Hlavné menu

Na aké zariadenia sa nevzťahuje zákon o sociálnych službách a nevyžaduje sa ich registrácia?

Právna úprava zákona o sociálnych službách sa nevzťahuje na :

  • materské centrá, ktoré fungujú na báze svojpomoci a neposkytuje sa v nich služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života za odplatu,
  • detské kútiky (napr. v obchodných centrách),
  • poskytovanie starostlivosti o dieťa na báze susedských či priateľských vzťahov, či jednorazové poskytovanie starostlivosti o dieťa za odplatu, napr. keď idú rodičia do kina a majú deti mladšie ako tri roky veku .

Zákon o sociálnych službách nie je bariérou podnikania v oblastiach súvisiacich so zabezpečením starostlivosti o deti alebo voľnočasových aktivít pre deti, ktorú nie je možné považovať za sociálnu službu, pretože nie je poskytovaná cieľovej skupine pracujúcich rodičov, resp. rodičov pripravujúcich sa na povolanie. Tento záver sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov a poskytovateľov jazykových kurzov, športových aktivít a iných aktivít, ak sa tieto činnosti poskytujú aj deťom do troch rokov veku.

Ak existujúce zariadenie napr. poskytuje svoje služby ako sústavnú zárobkovú činnosť alebo podniká v oblasti starostlivosti o deti pre inú cieľovú skupinu rodičov ako je uvedená v zákone o sociálnych službách, tzn. pre tých, ktorí nepracujú alebo sa „neaktivizujú", nemožno túto činnosť alebo podnikanie charakterizovať ako sociálnu službu a nepodlieha právnemu režimu ustanovenému zákonom o sociálnych službách.

Ak poskytovateľ poskytuje starostlivosť o deti iným cieľovým skupinám rodičov, resp. deťom iných vekových kategórií a teda neposkytuje službu na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, právna úprava sociálnych služieb sa na tieto vykonávané činnosti nevzťahuje.

Prevádzkovanie materskej školy, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení, nie je novelou zákona o sociálnych službách dotknuté.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk