Hlavné menu


Akreditácie pre oblasť vzdelávania podľa zákona 219/2014 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") udelí akreditáciu na:

  • špecializačný vzdelávací program,
  • nadstavbový vzdelávací program (toho času nie je možné akreditovať),
  • vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci,
  • vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti (toho času nie je možné akreditovať),

ak sú splnené podmienky udelenia akreditácie podľa zákona č. 219/2014 Z. z. a akreditačná komisia ministerstva pre oblasť vzdelávania dala odporúčanie na udelenie akreditácie. Ministerstvo vo veci rozhodnutia o udelení akreditácie rozhodne spravidla do 90 dní odo dňa začatia konania. Akreditácia sa udeľuje najviac na 5 rokov a nemožno ju previesť na inú osobu. Vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania môže požiadať o udelenie akreditácie už akreditovaného programu najskôr 120 dní pred uplynutím platnosti tejto akreditácie.

Žiadateľov o udelenie akreditácie upozorňujeme, že odbor vzdelávania v rezorte neakredituje vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb zamerané na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie (§ 85 zákona č. 448/2008 Z. z.).


Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Odbor vzdelávania v rezorte
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tajomníčka:
Mgr. Natália Sotáková, DiS. 
02/2046 8110
akreditacie.vzdelavanie@employment.gov.sk