Hlavné menu

Je možné v zariadení sociálnych služieb pre deti do 3 rokov veku dieťaťa (§ 32b ) poskytovať starostlivosť aj deťom starším? A za akých podmienok?

Zákon o sociálnych službách v §32b ods.4 taxatívne vymedzuje oprávnené obdobie z hľadiska posudzovania veku dieťaťa pre poskytovanie starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Poskytovanie starostlivosti o dieťa je možné do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa (napr. dieťa narodené v mesiacoch január až august do 31. augusta príslušného roku a dieťa narodené v mesiacoch september až december až do 31. augusta nasledujúceho roku). Poskytovať starostlivosť o dieťa inej vekovej kategórie zákon o sociálnych službách nepripúšťa.

Ak by ste mali záujem poskytovať starostlivosť aj o staršie deti ako tri roky, je potrebné ju poskytovať nie ako sociálnu službu, ale ako inú hlavnú činnosť alebo doplnkovú činnosť so špecifickým charakterom prevádzky - prevádzka organizovaná oddelene od prevádzky zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, podľa iných prevádzkových pravidiel (prevádzka zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nie je „pridruženým“ poskytovaním starostlivosti o deti iných vekových kategórií ovplyvňovaná), teda v oddelenom režime, t. j. priestorovo oddelenú, personálne oddelenú, finančne oddelenú, resp. materiálno-technicky oddelenú. Zákon o sociálnych službách Vám nebráni poskytovať aj iné druhy služieb, avšak oddelene od sociálnych služieb, za ustanovených podmienok s možnosťou zdieľania administratívneho, prevádzkového a technického zázemia v osobe prevádzkovateľa „zlúčených“ a inak samostatných prevádzok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk