Hlavné menu

Môžem v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytovať starostlivosť na jednom mieste aj viacerým deťom? Napr. doobeda jedno dieťa/poobede druhé?

Áno. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku podľa § 32b zákona o sociálnych službách patrí medzi zariadenia sociálnych služieb u ktorých je poskytovateľ sociálnej služby povinný podľa § 74 ods. 2 písm. c) tohto zákona uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. V konkrétnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa by mal byť na základe individuálnych potrieb ustanovený (dohodnutý) aj konkrétne určený- určitý čas počas dňa, v ktorom sa sociálna služba poskytuje. V zásade je možné poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na tom istom mieste počas dňa aj viacerým prijímateľom sociálnej služby v tomto zariadení na základe viacerých písomných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby za predpokladu, že celkový počet detí nepresiahne stanovenú kapacitu zariadenia a ani konkrétne určené- určité časy počas dňa. Aby bola splnená podmienka regulácie kapacity zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s ambulantnou sociálnou službou v súlade so stavom v registri poskytovateľov sociálnych služieb počas ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa, konkrétny časový rozsah poskytovania sociálnej služby dohodnutý v jednotlivých uzatvorených zmluvách o poskytovaní sociálnej služby môže umožniť „zdieľať“ (tzv. zdieľané miesto) počet miest podľa stavu tohto registra viacerými deťmi len za podmienky, že v každom čase počas ôsmich hodín ambulantnej prevádzky bude, v súlade s obsahom uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby z hľadiska dohodnutého času poskytovania (konkrétnych hodín poskytovania sociálnej služby počas dňa), v zariadení maximálne počet detí zodpovedajúci kapacite zariadenia podľa stavu tohto registra (regulácia počtu miest bude v každom čase i z hľadiska faktickej prítomnosti detí - ich počtu v zariadení dodržaná).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk