Hlavné menu


Zmeny pre ŤZP sú v pripomienkovom konaní

MPSVR SR pripravilo jednu z prioritných zmien, ktorú bývalá vláda prisľúbila koncom minulého roka a súčasná zakotvila do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. Týka sa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý dnes vstúpil do medzirezortného pripomienkového konania.

„Hlavným cieľom navrhovaných zmien je zlepšenie finančnej situácie opatrovateľov, resp. ich rodín, keďže častokrát sú opatrovateľmi najbližší príbuzní,“ povedal na stretnutí s novinármi štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš. Táto mimoriadne fyzicky aj psychicky náročná služba ich blízkym si vyžaduje plné nasadenie, preto im zväčša znemožňuje pokračovanie v profesionálnom živote, z ktorého by inak mali iný pravidelný príjem.

Prvou navrhovanou zmenou je zvýšenie samotnej výšky príspevku na opatrovanie, v závislosti od počtu opatrovaných a rozsahu opatrovania, zo súčasných 220,51 eur na 247,61 eur, čo predstavuje reálne prilepšenie o 27,10 eur mesačne. V budúcom roku by sa to malo týkať 33 450 osôb.

Druhou zmenou je zvýšenie ochrany príjmu opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku zo súčasného 1,4 násobku sumy životného minima (277,312 eur) na 1,7 násobok (336,753 eur), čo je navýšenie o 59,44 eur. Na základe toho by si v budúcom roku malo prilepšiť 17 598 osôb.

Ďalšou dôležitou úpravou je zásadné predĺženie obdobia platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu. „ Ak by matka zostala opatrovať dieťa viac ako 18 rokov, za súčasného právneho stavu by nebola dôchodkovo poistená – a tejto situácii chceme predísť. Preto prichádzame s návrhom, že štát bude platiť poistné za opatrovateľov, aj osobných asistentov bez časového obmedzenia,“ uviedol Branislav Ondruš. Tento krok významne posilní postavenie opatrovateľov najmä smerom k ich starobným dôchodkom. Bude však bezpodmienečne nutné, tak, ako to platí aj dnes, aby sa opatrovateľ prihlásil na dôchodkové poistenie v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

V peňažnom vyjadrení navrhujeme, aby od budúceho roka predstavovali napríklad náklady štátu na rodiča - opatrovateľa dieťaťa do 18 rokov / za podmienky, že nemajú žiadny iný príjem/ až 435 eur , t.j. budú spolu so sociálnymi odvodmi zaplatení lepšie, ako keby žili z minimálnej mzdy.

Ostatné plánované zmeny v novele zákona sa týkajú vyššej ochrany darov – akékoľvek peňažné aj nepeňažné dary do 12-násobku sumy životného minima nebudú súčasťou posudzovaného príjmu tak, ako je to v aktuálne platnej legislatíve.

Novela v neposlednom rade vychádza v ústrety všetkým, ktorí sú odkázaní na špeciálne cvičeného psa. Kým dnes je v rôznych inštitúciách, obchodoch, nákupných centrách, dopravných prostriedkoch a pod. akceptovaný len vycvičený vodiaci pes, už onedlho to bude pes nielen so špeciálnym výcvikom, ale aj počas neho a nebude musieť mať náhubok.

Verejnosť sa, ako pri rôznych iných zákonoch, aj v tomto prípade môže zapojiť do prípravy novely zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia formou posielania podnetov či návrhov.

Vzhľadom na to, že starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých je jedným z hlavných nástrojov sociálnej politiky vlády a tým pádom zásadnou prioritou MPSVR SR, plánujeme už v roku 2018 predstaviť ďalšie zmeny v tejto oblasti.

 Sumár navrhovaných zmien (.PDF)