Hlavné menu


Projekty na pomoc sociálne vylúčeným skupinám budú pokračovať

Končiace sa národné projekty Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I. potvrdili, že táto forma pomoci sociálne vylúčeným skupinám je veľmi prospešná.

Projekty sú efektívnym nástrojom na podporu sociálneho začleňovania sa do spoločnosti, na zvyšovanie zamestnateľnosti vylúčených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to v dlhodobom meradle. Rezort práce preto chce v týchto aktivitách pokračovať aj naďalej. Implementačná agentúra MPSVR SR národným projektom Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorý sa realizuje od roku 2016, aktuálne podporuje 98 poskytovateľov vybraných sociálnych služieb, ktorí prostredníctvom 289 pracovníkov na vysokej odbornej úrovni pomáhajú 36 003 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii.

V rámci projektu Terénna sociálna práca v obciach I., ktorý funguje rovnako už od roku 2016, je aktuálne zapojených 233 subjektov a realizuje sa v 234 obciach, resp. mestách. Ku koncu novembra 2018 z projektu profitovalo až 47 174 klientov, s ktorými intenzívne pracovali terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci. V roku 2017 bolo zverejnené aj oznámenie o možnosti zapojenia sa do projektu pre organizácie, ktoré sa systematicky venujú sociálnej práci s ľuďmi bez domova vo vybraných mestách SR. Na základe toho sa už štyri subjekty zameriavajú najmä na prácu s ľuďmi bez domova.

Oba aktuálne projekty - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I sa v  tomto roku končia. Rezort práce však chce pozitívne výsledky a získané skúsenosti využiť na podporu ďalšieho nárastu kvality poskytovaných služieb, a to v pokračujúcich národných projektoch. Plánujeme aj naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme dopomohli k ich smerovaniu k dôstojnému životu a k možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu. V spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje má ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ambíciu zabezpečiť kontinuálne pokračovanie týchto úspešných projektov.