľovej skupine pracujúcich rodičov, resp. rodičov pripravujúcich sa na povolanie. Tento záver sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov a poskytovateľov jazykových kurzov, športových aktivít a iných aktivít, ak sa tieto činnosti poskytujú aj deťom do troch rokov veku.

Ak existujúce zariadenie napr. poskytuje svoje služby ako sústavnú zárobkovú činnosť alebo podniká v oblasti starostlivosti o deti pre inú cieľovú skupinu rodičov ako je uvedená v zákone o sociálnych službách, tzn. pre tých, ktorí nepracujú alebo sa „neaktivizujú", nemožno túto činnosť alebo podnikanie charakterizovať ako sociálnu službu a  nepodlieha právnemu režimu ustanovenému zákonom o sociálnych službách.

Ak poskytovateľ poskytuje starostlivosť o deti iným cieľovým skupinám rodičov, resp. deťom iných vekových kategórií a teda neposkytuje službu na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, právna úprava sociálnych služieb sa na tieto vykonávané činnosti nevzťahuje.

Prevádzkovanie materskej školy, ktorá je zaradená do siete škôl a  školských zariadení, nie je novelou zákona o sociálnych službách dotknuté.

 

V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré poskytujú službu na zosúladenie rodinného a pracovného života, sa poskytuje starostlivosť pre deti do troch rokov, najdlhšie do konca kalendárneho roka v ktorom dieťa dovŕši tri roky.

Poskytovateľ je povinný prevádzkovať sociálnu službu v  zariadení starostlivosti o deti do troch rokov najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa. Menší časový rozsah možno dohodnúť na základe individuálnych potrieb a požiadaviek rodiča v zmluve o poskytovaní sociálnej služby s konkrétnym poskytovateľom (§ 13 ods. 2 zákona o sociálnych službách).

Kapacita počtu detí na dennú miestnosť

Zriaďovateľ je povinný poskytovať starostlivosť v jednej dennej miestnosti (herňa a spálňa spolu) alebo v herni a spálni, ak je spálňa stavebne oddelená, najviac 12-tim deťom. Tento počet je možné zvýšiť o tri deti na celkový počet detí v miestnosti 15, ak v skupine detí nie je dieťa mladšie ako jeden rok (32b ods.3 zákona o sociálnych službách).

V prechodnom období od 1.marca 2017 do 31. decembra 2019 sa umožňuje výnimka pre doterajších prevádzkovateľov „detských jaslí“ z plnenia tejto regulácie počtu detí, tzn., že do konca decembra 2019 má prevádzkovateľ možnosť prispôsobiť prevádzku novým podmienkam, a to napr. redukciou počtu detí, resp. rozšírením priestorov o nové miestnosti, resp. zmenou priestorov.

Odborní zamestnanci

V prílohe č. 1 sa novo ustanovuje maximálny počet detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

Nová právna úprava ukladá povinnosť dodržať počet 5 detí na jedného zamestnanca.

Z celkového počtu zamestnancov musí byť 75 % odborných zamestnancov. Zvyšných 25 % môžu tvoriť obslužní zamestnanci, napr. upratovačka, kuchárka.

Kvalifikačné predpoklady pre opatrovateľa detí do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom

Opatrovateľom detí, ktorý poskytuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičovi dieťaťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, môže byť fyzická osoba ktorá má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania, ktorého odborné zameranie obsahuje v súlade s obsahom vzdelávania a profilom absolventa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona. Ide napríklad o študijné odbory vychovávateľsko–opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre  materské školy a  vychovávateľstvo alebo študijný odbor zdravotnícky asistent ustanovené vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej príslušnosti k odborom vzdelávania.

Opatrovateľom detí môže byť však aj fyzická osoba, ktorá má ukončený stupeň vzdelania, ktorým je úplné stredné všeobecné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré nemá odborné zameranie na oblasť starostlivosti o dieťa napr. gymnázium a absolvovala ďalšie vzdelávanie v podobe najmenej 220 hodinového akreditovaného kurzu opatrovania detí do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov, pri rešpektovaní osobitných požiadaviek na odbornú starostlivosť o deti týchto vekových kategórii.

Opatrovateľ detí v už existujúcom zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku je povinný splniť podmienku kvalifikačného predpokladu najneskôr do 31.decembra 2019. Ak ide o opatrovateľa detí, ktorý k 1.marcu 2017 dovŕši vek najmenej 50 rokov a nespĺňa ani požadovaný stupeň dosiahnutého vzdelania a poskytoval starostlivosť o dieťa ako zárobkovú činnosť najmenej 3 roky a bude ju naďalej poskytovať a do 31. decembra 2019 absolvuje akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, tak kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách sa u neho bude považovať za splnený (§ 110z ods. 7 zákona o sociálnych službách).

Vzdelanie štatutára

Právna úprava ustanovuje, že štatutárny zástupca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku musí mať VŠ vzdelanie druhého stupňa, keďže ide o poskytovanie sociálnej služby v  kolektívnom zariadení s nevyhnutnosťou zabezpečenia náležitých prevádzkových podmienok, a to vrátane personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia so súvisiacou zodpovednosťou za bezpečnosť, ochranu a náležitú starostlivosť o dieťa pri bezvýhradnom dodržiavaní práv dieťaťa.

To však neplatí pri existujúcich zariadeniach prevádzkovaných k 28. februáru 2017. Ak má štatutár úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, od požiadavky získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa sa upúšťa (§ 110z ods. 5 zákona o sociálnych službách).

Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba, a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu podľa § 67a zákona o sociálnych službách prvý raz za kalendárny rok 2018. (§ 110z ods. 6 zákona o sociálnych službách).

Ukladanie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok pre fyzické osoby sa nevyžaduje vzhľadom na to, že žiadna fyzická osoba nie je povinná ukladať svoju účtovnú závierku a výročnú správu do verejnej časti registra účtovných zvierok. U fyzických osôb vznikne povinnosť predložiť vyššiemu územnému celku údaje podľa § 67a ods. 7 prvýkrát za kalendárny rok 2018 (§ 110z ods. 6 zákona o sociálnych službách).

Debarierizácia

Prechodné ustanovenie zabezpečuje odklad povinnosti debarierizácie pre existujúcich prevádzkovateľov objektov zariadení starostlivosti o deti do 31.decembra 2018. To znamená, že objekty doterajších prevádzkovateľov musia byť debarierizované od 1. januára 2019 ( § 110z ods. 9 zákona o sociálnych službách). Novovzniknutí poskytovatelia musia spĺňať podmienku debarierizácie už pri registrácií.

Verejní poskytovatelia služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života :

 • obec,
 • právnická osoba zriadená alebo založená obcou,
 • právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom.

Verejní poskytovatelia poskytujú túto službu v rámci výkonu verejnej správy a svojej zákonom o sociálnych službách ustanovenej pôsobnosti pri poskytovaní sociálnych služieb a na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Nakoľko je služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života spolufinancovaná z rozpočtu obce, resp. rozpočtu vyššieho územného celku, zabezpečujú jej poskytovanie rodičom detí, pre ktoré je zákonom o sociálnych službách určená a za podmienok ustanovených týmto zákonom, ktorý tvorí právny základ vynakladania verejných prostriedkov na tieto služby. Zároveň zabezpečujú jej dostupnosť. 

Neverejný poskytovateľ služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života je každá iná osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá je subjektom súkromnoprávneho charakteru a ktorá na základe slobodného rozhodnutia prejaví záujem poskytovať túto službu a zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb jej vznikne oprávnenie túto službu poskytovať.

Pod touto inou osobou sa rozumie akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, a to bez ohľadu na jej právnu formu (napr. občianske združenie, nezisková organizácia, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v Obchodnom registri, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť).

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže byť pri splnení podmienok ustanovených v § 3 ods. 5 zákona o sociálnych službách aj „nie tuzemská“ právnická alebo fyzická osoba (napr. zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorej organizačná zložka má sídlo na území Slovenskej republiky).

Z vybraných ustanovení zákona o sociálnych službách (napr. § 8 ods. 9 druhá veta, § 72 ods. 4, § 73 ods. 13, § 75 ) vyplýva, že tento zákon predpokladá poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi nielen na neziskovom základe, ale aj za účelom dosiahnuť zisk, teda na ziskovom základe (t.j. ako podnikateľskú činnosť).

Možná finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby z verejných prostriedkov podľa § 75 až 78 zákona o sociálnych službách je viazaná na podmienku neposkytovania sociálnej služby s cieľom dosiahnuť zisk. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby teda môže na základe svojho rozhodnutia poskytovať sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk alebo môže poskytovať sociálnu službu za účelom dosiahnutia zisku, teda ako podnikateľskú činnosť, a to na základe ním zvolenej právnej formy, pod ktorou bude poskytovať sociálnu službu (s individuálnym zvážením všetkých výhod a nevýhod jednotlivých právnych foriem a kalkuláciou udržateľnosti financovania najmä vo väzbe na reálny kúpyschopný dopyt po konkrétnej sociálnej službe v území a na právne podmienky možnej spoluúčasti verejných prostriedkov na spolufinancovaní sociálnej služby).

Pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života neverejnými poskytovateľmi, ak je spolufinancovaná z verejných prostriedkov, neverejný poskytovateľ je viazaný poskytovať túto službu rodičom detí, pre ktoré je zákonom o sociálnych službách určená a za podmienok ustanovených týmto zákonom, ktorý tvorí právny základ vynakladania verejných prostriedkov na tieto služby.

Pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života neverejnými poskytovateľmi, aj ak nie je spolufinancovaná z verejných prostriedkov, neverejný poskytovateľ môže pod právnou kvalifikáciou poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovať túto službu len rodičom detí, pre ktoré je zákonom o sociálnych službách určená a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Oprávnenie poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb teda neoprávňuje poskytovať formalizovanú sústavnú činnosť za odplatu, ktorou je

 • starostlivosť o dieťa v rozsahu poskytovania bežných úkonov starostlivosti o dieťa, stravovania a výchovy iných vekových skupín detí,
 • starostlivosť o dieťa poskytovaná rodičom, ktorí nespĺňajú podmienku „aktivizácie“ alebo
 • starostlivosť o dieťa v menšom vecnom rozsahu ako je poskytovanie bežných úkonov starostlivosti o dieťa, stravovania a výchovy.

Poskytovanie uvedených formalizovaných sústavných činností za odplatu, ktoré nie sú službou na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, je inou činnosťou než poskytovaním sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách a oprávnenie na jej poskytovanie nevzniká na základe tohto zákona.

Pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života neverejnými poskytovateľmi tejto služby, ak nie je táto sociálna služba spolufinancovaná z verejných prostriedkov, neverejný poskytovateľ poskytuje túto službu rodičom detí, pre ktoré je zákonom o sociálnych službách určená a za podmienok ustanovených týmto zákonom ako sociálnu službu. Zároveň však môže poskytovať starostlivosť o dieťa aj mimo zákona o sociálnych službách ako iný predmet sústavnej zárobkovej činnosti, resp. podnikania, ale podľa iných právnych predpisov. Z pohľadu trvania právnych podmienok na poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života však výkon tejto inej činnosti podľa osobitných predpisov nemôže predstavovať zánik plnenia priestorových, personálnych, materiálnych, finančných a hygienických podmienok na poskytovanie tejto sociálnej služby. V praxi to môže znamenať, že ak prevádzkovateľ prevádzkuje zaradenie pre deti inej vekovej kategórie alebo poskytuje starostlivosť inej cieľovej skupine, môže si zároveň zriadiť aj sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života za predpokladu, že podmienky na poskytovanie sociálnej služby vymedzené zákonom o sociálnych službách budú splnené (napr. ide o hygienické podmienky, počet detí na dennú miestnosť, personálny normatív, či kvalifikácia personálu).

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk