Hlavné menu

Na aké zariadenia sa vzťahuje zákon o sociálnych službách a vyžaduje sa ich registrácia?

Zákona o sociálnych službách sa vzťahuje na prevádzkovateľov zariadení starostlivosti o deti, resp. služby starostlivosti o deti, ktorí

 • túto činnosť vykonávajú ako sústavnú činnosť (nie jednorazovú) a ktorá:
  • je formalizovanou činnosťou (nejde o starostlivosť o dieťa na základe rodinnoprávneho vzťahu, susedskej výpomoci, resp. neformalizovaných priateľských vzťahov),
  • sa vykonáva za odplatu (je ňou úhrada od rodičov, resp. iných osôb, spolufinancovanie z verejných prostriedkov),
  • sa vykonáva v rozsahu poskytovania bežných úkonov starostlivosti o dieťa, jeho stravovania a výchovy,
  • sa poskytuje rodičovi dieťaťa v čase prípravy rodiča na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce a
  • nie je poskytovaním starostlivosti o dieťa v predškolskom zariadení - materskej škole.

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra sociálnych služieb vedeného príslušným vyšším územným celkom.

V rámci konania o zápis do tohto registra sa:

 • skúmajú a preukazujú priestorové, personálne, materiálne, finančné a hygienické podmienky na poskytovanie konkrétneho druhu sociálnej služby,
 • skúma, či služba, ktorá sa má poskytovať, je sociálnou službou podľa tohto zákona,
 • skúma, či sú splnené podmienky regulácie počtu detí a debarierizácie prevádzkovaného objektu.
 • V jednom objekte je možné zo strany toho istého poskytovateľa v zásade poskytovať viaceré formy starostlivosti o deti viacerých vekových kategórií pre odlišné cieľové skupiny rodičov týchto detí za zákonom stanovených podmienok.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk