Hlavné menu


Poskytovanie štátnych sociálnych dávok v čase pandémie

Ako môžem v čase trvania mimoriadnej situácie požiadať o dávky?
V čase trvania mimoriadnej situácie je možné o všetky dávky požiadať elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu a taktiež bez následného doplnenia v listinnej podobe.

Je možné niektoré úkony v čase trvania mimoriadnej situácie nahradiť čestným vyhlásením?
Áno, je to možné. Napríklad v čase trvania mimoriadnej situácie je možné nahradiť potvrdenie lekára so špecializáciou v odbore gynekológia potrebné k uplatneniu nároku na príspevok pri narodení dieťaťa čestným vyhlásením.

Plynú mi čase trvania mimoriadnej situácie lehoty?
Lehoty, ktoré sú ustanovené v jednotlivých právnych predpisoch ako tzv. oznamovacie lehoty, v čase trvania mimoriadnej situácie neplynú. Rovnako tak neplynie ani lehota zániku nároku na štátne sociálne dávky, ktorá by mala uplynúť v čase trvania mimoriadnej situácie.

Mám dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Bude jeho zdravotný stav na účely rodičovského príspevku prehodnotený?
Nie, v čase trvania mimoriadnej situácie sa bude rodičovský príspevok vyplácať naďalej podľa pôvodného posudku až do skončenia mimoriadnej situácie.

Moje dieťa dovŕšilo tri roky a chcem nechať posúdiť jeho zdravotný stav. Dá sa to?
Áno, je to možné. K žiadosti o posúdenie zdravotného stavu môžete namiesto tzv. lekárskeho nálezu, ktorý vypisuje pediater, priložiť odborné lekárske správy.

Nastali zmeny aj v poskytovaní náhradného výživného?
V čase trvania mimoriadnej situácie je možné potvrdenie súdneho exekútora o tom, že exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá aspoň dva mesiace, nahradiť čestným vyhlásením oprávnenej osoby, resp. jej zákonného zástupcu. Po skončení mimoriadnej situácie je však nevyhnutné preukázať, že návrh na vykonanie exekúcie bol podaný a že oprávnená osoba sa exekučne domáha výživného aj za obdobie, ktoré uviedla v čestnom vyhlásení.