Hlavné menu

Aktuality

13.09.2023

Konferencia “Rodinné poradne pre všetkých“ otvorila tému dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia

Päť rodinných poradní je už druhý rok bezplatnou oporou pre ľudí s rôznymi vzťahovými, osobnými a výchovnými problémami. V Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom poskytujú odbornú pomoc psychológ, sociálny pracovník a ďalší špecialisti vrátane právnika a pedagóga. Svoje skúsenosti z pilotného poskytovania poradensko-psychologických služieb dnes predstavili na konferencii Inštitútu pre výskum práce a rodiny “Rodinné poradne pre všetkých“ v Bratislave. Konferenciu otvorila príhovorom Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková. Horúcou témou stretnutia odborníkov bolo zabezpečenie kvalitného a dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia.

Viac

12.09.2023

OP ĽZ: Najúspešnejší operačný program na Slovensku vďaka efektívnemu riadeniu

Najúspešnejším implementovaným operačným programom na Slovensku je operačný program Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, ktorý patrí pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka jeho efektívnemu riadeniu sa Slovensko radí medzi európske krajiny s najlepším čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Viac

07.09.2023

Národný program aktívneho starnutia cieli na zlepšenie podmienok pre seniorov

Slovenská republika od roku 2021 aktívne pracuje na implementácii v poradí už druhého Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (NPAS). Cieľom je podporiť lepšie šance pre všetkých svojich občanov a zabezpečiť udržateľný rozvoj krajiny.

Viac

 
31.08.2023

Ministerstvo práce vytvorilo k reforme posudkovej činnosti pracovnú skupinu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na plnení záväzkov na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov plynúci z Plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou naplnenia tohto cieľa je reforma posudkovej činnosti, za ktorú zodpovedá rezort práce. Výsledkom pripravovaných zmien bude jednotný a efektívny posudkový systém, v ktorom budú posudzovanie vykonávať iba Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa jednotnej metodiky. Posudzovanie komplexne zhodnotí potreby človeka s ohľadom na zdravotný stav aj sociálny rozmer osoby so zdravotným postihnutím.

Viac

22.08.2023

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 bude v sume 750 eur

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj niektoré príplatky za prácu v neštandardných časoch, ktoré sa zvyšujú automaticky.

Viac

22.08.2023

Sociálni partneri sa už druhýkrát dohodli na výške minimálnej mzdy

V pondelok 21. augusta 2023 na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR rokovali zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predovšetkým o výške minimálnej mzdy pre budúci rok. Tak ako minulý rok, aj tentokrát sa im podarilo uzavrieť dohodu. Mesačná minimálna mzda v roku 2024 bude predstavovať sumu 750 eur. Sociálni partneri vyjadrili podporu aj návrhu nariadenia, ktoré umožňuje udeliť národné víza pre cudzincov pracujúcich v oblasti priemyslu.

Viac

 
18.08.2023

Nezamestnanosť sa v júli udržala pod hranicou štyroch percent

PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol v júli úroveň 3,98 percenta. Medzimesačne stúpol o šesť stotín percentuálneho bodu, pri porovnaní s vlaňajším júlom klesol o 0,62 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť sa už tretí mesiac udržala pod hranicou 4 percent. Okrem toho sa PDU udržal vo všetkých okresoch Slovenska pod hranicou 10 percent.

Viac

16.08.2023

Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na profesionálny výkon dozorov

Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na zvyšovanie kvality v sociálnych veciach. Hlavným cieľom je, aby zapojené subjekty plnili svoje povinnosti zákonne, a to najmä s ohľadom na dobro a ochranu klientov. Práve vykonávaním dozoru inšpekcia nestranne a nezávisle preveruje plnenie povinností v prospech najzraniteľnejších osôb, predovšetkým seniorov, zdravotne znevýhodnených alebo detí. Inšpektori musia spĺňať odborné kvalifikačné predpoklady a postupovať v zmysle zákonných a transparentných postupov. V prípade potreby sú k dozoru prizývaní aj odborníci z iných oblastí.

Viac

15.08.2023

Od augusta platí mimoriadne zvýšenie rodičovského príspevku

Od augusta sa mimoriadne zvýšila suma rodičovského príspevku. Rodič, ktorý predtým poberal materské, si tak polepší o viac ako 60 eur mesačne. Tradičná valorizácia príspevku mala pôvodne nastať až v januári 2024. Urýchlila ju nedávna novela zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku.

Viac

 
11.08.2023

Od 15. augusta možno žiadať o dotáciu na stravu pre školopovinné deti, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení

Od 15. augusta možno požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení. Vzor žiadosti zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke. Žiadosť je potrebné podať na príslušný úrad práce do polovice septembra.

Viac

09.08.2023

Profesionálni náhradní rodičia si od septembra finančne prilepšia

Suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča sa od septembra 2023 navýši o 10 percent. Vyplýva to z prijatého nariadenia vlády SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tak plní ďalší bod z Programového vyhlásenia vlády. Zvýšenie základnej zložky mzdy sa dotkne spolu 774 profesionálnych náhradných rodičov, ktorí zabezpečujú starostlivosť pre takmer 1 400 detí. Nariadenie začne platiť od 1. septembra 2023. To znamená, že prvé zvýšenie platu profirodičia pocítia v októbri 2023 vo výplate za september.

Viac

09.08.2023

Spolu pre komunity - terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá podporíme sumou 250 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Kontinuálne tým nadviaže na predošlé a dnes končiace projekty v gescii Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ide o prvý projekt rezortu práce z Programu Slovensko. Projekt zabezpečí pokračovanie činnosti terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu, ktorí sú súčasťou práce s ľuďmi v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Podpora na ďalších takmer 6 rokov predstavuje 250 miliónov eur. Projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá zastreší Implementačná agentúra MPSVR SR „Implea“– agentúra zmeny.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk