Hlavné menu

Môžem naďalej žiadať od rodiča depozit/zálohu/udržiavací poplatok, ktorá slúži buď na zabezpečenie miesta v budúcnosti alebo na udržanie miesta počas roka na určitý čas, ktorý sa dohodneme s rodičmi. Tento depozit/záloha sa vždy odpočíta na konci školské

Právna úprava zákona o sociálnych službách neupravuje „pojem depozit, udržiavací poplatok resp. zálohu“, ktorý je podmienený spotrebovaním alebo vrátením. V súlade s § 74 ods. 7 písm. h) zákona o sociálnych službách zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia. S poukazom na § 74 ods. 8 tohto zákona táto suma úhrady musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti. Vyberaný poplatok napr. o výške 280 eur/úhrada za sociálnu službu/na mesiac/jedno dieťa musí byť rozčlenený do jednotlivých položiek platby. V súlade s § 74 ods. 6. zákona o sociálnych službách -poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným alebo nepeňažným plnením. Podľa § 74 ods. 1 zákona o sociálnych službách zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená písomnou formou ( § 74 ods. 2 písm. d)) nesmie mať charakter zmiešanej zmluvy. Pri takto koncipovanej právnej úprave možno požadovať od rodiča „depozit/zálohu/udržiavací poplatok“ len za predpokladu, že ide o preddavkovú platbu úhrady za sociálnu službu, ktorá podlieha zúčtovaniu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk