Hlavné menu

Verejní poskytovatelia služby

Verejní poskytovatelia služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života :

  • obec,
  • právnická osoba zriadená alebo založená obcou,
  • právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom.

Verejní poskytovatelia poskytujú túto službu v rámci výkonu verejnej správy a svojej zákonom o sociálnych službách ustanovenej pôsobnosti pri poskytovaní sociálnych služieb a na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Nakoľko je služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života spolufinancovaná z rozpočtu obce, zabezpečujú jej poskytovanie rodičom detí, pre ktoré je zákonom o sociálnych službách určená a za podmienok ustanovených týmto zákonom, ktorý tvorí právny základ vynakladania verejných prostriedkov na tieto služby. Zároveň zabezpečujú jej dostupnosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk