Hlavné menu


Rodina, ako naša základná spoločenská hodnota pre dobré aj ťažšie časy

Dnešný Medzinárodný deň rodiny prichádza v čase, kedy si ľudia ešte intenzívnejšie uvedomujú prirodzenú hodnotu, ktorú v sebe nesie rodina a jej význam pre naše spoločenstvo v dobrých aj v komplikovaných, krízových časoch. Aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí aj rodiny, dnes viac ako kedykoľvek predtým, čelí mimoriadne náročnej výzve sanácie zložitých príbehov a rodín a ich členov, ktorí aktuálne zápasia s mnohými nečakanými situáciami.

Veľmi sa preto tešíme všetkým pozitívnym reakciám od rodičov, klientov sociálnych služieb, ich príbuzných, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ale aj zamestnávateľov a ich zamestnancov, v ktorých oceňujú nasadenie nášho rezortu a vládnych inštitúcií a ústretovosť, s ktorou neustále prijímame mimoriadne opatrenia na pomoc členom rodín všetkých generácií.

MPSVR SR okamžite reagovalo aj na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie i v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, aby chránilo deti. Boli prijaté nevyhnuté opatrenia, ktoré súvisia s dočasnou úpravou niektorých lehôt pri výkone sociálnoprávnej ochrane detí. Zásadnú časť nariadenia vlády predstavuje úprava umožňujúca zmenu štruktúry Centier pre deti, a to napríklad aj dočasným zriadením skupiny, v ktorej deti absolvujú tzv. preventívno-karanténny pobyt.

„V tejto ťažkej situácii oceňujem najmä výnimočné nasadenie všetkých zamestnancov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovaných subjektov a obcí pracujúcich s deťmi, ako aj to, že orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately naďalej vykonávajú opatrenia pre deti a ich rodiny, preverujú podnety, zvyčajne v teréne, vykonávajú spolu s inými zodpovednými subjektmi opatrenia na ochranu života a zdravia dieťaťa,“ prízvukuje Milan Krajniak.

Rovnako aj centrá pre deti a rodiny zabezpečujú nepretržitú starostlivosť o deti, ktoré sú na základe rozhodnutia súdu alebo odporúčania orgánu a dohody s rodičom v nich umiestnené.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR samozrejme vykonáva plošné testovanie zamestnancov a klientov akreditovaných subjektov na ochorenie COVID – 19, dôkladne sleduje zdravotný stav všetkých detí, mladých dospelých a zamestnancov na pracovisku.

Rovnako, ako bola dôležitá pomoc rodičom detí s pandemickým ošetrovným, či trvaním nemocenskej dávky až do skončenia núdzového stavu, je dnes dôležitý funkčný systém pomoci ministerstva, ktorým od prvého dňa bránime dopadom ekonomických dôsledkov pandémie na prepúšťanie zamestnancov, zánik firiem, či živností.

Už dnes však MPSVR SR plánuje opatrenia, pomocou ktorých bude nevyhnutné pomôcť tým ľuďom a rodinám, na ktorých bude mať aktuálny krízový stav negatívne sociálny a ekonomický dopad aj po jeho bezprostrednom skončení. Maximálna snaha, ktorú nasmerujeme na opätovné oživenie pracovného trhu k miere zamestnanosti, ktorej sme sa tešili pred krízou pôjde v synergii s napĺňaním zásadných záväzkov zo schváleného programového vyhlásenia vlády na roky 2020 – 2024.

Sme presvedčení, že spolu so zvyšovaním a flexibilitou rodinných príspevkov a materského, zavedením inštitútu otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa, či celkovým skvalitňovaním školstva na Slovensku tieto systémové kroky prispejú k ešte častejším pozitívnym rodičovským rozhodnutiam mladých ľudí a k tomu, aby ich robili práve na Slovensku. Veríme, že sa tak aj téma rodiny a detí dostane opäť na „titulné stránky“ a krivka pôrodnosti napriek dnešným preferenciám mnohých mladých ľudí výrazne zmení.

K posilneniu spoločenskej a najmä rodinnej solidarity zásadne prispejú aj ďalšie kroky vyplývajúce z programu. Patrí k nim zmena dôchodkového systému, ktorá umožní pracujúcim deťom prispievať k dôchodku svojich rodičov určitým percentom zo mzdy, či skvalitnenie systému dôchodkového poistenia osôb starajúcich sa o deti, či tzv. neformálnych opatrovateľov.

Aj súčasná situácia priamo podčiarkuje nevyhnutnosť ďalšej systémovej pomoci rodinám v zosúlaďovaní ich pracovných povinností a rodičovskej starostlivosti. Práve preto naša legislatíva potrebuje zatraktívnenie flexibilných foriem práce, či čiastočné oslobodenie príjmu osôb poberajúcich materské alebo rodičovský príspevok od daní a odvodov.

Samozrejme, životnej úrovni rodín s deťmi prispeje aj zefektívnenie systému dotácií na obedy detí a žiakov, či zavedenie štartovacieho príspevku pre všetkých žiakov, nastupujúcich do ročníkov 1. stupňa ZŠ po letných prázdninách.