Hlavné menu


Historicky prvé sčítanie ľudí bez domova

V Bratislave, ako v prvom meste na Slovensku, sa uskutočnilo sčítanie ľudí bez domova. Čiastočné výsledky dnes zverejnil Inštitút pre výskum práce a rodiny, organizácia MPSVR SR, ktorý sčítanie zrealizoval v spolupráci s magistrátom hlavného mesta SR a mimovládnymi organizáciami.

Zúčastnení sa začali tejto úlohe intenzívne venovať už vo februári tohto roka. Výskum a sčítanie prebiehali od konca októbra do 16. novembra v bratislavských zariadeniach krízového ubytovania, dvoch mestských ubytovniach pre rodiny v nepriaznivej situácii, nemocniciach, a tiež v uliciach mesta, pričom hlavný sčítací deň bol 9. november.

Sčítanie ľudí bez domova spojené s dotazníkovým výskumom, prostredníctvom ktorého zisťovali sčítací komisári viaceré dôležité informácie - vekové zloženie, pohlavie, dôvody straty bývania, druhy príjmov, stav zdravia, väzby na rodinu a podobne, postupne vyhodnocuje 5-členný výskumný tím Inštitútu pre výskum práce a rodiny/ IVPR/. Z prvých známych výsledkov vyplýva, že ľudia bez domova najčastejšie túžia po vlastnom bývaní, veľká skupina ľudí však ako svoj cieľ uviedla aj možnosť získať stálu prácu, alebo aspoň dočasnú brigádu.

„Podarilo sa nám zachytiť 2 064 osôb. Z nich bolo 1 780 dospelých a 284 detí – prevažne žijúcich s rodičmi v ubytovniach,“ uviedol sociológ a jeden z odborných garantov Daniel Gerbery z IVPR.

„Uvedený počet ľudí bez domova predstavuje dolnú hranicu, lebo takéto výskumy zahŕňajú najmä ľudí, ktorí sú dlhodobo bez domova a využívajú nejaký typ špecializovanej služby. V sčítaní nedokážeme zaznamenať osoby v neistom či nevyhovujúcom bývaní, napríklad v komerčných ubytovniach, ktorí nemajú inú možnosť stabilného bývania. Pre porovnanie, v Brne, ktoré je počtom obyvateľov podobné Bratislave, bolo v r. 2014 sčítaných 1 950 ľudí bez domova, teda tiež približne rovnako ako v Bratislave,“ doplnila Darina Ondrušová z IVPR.

Výskum taktiež ukázal, že podiel ľudí bez prístrešia, ktorí prespávajú vonku alebo v nocľahárni, kde sa nemôžu zdržiavať počas dňa, a tak čelia najvážnejším formám vylúčenia z bývania, predstavuje takmer jednu tretinu.

„Veríme, že aj tento výskum napomôže, aby sa ľudia bez domova dostali z ulice a mali šancu ukončiť svoje bezdomovectvo. To sa dá v cenovo dostupnom bývaní. Vyžaduje si to systémové riešenia, na ktorých by sa malo podieľať mesto aj štát. Preto iniciujeme vznik Národnej stratégie a programu na prevenciu a riešenie bezdomovectva“ skonštatovala Nina Beňová z o. z. Proti prúdu.

Organizátori zatiaľ vyhodnotili výsledky samotného sčítania a prvé informácie z dotazníkového zisťovania. Vyhodnocovanie dotazníkového výskumu je náročné, preto úplné spracovanie výsledkov výskumu potrvá ešte niekoľko týždňov.

 Podrobnejšie prvé výsledky:

 Základné informácie

 

Počet

Percento

Celkový počet zachytených ľudí bez domova

2064

100,0

Z toho: dospelé osoby

1780

86,2

Z toho: deti

284

13,8

Zastúpenie mužov a žien
 

Počet

Percento

Muži

1331

64,5

Ženy

613

29,7

Nezistené pohlavie

120

5,8

Veková štruktúra dospelých ľudí bez domova (% dospelých osôb)
 

Počet

Percento

18-24 rokov

70

3,9

25-49 rokov

736

41,3

50-64 rokov

532

29,9

65 rokov a viac

396

22,2

Neuvedený vek

48

2,7

Spolu

1780

100,0

„Nezistené“ osoby a dôvody nezískania údajov (% nezistených dospelých osôb)
 

Počet

Percento
nezistených dospelých osôb

Nedalo sa komunikovať

89

26,1

Odmietnutá komunikácia

65

19,1

Odmietnuté vyplnenie dotazníka

141

41,3

Iné

36

10,6

Neuvedený dôvod

10

2,9

Spolu

341

100,0

Poznámka: Nezistené osoby predstavujú 19,2 % zo všetkých dospelých osôb

Miesto prenocovania v čase sčítania
 

Počet

Percento

Ulica

219

10,6

Chatka/maringotka/garáž

254

12,3

Vlak/dopravný prostriedok

20

1,0

Staničná budova alebo iná opustená budova

67

3,2

Nocľaháreň

354

17,2

Útulok/krízové stredisko/domov na polceste

193

9,4

Ubytovňa

478

23,2

Zariadenie núdzového bývania

5

0,2

Známi, príbuzní

36

1,7

Nemocnica/väzba/resocializačné stredisko

31

1,5

Iné

77

3,7

Neuvedené

330

16,0