Hlavné menu

Aktuality

09.11.2022

Pomoc v hmotnej núdzi bude adresnejšia, efektívnejšia a prístupnejšia

Vláda dnes schválila úpravu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám v hmotnej núdzi. Novela zákona upraví podmienky poskytovania tejto pomoci na základe doterajších skúseností a požiadaviek úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zohľadňuje tiež niektoré odporúčania odbornej verejnosti. Zákon okrem iného zvyšuje mieru poskytovanej ochrany určitým osobám (napríklad u osamelého rodiča starajúceho sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa), či uľahčuje prístup k pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti s posudzovaním majetku. Celkový počet poberateľov dávky pomoci v hmotnej núdzi bol v septembri 57 623.

Viac

08.11.2022

Parlament schválil novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Poslanci NR SR dne schválili novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá upravuje fungovanie II. piliera. Prináša zmeny vo forme zmien v poplatkoch, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Novela z dielne rezortu práce zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a môže priniesť sporiteľom po 40 rokoch sporenia v priemere o 64 % viac úspor.

Viac

31.10.2022

Zmeny v Zákonníku práce od 1. novembra sledujú predvídateľné pracovné podmienky a zosúladenie pracovného a súkromného života

Dva týždne plateného voľna pre čerstvých otcov, aj keď matka poberá materské alebo rodičovský príspevok, možnosť rodiča požiadať o prácu z domácnosti z dôvodu starostlivosti o dieťa, elektronické informovanie a vybavovanie žiadostí. Aj tieto praktické novinky pre zamestnancov prináša novela Zákonníka práce, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o transpozíciu smerníc Európskej únie, ktoré sa sústredia na transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov a lepšie zosúladenie ich rodinného a pracovného života.

Viac

 
31.10.2022

Bezplatné dlhové poradne sú oddnes dostupné v 46 mestách na Slovensku

Výmena skúseností medzi odborníkmi skvalitní poradenstvo.

Na Slovensku funguje už všetkých 46 pobočiek Bezplatných dlhových poradní. Pomoc ľuďom so zvládaním dlhov je dostupnejšia. Od začiatku roka pomohli poradne vyše 2 500 klientom a ich rodinám. V snahe skvalitniť právne, ekonomické a psychologické poradenstvo sa minulý týždeň konalo 1. celoslovenské stretnutie odborníkov Bezplatných dlhových poradní na Štrbskom Plese. Poradcovia workshope zdieľali konkrétne skúsenosti ako aj osvedčené postupy pri riešení rozmanitých situácií klientov, ktorým sa dlhy vymkli z rúk.

Viac

28.10.2022

Inšpekcia v sociálnych veciach bude dozorovať nad kvalitou poskytovaných služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo vedenie novej Inšpekcie v sociálnych veciach, povedie ju súčasný riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti ministerstva Ján Hudák. Inšpekcia bude od novembra pôsobiť nie len ako efektívny dozor v sociálnych veciach, ale bude aj adresne vyvodzovať zodpovednosť za porušovanie povinností v tejto oblasti. Do roku 2024 by mala zamestnávať 180 zamestnancov vo všetkých regiónoch. Vytvorenie inšpekcie je jedným z míľnikov Komponentu 13 Plánu obnovy a odolnosti. Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou bude o to nevyhnutnejšia keďže vďaka finančnej podpore z Plánu obnovy dôjde k rozšíreniu kapacity komunitnej starostlivosti, a to budovaním nových či rekonštrukciou vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Na tento účel je v Pláne obnovy vyčlenených viac ako 192 miliónov eur.

Viac

25.10.2022

Ďalšie najzraniteľnejšie skupiny ľudí dostanú inflačnú pomoc

Vláda dnes schválila pokračovanie inflačnej pomoci vybraným skupinám obyvateľov. Nariadenie je súčasťou avizovanej druhej inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov nárastu cien energií a vysokej inflácie spôsobenej ekonomickými dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19. Má pomôcť najzraniteľnejším pokryť zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Ďalší inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje pomoc vo výške približne 15 600 000 eur.

Viac

 
20.10.2022

Nezamestnanosť klesá napriek prílivu absolventov. Pre absolventov je v ponuke takmer 42 000 voľných pozícií

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla na konci septembra 6,06 percenta, medzimesačne klesla už ôsmy mesiac po sebe. Výrazne stúpol počet mladých v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce. Dôvodom je tradične zvýšený počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl. Rezort práce je pripravený pomôcť im napríklad prostredníctvom nového národného projektu Prax pre mladých.

Viac

20.10.2022

Ďalší ukazovateľ nezamestnanosti PDU spresní monitorovanie aj pre menšie geografické celky. Novinkou bude pohľad až na úroveň obcí.

S cieľom poskytnúť čo najpresnejší odhad úrovne a vývoja nezamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavádza ukazovateľ nezamestnanosti s názvom „Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku“ (ďalej len „PDU“). Nezamestnanosť bude vykazovaná pomocou ukazovateľa PDU na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni, a po novom aj na úrovni obcí. Zároveň bude zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa „Miera evidovanej nezamestnanosti“ (ďalej len „MEN“) na celoštátnej a krajskej úrovni.

Viac

20.10.2022

Efektívnejšie opatrenia na trhu práce a lepšie podmienky pre rozvoj sociálnej ekonomiky vďaka novelám rezortu práce

Parlament dnes v prvom čítaní schválil dve novelizácie zákonov z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Novela zákona o službách zamestnanosti prinesie opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest ako aj úpravu podmienky zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zákon rozširuje možností v evidencii uchádzačov o prácu a zjednodušuje podmienky pri zamestnávaní cudzincov. Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike. Súčasťou novely je aj definovanie rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na kultiváciu rodinných väzieb.

Viac

 
20.10.2022

S prípravou Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím pomáhajú aj samotné deti

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako samostatná organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (NKS) historicky prvýkrát zapojilo deti do tvorby strategického materiálu, ktorý sa ich týka. Naši najmenší tak mohli participovať na príprave novej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím „Detstvo bez násilia pre všetky deti“ na roky 2023-2028.

Viac

19.10.2022

Parlament schválil ďalšiu finančnú pomoc aj pre seniorov

Dnes poslanci Národnej rady SR jednohlasne schválili dôležitú finančnú pomoc pre dôchodcov v podobe vyplatenia takzvaného 14. dôchodku do konca tohto roka. Jeho vyplateniu predchádza novela zákona o 13. dôchodku, ktorú pripravil rezort práce, ako pomoc aj pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 70% zo sumy 13. dôchodku v decembrovom výplatnom termíne. Na pomoc dôchodcom tak pôjde viac ako 207 miliónov eur vyčlenených v upravenom štátnom rozpočte na rok 2022.

Viac

14.10.2022

Rada ministrov o potrebe riešenia energetickej chudoby a pomoci ukrajinským utečencom v súvislosti s príchodom zimy

Podpora trhu práce, sociálna integrácia ľudí utekajúcich z Ukrajiny a aktuálne najmä hroziaca energetická chudoba boli hlavnými témami dvojdňového neformálneho zasadnutia európskej Rady ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci (EPSCO) v Prahe (13.-14.októbra). Slovensko na zasadnutí zastupovala štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková. V diskusii zdôraznila potrebu pomoci ukrajinským občanom, nie však na úkor ich pozitívnej diskriminácie voči vlastným občanom.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk