Hlavné menu

Na aké zariadenia sa vzťahuje zákon o sociálnych službách a vyžaduje sa ich registrácia?

Novela zákona o sociálnych službách sa vzťahuje len na tých doterajších prevádzkovateľov zariadení starostlivosti o deti, resp. služby starostlivosti o deti, ktorí

 • 1. túto činnosť vykonávali k 28. februáru 2017 a budú ju vykonávať aj po 28. februári 2017 ako sústavnú činnosť (nie jednorazovú), ktorá:
  • je formalizovanou činnosťou (nejde o starostlivosť o dieťa na základe rodinnoprávneho vzťahu, susedskej výpomoci, resp. neformalizovaných priateľských vzťahov),
  • sa vykonáva za odplatu (je ňou úhrada od rodičov, resp. iných osôb, spolufinancovanie z verejných prostriedkov),
  • sa vykonáva v rozsahu poskytovania bežných úkonov starostlivosti o dieťa, jeho stravovania a výchovy dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak má nepriaznivý zdravotný stav,
  • sa poskytuje rodičovi dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak má nepriaznivý zdravotný stav, v čase prípravy rodiča na povolanie, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce a
  • nie je poskytovaním starostlivosti o dieťa v predškolskom zariadení - materskej škole.
 • 2. prevádzkovali zariadenia starostlivosti o deti, resp. služby starostlivosti o deti v rozsahu ich prevádzkovej činnosti, ktorá napĺňa podmienky v bode 1 (§ 2, § 12 ods. 1 písm. b) tretí a štvrtý bod, § 15 až 18, § 32a, § 32b, § 33, § 99 ods. 5, § 110z ods. 1 zákona o sociálnych službách).


Doterajšie tzv. „detské jasle" od 0-3 rokov veku sa považujú za zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a podliehajú regulácii pri poskytovaní a financovaní sociálnej služby a dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.

Na prevádzkovanie zariadenia, ktoré bolo zriadené pre deti vekovej kategórie napr. od 2-6 rokov (škôlka, rodinné centrum alebo materské centrum resp. pod iným označením) a poskytuje sa v ňom služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života pre rodičov detí vo veku do troch rokov v rozsahu poskytovanej starostlivosti o deti – bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova za odplatu - sa bude vzťahovať zákon o sociálnych službách v rozsahu prevádzkovania tohto zariadenia pre túto cieľovú skupinu rodičov a detí.

Prevádzkovatelia takýchto zariadení, ktoré poskytujú v rámci rozsahu prevádzkových činností aj službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, majú nasledovné možnosti:

 • začať poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a súbežne vykonávať inú činnosť podľa osobitných predpisov, ktorých výkon však nemôže predstavovať zánik plnenia priestorových, personálnych, materiálnych, finančných a hygienických podmienok na poskytovanie sociálnej služby,
 • špecializovať svoju činnosť na cieľovú skupinu detí nad 3 roky veku, pričom sa novela zákona o sociálnych službách na tieto zariadenia vzťahovať nebude alebo
 • požiadať o zápis do siete škôl a školských zariadení, na ktoré sa vzťahuje školský zákon.

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedeného príslušným vyšším územným celkom.

V rámci konania o zápis do tohto registra sa:

 • skúmajú a preukazujú priestorové, personálne, materiálne, finančné a hygienické podmienky na poskytovanie konkrétneho druhu sociálnej služby,
 • skúma, či služba, ktorá sa má poskytovať, je sociálnou službou podľa tohto zákona,
 • skúma, či sú splnené podmienky regulácie počtu detí a debarierizácie prevádzkovaného objektu ( § 64, § 65 ods. 6 písm. c) až f), §110 z zákona o sociálnych službách). V jednom objekte je možné zo strany toho istého poskytovateľa v zásade poskytovať viaceré formy starostlivosti o deti viacerých vekových kategórií pre odlišné cieľové skupiny rodičov týchto detí.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk