Hlavné menu

Neverejní poskytovatelia služby

Neverejný poskytovateľ služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života je každá iná osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá je subjektom súkromnoprávneho charakteru a ktorá na základe slobodného rozhodnutia prejaví záujem poskytovať túto službu a zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb jej vznikne oprávnenie túto službu poskytovať .

Pod touto inou osobou sa rozumie akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, a to bez ohľadu na jej právnu formu (napr. občianske združenie, nezisková organizácia, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v Obchodnom registri, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť).

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže byť pri splnení podmienok ustanovených v § 3 ods. 5 zákona o sociálnych službách aj „nie tuzemská“ právnická alebo fyzická osoba (napr. zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorej organizačná zložka má sídlo na území Slovenskej republiky).

Z vybraných ustanovení zákona o sociálnych službách (napr. § 8 ods. 9 druhá veta, § 72 ods. 4, § 73 ods. 13, § 75 ) vyplýva, že tento zákon predpokladá poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi nielen na neziskovom základe, ale aj za účelom dosiahnuť zisk, teda na ziskovom základe (t.j. ako podnikateľskú činnosť).

Možná finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby z verejných prostriedkov podľa § 75 až 78 zákona o sociálnych službách je viazaná na podmienku neposkytovania sociálnej služby s cieľom dosiahnuť zisk. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby teda môže na základe svojho rozhodnutia poskytovať sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk alebo môže poskytovať sociálnu službu za účelom dosiahnutia zisku, teda ako podnikateľskú činnosť, a to na základe ním zvolenej právnej formy, pod ktorou bude poskytovať sociálnu službu (s individuálnym zvážením všetkých výhod a nevýhod jednotlivých právnych foriem a kalkuláciou udržateľnosti financovania najmä vo väzbe na reálny kúpyschopný dopyt po konkrétnej sociálnej službe v území a na právne podmienky možnej spoluúčasti verejných prostriedkov na spolufinancovaní sociálnej služby).

Pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života neverejnými poskytovateľmi, ak je spolufinancovaná z verejných prostriedkov, neverejný poskytovateľ je viazaný poskytovať túto službu rodičom detí, pre ktoré je zákonom o sociálnych službách určená a za podmienok ustanovených týmto zákonom, ktorý tvorí právny základ vynakladania verejných prostriedkov na tieto služby.

Pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života neverejnými poskytovateľmi, aj ak nie je spolufinancovaná z verejných prostriedkov, neverejný poskytovateľ môže pod právnou kvalifikáciou poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovať túto službu len rodičom detí, pre ktoré je zákonom o sociálnych službách určená a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Oprávnenie poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb teda neoprávňuje poskytovať formalizovanú sústavnú činnosť za odplatu, ktorou je

  • starostlivosť o dieťa v rozsahu poskytovania bežných úkonov starostlivosti o dieťa, stravovania a výchovy iných vekových skupín detí,
  • starostlivosť o dieťa poskytovaná rodičom, ktorí nespĺňajú podmienku „aktivizácie“ alebo
  • starostlivosť o dieťa v menšom vecnom rozsahu ako je poskytovanie bežných úkonov starostlivosti o dieťa, stravovania a výchovy.

Poskytovanie uvedených formalizovaných sústavných činností za odplatu, ktoré nie sú službou na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, je inou činnosťou než poskytovaním sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách a oprávnenie na jej poskytovanie nevzniká na základe tohto zákona.

Pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života neverejnými poskytovateľmi tejto služby, ak nie je táto sociálna služba spolufinancovaná z verejných prostriedkov, neverejný poskytovateľ poskytuje túto službu rodičom detí, pre ktoré je zákonom o sociálnych službách určená a za podmienok ustanovených týmto zákonom ako sociálnu službu. Zároveň však môže poskytovať starostlivosť o dieťa aj mimo zákona o sociálnych službách ako iný predmet sústavnej zárobkovej činnosti, resp. podnikania, ale podľa iných právnych predpisov. Z pohľadu trvania právnych podmienok na poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života však výkon tejto inej činnosti podľa osobitných predpisov nemôže predstavovať zánik plnenia priestorových, personálnych, materiálnych, finančných a hygienických podmienok na poskytovanie tejto sociálnej služby. V praxi to môže znamenať, že ak prevádzkovateľ prevádzkuje zaradenie pre deti inej vekovej kategórie alebo poskytuje starostlivosť inej cieľovej skupine, môže si zároveň zriadiť aj sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života za predpokladu, že podmienky na poskytovanie sociálnej služby vymedzené zákonom o sociálnych službách budú splnené (napr. ide o hygienické podmienky, počet detí na dennú miestnosť, personálny normatív, či kvalifikácia personálu).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk