Hlavné menu


Zmeny pre ŤZP sú v legislatívnom procese

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo jednu z prioritných zmien, ktorú bývalá vláda prisľúbila koncom roka 2015 a súčasná zakotvila do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. Týka sa zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ministerstvo v týchto dňoch začalo legislatívny proces tejto právnej úpravy, ktorá by mala vstúpiť do platnosti už 1. januára 2017. Na právnom a informačnom portáli Slov-lex je aktuálne predstavený jej základný vecný zámer.

Hlavným cieľom navrhovaných zmien je potreba zvýšenia príjmu skupiny poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v produktívnom veku, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny. Táto mimoriadne fyzicky aj psychicky náročná služba ich blízkym si vyžaduje plné nasadenie, preto im zväčša znemožňuje pokračovanie v  profesionálnom živote, z ktorého by inak mali iný pravidelný príjem.

Zlepšenie ekonomického a sociálneho postavenia opatrovateľov prináša novela vo viacerých oblastiach a má sa týkať vyše 33-tisíc opatrovateľov.

Prvou navrhovanou zmenou je zvýšenie samotnej výšky príspevku na opatrovanie, v závislosti od počtu opatrovaných a rozsahu opatrovania, zo súčasných 220,52 eur na 247,65 eur, čo predstavuje reálne zvýšenie o 27,10 eur mesačne.

Druhou zmenou je zároveň zvýšenie ochrany príjmu opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku zo súčasných 1,4 násobku sumy životného minima (277,326 eur) na 1,7 násobok (336,753 eur), čo je navýšenie o 59,43 eur.

Ďalšou dôležitou úpravou je zásadné predĺženie obdobia platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu. Návrh MPSVR SR obsahuje odstránenie doterajšej hranice 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie za fyzické osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnutých. Navrhujeme započítať obdobie starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutú osobu v závislosti od reálneho obdobia, v ktorom ju potrebuje, čo významne posilňuje postavenie opatrovateľov na účely budúcich plnení sociálneho poistenia, najmä smerom k ich starobným dôchodkom.

Ostatné navrhované zmeny v novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia majú precizovať oblasti, ktoré sa týkajú úpravy okruhu účastníkov právnych vzťahov v kontexte práva EÚ, posudzovania a zisťovania príjmu a majetku, ochrany osobných údajov a vodenia psov so špeciálnym výcvikom.

Verejnosť sa, ako pri rôznych iných zákonoch, aj v tomto prípade môže zapojiť do prípravy novely formou posielania podnetov či návrhov. Predpokladaný termín začatia tzv. vonkajšieho pripomienkového konania je august 2016.

Vzhľadom na to, že starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých je jedným z hlavných nástrojov sociálnej politiky vlády a tým pádom zásadnou prioritou MPSVR SR, plánujeme už v roku 2018 predstaviť ďalšie zmeny v tejto oblasti.

Doplnenie k súčasnému právnemu stavu v oblasti poskytovania príspevku na opatrovanie:

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje priamo fyzickej osobe - opatrovateľovi, ktorý opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Ak ju opatruje opatrovateľ v produktívnom veku, pri výške peňažného príspevku na opatrovanie sa zohľadňuje aj príjem opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP. Ak je opatrovanou  fyzickou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, ochrana príjmu (opatrovaného dieťaťa) je vo výške 3 - násobku sumy životného minima (594,27 eur).

Pri ostatných opatrovaných fyzických osobách s ŤZP ochrana príjmu je vo výške 1,4 násobku sumy životného minima.

V systéme sociálneho poistenia môže byť osoba vykonávajúca opatrovanie poistencom štátu maximálne po dobu 12 rokov, resp. 18 rokov, ak je zároveň osobou starajúcou sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Z uvedených dôvodov je potrebné to novelou zákona riešiť.