Hlavné menu

Do zmluvy s poskytovateľmi sociálnych služieb sa ako prijímateľ uvádza len jeden z rodičov. Podľa čoho máme určiť ktorého rodiča uvedieme?

Na účely uzatvorenia zmluvy prijímateľa sociálnej služby s poskytovateľom sociálnej služby stačí podpis jedného z rodičov. Zastupovanie maloletého dieťaťa je upravené v zákone č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých v § 31, kde je vymedzené, že rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé. Taktiež, že žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. Zastupovanie obidvomi rodičmi je potrebné až v prípadoch, keď sa mení status dieťaťa spojený s riešením takých situácií, ktoré sú pre dieťa kľúčové (teda také, z ktorých aj pre dieťa vyplývajú práva a povinnosti- napr. povinná školská dochádzka, situácie ktoré menia charakter jeho ďalšieho života a je potrebné o týchto právach a povinnostiach rozhodnúť prostredníctvom oboch rodičov, ako zákonných zástupcov dieťaťa).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk