Hlavné menu


Ocenenie za Sociálny čin roka 2017

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ocenil výnimočných ľudí, ktorí svojou obetavosťou, ľudským prístupom, láskou a empatiou pomohli iným v núdzi, vykonali mimoriadny humánny čin či originálnu aktivitu nad rámec svojej práce. Podujatie pod názvom Sociálny čin roka sa konalo už po pätnásty raz v historickej budove NR SR za účasti premiéra Petra Pellegriniho.

V slávnostnej atmosfére si prevzalo ocenenia celkovo 20 ľudí v troch kategóriách.  V prvých dvoch boli ocenení zamestnanci detských domovov a oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny po celom Slovensku. Tí sa s láskou, oduševnením a ľudským nasadením venujú deťom napríklad s poruchami správania v rodinách a  detských domovoch, vzdelávajú ich nad rámec pracovných povinností, pripravujú im voľnočasové aktivity, pomáhajú deťom v náhradných rodinách pri kontakte s biologickými rodičmi a podobne. Práve 14-ti z nich stáli na pódiu pri preberaní cien. „Chceme vzdať hold ľuďom, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, v detských domovoch, v obciach a mestách či mimovládnych organizáciách aj dobrovoľníkom. Je dôležité pripomínať, že existujú rodiny, ktoré majú svoje problémy a štát i mimovládne organizácie majú záujem tieto problémy riešiť,“ povedal minister Ján Richter.

Za sociálne činy v roku 2017 si cenu prevzali tí, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť už dlhé roky pre deti a seniorov, poskytujú poradenstvo v krízových situáciách, pomáhajú rodinám v kríze, organizujú zbierky či benefičné koncerty po tragických udalostiach, pracujú s deťmi a s mládežou v  detských domovoch, resocializačných zariadeniach, ale aj v sociálne slabších komunitách. „Som veľmi rád, že už 15 rokov si slávnostne pripomíname tých, ktorí pomáhajú, chodia do problémových rodín a venujú sa im. O tých, ktorí pomoc potrebujú, by sa sme sa mali postarať automaticky. Ak je niekomu robená krivda, ak sa mu nedarí, pomôžme mu,“ uviedol v úvode premiér Peter Pellegrini. Vo svojom príhovore vyjadril úctu, poďakovanie a obdiv oceneným i všetkým zamestnancom v  sociálnej oblasti.

Minister Ján Richter pripomenul, že rezort práce sa stále snaží zlepšovať systém odbornej pomoci deťom a rodinám a už od roku 2012 prijíma legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú tak rodinného práva, ako aj sociálnoprávnej ochrany detí a kurately. „Tohtoročná novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele dáva možnosť viac riešiť problematické situácie priamo v teréne a pracovať s rodičmi. Vytvorením nového druhu zariadenia z detských domovov, krízových stredísk a resocializačných zariadení - „Centra pre deti a rodiny“, môžeme lepšie reagovať na potreby praxe,“ doplnil.

Podujatie Sociálny čin roka sa konalo v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za účasti čelných predstaviteľov rezortu, zástupcov štátnych, verejných i spoločenských inštitúcií. Je ocenením tých, ktorí vykonali mimoriadny humánny čin či originálnu aktivitu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj pracovníkov za významný prínos pri pomoci rodinám v kríze, deťom ohrozeným vyňatím z rodín, alebo žijúcich v náhradnom rodinnom prostredí. „Títo ľudia pracujú so srdcom pre srdcia týchto detí. To je to najdôležitejšie,“ dodal za domovákov predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

ZOZNAM OCENENÝCH

I.kategória - zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mgr. Viliam Gyürke, DeD STUDIENKA, Bratislava (štátny detský domov)
Mgr. Katarína Štefaničiaková, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Senec (neštátny detský domov)
Mgr. Jaroslav Bryndzák, DeD Košická Nová Ves (štátny detský domov)
Bc. Mária Sabatulová, DeD Prešov (štátny detský domov)
Erika Garayová, DeD Mlynky – Biele Vody (štátny detský domov)
Bc. Dagmar Potočná, Krízové stredisko Alžbetka, SNV (neštátne zariadenie, KS)
Edit Fördösová, DeD Kolárovo (štátny detský domov)

II. kategória – zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mgr. Mária Juhásová, UPSVR Bardejov
Mgr. Anna Lakatošová, UPSVR Vranov nad Topľou
Mgr. Iveta Pelcová, UPSVR Banská Bystrica
Mgr. Vladimír Suchánek, UPSVR Čadca
PhDr. Eva Kolenčíková, UPSVR Nitra
Bc. Oľga Benetinová, UPSVR Nové Mesto nad Váhom
PhDr. Marcela Tutková, UPSVR Michalovce

III. kategória – SOCIÁLNY ČIN ROKA
PhDr. Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny, Mestský úrad Zvolen
Mgr. Jana Danišová, Bánovce nad Bebravou
rehoľná sestra Maristella, spoločnosť Congregatio Jesu, Prešov
Hudobné kapely Lamačské chvály a F6
Mária Cehelníková, DeD Košice
PhDr. Juraj Malý, kňaz, Saleziáni dona Bosca