Hlavné menu

Aktuality

21.03.2024

OKRÚHLY STÔL PRINIESOL RIEŠENIA NA POMOC RODINÁM S ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝMI DEŤMI. MINISTER PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ERIK TOMÁŠ PREDSTAVIL ŠTYRI OPATRENIA

Za okrúhlym stolom k riešeniu neľahkých životných situácií rodín s ŤZP deťmi sa zišli zástupcovia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ústredia práce, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska Božena Kováčová a tiež predstaviteľky jednotlivých platforiem, ktoré zastupujú rodičov detí s ŤZP. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš prišiel s niekoľkými návrhmi, ktoré týmto rodinám pomôžu. Spomínaní predstavitelia jednotlivých organizácií tieto opatrenia vítajú.

Tlačová správa

Viac

21.03.2024

Odstránenie bariér a rovnaké príležitosti pre zdravotne znevýhodnených v celej EÚ

Zjednodušená mobilita a rovnaké podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP) v rámci celej Európskej únie zabezpečí nová Smernica o Európskom preukaze a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím. Jej zavedenie do praxe prinesie jednotné pravidlá pre zdravotne znevýhodnených občanov v rámci všetkých členských štátov EÚ, pomôže ich efektívnej integrácii do spoločnosti a zvýši ich mobilitu aj prístup ku každodenným aktivitám.
Proces vydávania nových európskych preukazov pre zdravotne znevýhodnených občanov chce Slovensko spustiť už v budúcom roku.

Tlačová správa

Viac

19.03.2024

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporia rozvoj zručností

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie už od 8.apríla možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných.

Tlačová správa

Viac

 
15.03.2024

Uplatnenie stredoškolských absolventov na trhu práce mapuje nová interaktívna aplikácia

Pre štyri ročníky absolventov slovenských stredných škôl aplikácia z dielne Inštitútu sociálnej politiky odhaľuje, kam smerovali ich ďalšie kroky v prvom roku po ukončení strednej školy. Pokračovali v štúdiu alebo začali pracovať? Zamestnali sa alebo začali podnikať? V akých odvetviach pracujú a zarábajú? Tieto aj iné otázky pomôže interaktívnou formou zodpovedať nová aplikácia.

Tlačová správa

Viac

14.03.2024

Štát spustí rozsiahlu finančnú podporu s cieľom zamestnať mladých a znevýhodnených ľudí bez práce

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa od 2. apríla národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť. Projekt je určený pre ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a pre znevýhodnených nezamestnaných. Cieľom je podporiť ich pri získavaní zamestnania, pomôcť im so zapracovaním a motivovať ich, aby si pracovné miesto udržali.

Tlačová správa

Viac

11.03.2024

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš oznámil nové výšky rodičovského dôchodku v roku 2024

Šéf rezortu práce Erik Tomáš predstavil médiám i verejnosti nové výšky rodičovského dôchodku, ktorý bude vyplatený jednorazovo, a to v júni 2024. Dostane ho 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude mesačne v sume 28,20 Eur a jeho priemerná výška za celý rok značí 338,40 Eur.

Tlačová správa

Viac

 
08.03.2024

Štátny tajomník ministerstva práce predstavil nové podmienky rovnakého odmeňovania žien na trhu práce

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš pri príležitosti Medzinárodného dňa žien predstavil nový európsky právny predpis - smernicu Európskeho parlamentu a Rady na podporu väčšej rovnoprávnosti v odmeňovaní mužov a žien na trhu práce. Rezort práce prisľúbil zriadenie pracovnej skupiny, ktorá bude pozostávať z odborníkov, zamestnávateľov a odborárov. Ich spoločným cieľom bude, aby sa rovnaké odmeňovanie uplatňovalo a dodržiavalo aj v praxi.

Tlačová správa

Viac

01.03.2024

Ministerstvo práce predstavuje nové zjednodušené pravidlá pre detské inkluzívne ihriská

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zjednodušuje podmienky pre výstavbu inkluzívnych detských ihrísk pod novým názvom Ihrisko pre každé dieťa. Po novom tak už nie je povinnosťou dodržiavať konkrétny typ materiálu, ani pôvodne predpísané prvky. Avšak minimálne 3 inkluzívne prvky a bezbariérový prístup musia byť zakomponované pri budovaní ihriska aj naďalej. Žiadatelia, ktorí získali dotáciu na výstavbu ihriska v rokoch 2022 a 2023 a spĺňajú podmienku na jej prehodnotenie, môžu pokračovať tiež podľa nových pravidiel. Finančná alokácia na rok 2024 predstavuje výšku 5 miliónov Eur na vznik viac ako 100 ihrísk v tomto roku.

Tlačová správa

Viac

27.02.2024

Príspevok na starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodinu zvýšime o 40 percent

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, ktorou navýši financovanie vybraných miest v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodiny (CDR). Zmena by mala platiť od 1. júla 2024. Ide o neštátne akreditované CDR, ktorých je na Slovensku 31, no iba 2 z nich poskytujú špecializovanú starostlivosť o deti s ťažkým zdravotným postihnutím, a práve tých sa spomínané navýšenie dotkne.

Tlačová správa

Viac

 
19.02.2024

Príspevok pre obce a samosprávne kraje na aktiváciu nezamestnaných bude pokračovať

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo projekt Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2, ktorý je pokračovaním končiaceho projektu Podpora udržania pracovných návykov - PUPN. Zabezpečí kontinuálne pokračovanie podpory ľudí bez práce pri zvyšovaní zamestnateľnosti, udržiavaní pracovných návykov a rozvoji zručností prostredníctvom vykonávania menších prác pre obec alebo samosprávny kraj.

Tlačová správa

Viac

14.02.2024

Parlament schválil predĺženie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v agrosektore

Parlament dnes schválil predĺženie odpustenia odvodov pre potravinárov a poľnohospodárov do konca júna 2024, čo znamená dodatočnú podporu pre zamestnávateľov v tomto odvetví. Schválené opatrenie prinesie úspory v mzdových nákladoch pre týchto zamestnávateľov vo výške takmer 31 miliónov eur. Predĺžené obdobie odpustenia odvodov pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, čím prispeje k udržaniu zamestnanosti v tomto odvetví.

Tlačová správa

Viac

14.02.2024

Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2024

Inšpekcia v sociálnych veciach (ISV) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupuje vo svojej činnosti predovšetkým na základe Plánu dozornej činnosti, ktorý zverejnila na svojom webovom sídle. Plán na rok 2024 odráža doteraz získané poznatky a sústreďuje sa na riziká v oblasti sociálnych vecí.
V súčasnosti ISV už viac ako rok pôsobí vo všetkých krajoch, aby ako nezávislý a transparentný orgán dbala nad zákonnosťou v oblastiach, ktoré spadajú do jej pôsobnosti, pomáhala pri zvyšovaní kvality poskytovanej pomoci a ochrany najzraniteľnejších osôb odkázaných na túto pomoc.

Tlačová správa

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk