Hlavné menu


Rozpočet ministerstva na rok 2020

Schválený
rozpočet
(v eurách)

I.

PRÍJMY KAPITOLY

A. Záväzný ukazovateľ

18 750 000

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

191 901 642

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

2 928 208 801

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie

2 736 191 659

z toho:

A.1 prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111+11H)

2 698 513 474

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

37 678 185

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)

174 975 413

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

9 224 839

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy

13 445

č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 500/2019

z toho: aparát ústredného orgánu

563

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 500/2019

249

z toho: aparát ústredného orgánu

163

A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)

6 353 806

B. Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

C. Prostriedky Európskej únie

191 901 642

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2019

Kód
programu

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

2 447 118 813

07E

Tvorba a implementácia politík

203 341 055

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

41 713 813

06G1S

OP Ľudské zdroje 2014-2020- MPSVR SR

216 925 948

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR (gestor MH SR)

45 189

09706

Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR (gestor MZV SR)

510 000

0AR05

MPSVR SR -Protidrogová politika

50 000

0EK0H

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

18 503 783

Limity vybraných výdavkov:

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

1 527 006 866

- štátom platené poistné

309 260 796

- nesystémové dávky sociálneho poistenia

167 980 661

- vianočný príspevok dôchodcom

152 675 714

- podpora sociálnych služieb

156 063 072

- individuálna štátna pomoc

5 184 761

- národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti

36 529 052