Hlavné menu

Aktuality

09.02.2023

II. pilier pomôže efektívne zhodnotiť úspory

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie II. piliera. Prináša viaceré zásadné zmeny vo forme upravených poplatkov, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Tie nadobudnú účinnosť postupne. Ich cieľom je prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe.

Prinášame PREHĽAD ZMIEN platných od začiatku roka 2023.

Viac

09.02.2023

Do materských a základných škôl opätovne prinášame plošné dotácie na stravu

Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj novela zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR. Opätovne tak zavádza plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. obedy zadarmo.

Viac

08.02.2023

Aký je vývoj na trhu práce sa dozviete už aj v podcastoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prináša sériu desiatich podcastov o potrebách trhu práce. Zástupcovia sektorových rád v rozhovoroch prezentujú zistenia expertov z národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (SRI). Poslucháči sa dozvedia ako sa vyvíja trh práce a aký je súčasný aj budúci vzťah medzi ponukou a dopytom v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Odborníci v podcastoch diskutujú aj o aktuálnych problémoch či príležitostiach na trhu práce a formulujú odporúčania pre stabilizáciu pracovného trhu.

Viac

 
07.02.2023

1. ročník konferencie Bezpečnosť detí v online priestore pripadne na Deň bezpečného internetu 7. februára

Národné koordinačné stredisko pre ochranu detí pred násilím (NKS) spoluorganizuje dve významné udalosti zamerané na bezpečnosť detí v online priestore. Prvou sú oslavy Dňa bezpečného internetu, ktorý tento rok pripadá na 7. februára 2023. NKS spolu s neziskovou organizáciou digiQ ocenia vybrané odpovede detí, ktoré sa v rámci témy, ako vnímajú bezpečnosť na internete, vyjadria ľubovoľnou umeleckou formou. Druhou udalosťou je konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore. Konferencia nadväzuje na Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí pred násilím na roky 2022-2023.

Viac

03.02.2023

Nový portál uľahčí administratívu v oblasti agentúrneho zamestnávania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozširuje pracovný portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk o novú elektronickú službu. Určená je pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti. Elektronizácia služieb odľahčí administratívu poskytovateľov a zefektívni ich vzájomnú komunikáciu s úradmi. Po vytvorení hlavného pracovného portálu, ako aj elektronických služieb pre nahlasovanie a odhlasovanie pracovnoprávneho vzťahu s cudzincami v minulom roku, prinášame verejnosti ďalšie služby, ktoré zodpovedajú debyrokratizácii a elektronizácii štátnej správy.

Viac

03.02.2023

Generálny pardon 2023: Uhraďte poistné, doplňte chýbajúce výkazy a odpustíme vám penále

Situáciu dlžníkov Sociálnej poisťovne uľahčí nový inštitút – tzv. generálny pardon. Tento typ oddlženia podobný „exekučnej amnestii“ prináša od 1. februára 2023 pomoc predovšetkým dlžníkom nachádzajúcim sa v bezvýchodiskovej dlhovej pasci. Ak do konca augusta 2023 uhradia všetko dlžné poistné, ktoré im vzniklo v minulosti (pred 1. júlom 2022) a predložia k danému obdobiu aj ďalšie potrebné doklady (chýbajúce mesačné výkazy), Sociálna poisťovňa im odpustí úhradu dlžného penále. Následne sa tým zastaví aj vymáhanie pohľadávok na penále, resp. za dané obdobie už Sociálna poisťovňa nepredpíše k úhrade penále.

Viac

 
02.02.2023

Vyzvanie pre národný projekt: „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“

Aktívne začlenenie, podpora rovnakých príležitostí a zlepšenie zamestnateľnosti pre utečencov, ktorí na Slovensko prichádzajú z Ukrajiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo vyzvanie, ktoré má za cieľ sprostredkovať pomoc ľuďom z Ukrajiny, poskytnúť im sociálne poradenstvo aj podporu, aby sa dokázali čo najlepšie začleniť do našej spoločnosti.

Viac

26.01.2023

Zamestnávatelia môžu zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach jednoduchšie

Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo nový zoznam nedostatkových povolaní. Na týchto pracovných pozíciách môžu zamestnávatelia uplatniť zrýchlený režim zamestnávania cudzincov z tretích krajín. Navyše novelizáciou zákona o službách zamestnanosti môžu zamestnávatelia od 1. januára tohto roka zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach vo všetkých okresoch. Touto legislatívnou úpravou reaguje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na požiadavky zamestnávateľov.

Viac

24.01.2023

Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023

Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila svoj prvý Plán dozornej činnosti na rok 2023. Účelom dozoru je vyhodnotenie činností rôznych subjektov v oblasti sociálnych vecí, či postupujú v súlade s povinnosťami, ktoré im stanovuje zákon a platné predpisy v tejto oblasti.

Viac

 
20.01.2023

Rok 2022: Nezamestnanosť klesala 11 mesiacov, Slovensko má o 22-tisíc ľudí bez práce menej

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa na konci roka ustálila na hodnote 5,90 percenta. Tretí mesiac po sebe sa udržala pod 6-percentnou hranicou. V priebehu minulého roka nezamestnanosť medzimesačne klesala počas 11-tich mesiacov, stúpla mierne iba raz – v decembri, a to o 0,07 percentuálneho bodu. Za celý rok 2022 klesol počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie o 22 082 osôb, teda o viac ako 11,03 percenta.

Viac

19.01.2023

Aliancia sektorových rád pomôže zosúladiť potreby trhu práce a vzdelávanie občanov

Predvídanie trendov na trhu práce, zosúladenie potrieb zamestnávateľov a vzdelávania občanov bude zastrešovať novovzniknutá Aliancia sektorových rád. Moderné potreby trhu práce sú často spojené napríklad s automatizáciou alebo digitalizáciou procesov. Cieľom práce Aliancie je práve zosúladiť moderné potreby zamestnávateľov a celoživotné vzdelávanie občanov tak, aby sa zvýšila ich životná úroveň, uplatniteľnosť na trhu práce a konkurencieschopnosť slovenského trhu práce.

Viac

17.01.2023

V roku 2022 sme zariadeniam sociálnych služieb prispeli na náklady na energie sumou takmer 25 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už poslalo na účty zariadení sociálnych služieb a tiež zariadeniam starostlivosti o deti do 3 rokov, t.j. jasliam jednorazové dotáciu určenú na pokrytie ich nákladov na energie a s tým spojených ďalších prevádzkových nákladov.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk