Hlavné menu

Na aké zariadenia sa nevzťahuje zákon o sociálnych službách a nevyžaduje sa ich registrácia?

Právna úprava zákona o sociálnych službách sa nevzťahuje na :

  • materské centrá, ktoré fungujú na báze svojpomoci a neposkytuje sa v nich služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života za odplatu,
  • detské kútiky (napr. v obchodných centrách),
  • poskytovanie starostlivosti o dieťa na báze susedských či priateľských vzťahov, či jednorazové poskytovanie starostlivosti o dieťa za odplatu, napr. keď idú rodičia do kina a majú deti mladšie ako tri roky veku.
  • Za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nemožno považovať zariadenie, ktorého podstata činnosti je zameraná na iné vekové skupiny detí - staršie deti ako tri roky. Za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nemožno teda považovať také zariadenie, v ktorom prevažná väčšina detí (viac ako 75 %) nezodpovedá cieľovej skupine detí pre tento druh sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách, ale zodpovedá cieľovej skupine na poskytovanie predškolského vzdelávania podľa iných právnych predpisov.

Zákon o sociálnych službách nie je bariérou podnikania v oblastiach súvisiacich so zabezpečením starostlivosti o deti alebo voľnočasových aktivít pre deti, ktoré nie je možné považovať za sociálnu službu. Ide napr. o poskytovanie jazykových kurzov, športových aktivít a iných aktivít, ak sa tieto činnosti poskytujú aj deťom do troch rokov veku.

Ak poskytovateľ poskytuje starostlivosť deťom iných vekových kategórií a teda neposkytuje službu na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, právna úprava sociálnych služieb sa na tieto vykonávané činnosti nevzťahuje. Prevádzkovanie materskej školy, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení, nie je zákonom o sociálnych službách dotknuté.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk